جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09391371545 در تماس باشید.


تاریخ :22/9/75
کلاسه پرونده : 5596/د/12
مرجع رسیدگی : شعبه 18 دادگاه انقلاب اسلامی تهران
اتهام : دخالت غیرمجاز در امور پزشکی از طریق همکاری و مشارکت در شبکه کورتاژهای غیرقانونی و ترمیم پرده بکارت

خلاصه پرونده :
حسب محتویات پرونده براساس شکایت خانم (ش ) به دادسرای ناحیه ویژه رسیدگی به جرائم پزشکی و داروئی در مورخه 4/12/72جهت کورتاژ به خانم (ب ) مراجعه و خانم مزبور وی را به داخل منزل شخصی واقع در میدان تسلیحات برده و مورد کورتاژ قرار می دهد که این امر باعث ناراحتی رحم و در بیمارستان منجر به درآوردن آن می گردد و اظهار می داردکه خانم (ب ) دخترانی که از راه نامشروع باردارمی شوند آنها را کورتاژ کرده و پول کلانی دریافت می کند و پرده بکارت آنان را نیز ترمیم می نماید پیگیریهای لازم و دستور قضائی توسط دادگاه عمومی صادر و نتیجتا" پرونده با قرارعدم صلاحیت به دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال می گردد متهم ردیف اول خانم (ب ) معروف به .... کار غیرقانونی خود را از سال 58 آغاز و در ابتداء کار بیمار جهت کورتاژ معرفی می نموده است و از سال 69 تا73 چون عمل کورتاژ را یاد می گیرد در کنار خانم (س ) در منزل خود اقدام به کورتاژ غیرقانونی می کند و در حدود 2الی 3 نفر را در هفته کورتاژ می کرد هاست و از سال 73 تا زمان دستگیری خودش به تنهائی اقدام به عمل سقط جنین می نموده و خانم (ب ) متهم ردیف دوم به عنوان دستیار در کنارش کمک می کرده و عمل سقط جنین می نموده و خانم (ب )متهم ردیف دوم به عنوان دستیار در کنارش کمک می کرده و معمولا" وسایل کاراز جمله ساکشن ، کورت و .... راوی نگهداری می نموده و در منزل متهم ردیف دوم عمل کورتاژ انجام می پذیرفته است خانم (ج ) لیسانسیه مامائی عمل سقط چنین و ترمیم پرده بکارت (هایمن ) را از خانم (ب ) فرا گرفته و مدتی خود بیمرانی را که جهت کورتاژ به وی معرفی در منزل ایشان نیز ا قدام به عمل کورتاژ می کرده است بیمارانی را نیز جهت کورتاژ به افارد مختلف تا زمان دستگیری معرفی می نموده است و چندین بیمار جهت ترمیم رده بکارت به خانم (ج ) معرفی نموده است حسب اظهارات وی حق الزحمه هر کورتاژ بین 15تا30 هزارتومان بوده که در ماردی دو سوم به عامل و یک سوم آن بین رابطین وگاهی حق الزحمه بطور مساوی بین طرفنی تقسیم می گردیده است 0 متهم ردیف دوم کار خود را قبل از انقلاب آغاز و با خانم (م ) کار می کرده واز همان ابتداء بیماران کورتاژی را به افراد مختلف معرفی نموده است نامبرده مدعی است حدود 5 سال گذشته این اقدامات را شروع کرده است ایشان ضمن اینکه بمیاران کورتاژی را به افراد معرفی می کرده محل مسکونی خود را نیز در اختیار اعضاء شبکه از جمله خانم دکتر (س ) و(ج ) و(ب ) و .... قرار داده است همچنین در هنگامیکه خانم (ب ) بیمار جهت ترمیم پرده بکارت در منزل وی داشته به عنوان دستیار حوضر داشته است و نامبردگان در مراحل مختلف تحقیقات همکاری لازم را معمول نکرده و سعی در کتمان حقایق داشته اند ولی با توجه به اقرار سایر اعضاء شبکه به مرور زمان و .... به جرائم ارتکابی خود اقرار و اعتراف می نمایند متهمین در وقتهای مقرر به دادگاه احضار و از آنان تحقیقات لازم انجام و موارد اتهامی بشرح صورتجلسه تنظیمی تفهیم و پس از استماع اظهارات و دفاعیات و اخذ آخرین دفاع از آنان دادگاه ختم رسیدگی اعلام و بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید0

