×

مسدود نمودن شوفاژخانه و بستن آب گرم و سایر مشاعات

مسدود نمودن شوفاژخانه و بستن آب گرم و سایر مشاعات

مسدود-نمودن-شوفاژخانه-و-بستن-آب-گرم-و-سایر-مشاعات

وکیل


شماره دادنامه : 993و992
تاریخ رسیدگی : 26/4/75

در خصوص شکایات آقای (الف ) بر علیه آقای (ب ) دایر بر مسدود نمودن شوفاژخانه و بستن آب گرم در پرونده کلاسه 84/208 مبنی بر تصرف عدوانی یک باب زیرزمین مشتمل بر پارکینگ و انباری و شوفاژ خانه و سایر مشاعات ( و قفل نمودن درب آن ) که دادگاه جهت رسیدگی به اتهامات متعدد متهم که هر دو پرونده توسط شاکی اعلام شکایت گردیده است باستناد تبصره ماده 197 قانون آئین دادرسی کیفری قرار توامان رسیدگی به آنها راصادرنموده است که باانجام تحقیقات لازمه و ملاحظه مدارک موجوده در پرونده و جهت احراز واقع و کشف حقیقت پیرامون شکایت شاکی که تقاضای رفع تصرف عدوانی ومزاحمت از مشاعات فیمابین را که در سه دانگ ملک اختلافی شریک با متهم آقای (ب ) بوده است از مرجع ثبت استعلام که پاسخ واصله از اداره ثبت اسناد که بشماره 3/2936/1/75 ثبت و سابقه گردیده است درصفحه 69 پرونده کلاسه 144984 ضبط می باشد آمده که سه دانگ مشاع ازسوی آقای (ج ) در مورد پلاک قطعه 23 تفکیکی که بشماره 11387 فرعی از88 اصلی مقرر از قطعه 31 الی 34 پلاکهای 88و89و81 اصلی واقع در تهران پارس بخش 11 را به موجب سند قطعی شماره 558526/10/72 دفترخانه 164 تهران به آقای (الف ) منتقل نموده است که این استعلام دلالت داردکه شاکی آقای (الف ) با متهم آقای (ب ) بر شریک بودن در ملک موصوف و نیز در تحقیقات انجام شده و اظهارات خود متهم مبنی بر اینکه شاکی در طبقه اول ساختمان سکونت دارد که تصرفات نامبردگان در قسمتهای مشترک (مشاعی ) بموجب مالکیت مشاعی که ذکر گردیده برای دادگاه محرز می باشد و موید آن اظهارات شهود که به سبق تصرف شاکی در پارکینگ و انباری شهادت داده اند و( درصفحات 17 و 18پرونده کلاسه 84/208) موجود می باشد که اظهار نموده اند که آقای (الف )اثاثیه منزل خود را باین منزل آورد ما (در کمک کردن ) اثاثیه اضافی و لوازم دیگر را به انبار و پارکینگ بردیم تا بعد از سر فرصت جا بجا شود که بعد از چندماه متوجه شدیم که همسایه مزبور(متهم ) در غیبت آقای (الف )اثاثیه اش را به بیرون ریخته است و درب پارکینگ را قفل نموده و000 و نیز در گزارشات معاینه محل که بنابردستورات قضائی صادر و توسط ضابط دادگستری بعمل آمده است و به دفعات در تاریخهای 1115/2473/11/2573/11/73و21/11/73 بعمل آمده و در گزارشات موجوده منعکس است و به امضاء حاضرین و نماینده ضابط دادگستری رسیده حاکی از مسدود بودن محل موصوف و قطع لوله آب گرم مستقر در شوفاژخانه بوده است و علاوه بر آن متهم آقای (ب ) هم در مرجع انتظامی نزد ضابط دادگستری (در صفحه 6 پرونده ) اقرار به مسدود نمودن محل امور اعلامی شاکی نموده و در تحقیقی که در نزد قاضی محترم تحقیق دادگاه به عمل آمده است تقاضای قصد سازش را اعلام نموده و متهم اقدامی بعمل نیاورده است و حتی در تحقیقات در محضر دادگاه هم متهم تقاضای استمهال جهت اخذ رضایت شاکی را نموده ولیکن بامضی مهلت اقدامی در این خصوص بعمل نیاورده است و (در صفحه 59) پرونده در دادگاه اقرار به مسدود نمودن زیرزمین نموده است و حتی در تحقیقات جلسه دادرسی مورخه 26/4/75 هم متهم اعلام نموده که نسبت به حل موضوع قول می دهم که قضیه تمام شود درب موتورخانه را باز نماید و اعتراف به اتهام خود نموده است و گزارش معاینات محل که توسط مامورین بعمل آمده است را قبول نموده و پذیرفته است بهرحال با توجه به شرح موصوف که مستندات آن و مدارک مربوطه در پرونده و اوراق حاصله ضمیمه می باشد و متهم دارای دو فقره محکومیت کیفری پیرامون قطع آب و برق و تصرف عدوانی بنا بر سوابق موجود که ذکر گردیده درباره همین ملک با مالکین سابق داشته که نامبردگان ملک را به شاکی فعلی آقای (ب ) که قائم مقام مالکین سابق می باشد فروخته اند و با وجود این سوابق کیفری متهم ، مجددا" اقدام به قطع آب گرم و بستن پارکینگ و انباری (تصرف عدوانی ) نموده است علی ایحال با توجه به محکومیتهای کیفری سابق متهم و اجرای آنها و تصرف عدوانی مزاحمت مجدد ایشان نسبت به آقای (ب ) (شاکی ) و باتوجه به شرح موصوف ومدارک و(مزاحمت ) برای دادگاه محرز ومسلم است و با نظر به تعددجرم متهم (که مستند است به ماده 47 قانون مجازات اسلامی ) و عمل نامبرده در بزه های منعکسه در پرونده از مصادیق بارز ماده 136 قانون تعزیرات ناظر بماده 134 قانون موصوف بوده که ضمن صدور حکم به رفع تصرف عدوانی از زیرزمین که مشتمل بر پارکینگ و انباری و شوفاژخانه (مشاعی ) و نیز رفع مزاحمت و ممانعت از حق (قطع آب گرم ) با رعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی نظربه اوضاع و احوال خاصی مرتکب در رابطه با ارتکاب جرم و سایر شرایط موجود در رابطه با تخفیف مجازات متهم آقای (ب ) را به ششماه حبس تعزیری و با رعایت تخفیف محکوم می نماید رای صادره حضوری است و ظرف مهلت بیست روز ازتاریخ رویت دادنامه قابل رسیدگی مجدد و تجدیدنظر در دادگاههای تجدیدنظراستان تهران می باشد0

رای شعبه 11 تجدیدنظر استان تهران در تجدیدنظرخواهی دادنامه فوق الذکر:
از ناحیه محکوم علیه تجدیدنظرخواه آقای (ب ) که بموجب دادنامه شماره 269939892/4/75 صادره از شبعه 84 دادگاه عمومی تهران که به اتهام تصرف عدوانی مجددو ممانعت از حق به تحمل ششماه حبس محکوم گردیده است ایراد و اعتراض خاص نشده وتا موردتوجه وامعان نظر واقع گردد و باملاحظه اوراق و محتویات پرونده چون از حیث رعایت اصول و موازین دادرسی و استدلال دادگاه و سایر جهات قانون اشکالی که مستلزم نقض باشد ملاحظه نشده و دادنامه معترض عنه از جهت احراز بزهکار و تطبیق عمل متهم با قانون و محکومیت مشارالیه به حبس صحیحا" و خالی ازاشکال صادر گردیده است اعتراض تجدیدنظرخواه و دو دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می گردد این رای با عنایت به ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب قطعی است 0
26/10/75/11 ت /169،1689

مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامور جزائی ، جلد اول
به اهتمام یداله بازگیر، انتشارات دانش نگار، چاپ اول سال 1379

156

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 993

تاریخ تصویب : 1375/04/26

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.