رای دادگاه
با توجه به مجموع محتویات پروند هاز جمله شکایت خانم (ش ) و گزارش مامورین نیروی انتظامی و نظریه دکتر(د) کارشناس و متخصص جراح زنان و زایمان ص 162 و 163 نتیجه تحقیقات واحد تحقیق مبنی بر اینکه متهم ردی فاول خانم (ب ) در منزلش بدون مجوز به کار تزریقات اشتغال داشته و بنابر اعتراف خودش افرادی راجهت کورتاژ به دکتر معرفی می نموده است و علت ارتباطش با خانم (ل ) نیز همین زمینه بوده و در محل سکونتش اشتهار به انجام سقط جنین دارد و متهم ردیف دوم نیز در منزل خود بدون مجوز به کارتزریقات اشتغال داشته و از محل سکونتش جهت سقط جنین استفاده می کرده است و در محل مشهور به کورتاژ غیرقانونی می باشد (ص 87 تا 94) و نظریه پزشکی قانونی به شماره 44444/10 مورخه 4/11/74 ص 33 مبنی بر اینکه علت بیرون آوردن رحم عوارض ناشی از دستکاری دستگاه تناسلی (سقط جنائی ) می باشد و کشف وسائل و داروهای مربوط از منازل متهمین ص 34 و اظهارات شاکیه مبنی بر اینکه من به اتفاق خواهرم نزد ایشان رفته و ما را با با خود به خانه خانم (د) در میدان تسلیحات بردو در آ;جا در اطاق مرا روی تخت خواباندن ص 53 و اظهارات خانم (ن ) خواهر شاکیه پرونده 14اسفند ماه 73 رفتیم خانم (ب ) و ایشان ما را بردند خانه (د) در میدان تسلیحات طبقه چهارم و واردخانه شدیم و یک مریض دیگر در آنجا حضور داشتند بعد از یک ساعت .... بعد به خواهر من (ش ) گفتند بیائید بخوابید، نوبت شما است بعد از زدن آمپور به ایشان خواهرم هم چیزی نفهمید .... خانم (ف ) شکم خواهرم را خیلی فشار داد و حتی خانم (ب ) دستکش هم دستشان نبود و بعد از 2 ساعتدیگر(ب )گفت که من کار خودم را انجام دادم و گفتند خارج از رحم حامله شده اند یا معمولی و بنده در جواب ایشان گفتم که شما که وارد نبودید زودتر به بنده می گفتید که ببرم سونوگرافی وگفتند کاری که انجام شده و به خانم (ف ) گفتند که (س ) باید 2ساعت استراحت کند تا حالشان خوب شود بعد بروندص 58تا60 و اظهارات متهم ردیف اول .... ایشان اصرار می کردند خلاصه برای اینکه از شر ایشان خلاص شوم بلند شدم به خانم (خانم د) که برادرشان مریض بودند رفتم خانم (ش ) هم با من امدند و در آنجا باز هم التماس کردند(ص 44 ومعاینه کردن بنده هم فقط دست گذاشتم روی شکمشان و گفتم حتما" برو سونوگرافی ص 109 و اظهارات متهم ردیف دوم مبنی بر اینه خانم (ش )و خواهرش به اتفاق خانم (ب ) به منزل من آمدند و خانم (ب ) می خواست به برادرم سرم وصل کند0 بعد از وصل کدرن سرم خانم (ب ) از منزل خارج شد خانم (ش ) به اتفاق خواهرش در منزل ماماندند و(ش ) احساس درد می کرده می گفت دلم درد می کند به من گفت خانم (ب ) هیچ کاری برایم انجام نداده است ص 40 در خصوص متهم ردیف اول با توجه به اقرار صریح وی به کورتاژهای غیرقانونی و ترمیم بکارت در منزل خود و خانم (د) متهمه ردیف دوم بشرح صورتجلسه تنظیمی در دادگاه و اظهارات متهم ردیف دوم در صفحات 218و225 و آقای (گ ) کارمند پاره وقت داروخانه .... در صفحات 190تا194 دائر بر اینکه از مدتها قبل من از دیگران شنیده بودم که این خانم بر امر سقط جنین مشغول است تا اینکه حدود اواخر سال گذشته یک روز در داروخانه بودم که خانمی به داروخانه مراجعه و از این جانب سئوال کردآمپول تسترون داریم یا نوه چون تحویل این دارو نیاز به نسخه دارد از ایشان تقاضای نسخه کردم که نداشت و لذا از او پرسیدم که این دارو را برای چه مصرفی می خواهید ایشان گفتند که دارای سه فرزند هستم وبه تازگی باردار شده ام به خاطر سقط به (ب ) خانم مراجعه کرده اند و ایشان این آمپول را برای سقط به ایشان تزریق کرده است که بعدا" معلوم شد آمپولی که به (ب ) خانم تزریق کرده آمپول پروسترگلاندین بود هاست ایشان این کار(عمل سقط جنین ) را می کنندمجرمیت نامبرده به اتهام کورتاژهای غیر قانونی و معرفی بیماران به افراد مختلف جهت کورتاژ و تزریقات بدون مجوز محرز و مسلم است و به استناد ماده 3 قانون اصلاح ماده 3 مربوط به امور پزشکی دارو ومواد خوراکی آشامیدنی سال 1334 مصوب 29/1/74 مجلس شورای اسلامی نامبرده به سه سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت و پرداخت جریمه مبلغ سی میلیون ریال جریمه نقدی محکوم می گردد اما با توجه به کبر سن و اظهار ندامت و پشیمانی ودرخواست عفو بخشش از دادگاه وضعیت خاص وی و عدم سابقه کیفری ومستندا" به ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 وی به مدت 5 سال تعلیق می گردد0 و در خصوص متهمه ریدف دوم با توجه به اقرار صریح وی به اتهام انتسابی درتحقیقات انجامشده و به شرح صورتجلسه تنظیمی در دادگاه و قبول این مطلب که منزل خود را در اختیار اعضاء شبکه کورتاژهای غیر قانونی و ترمیم پرده بکارت قرار می داده و دستیار خانم ( در کلیه کورتاژها بوده است و افرادی را جهت ترمیم پرده بکارت معرفی نموده است و گزارش واحد تحقیقات مبنی بر اینکه در مجل اشتهار به سقط جنین دارد و کشف وسایل کورتاژ غیرقانونی از منزل وی واظهارات شوهر و فرزند وی در صفحات 211تا216 مبنی بر اینکه مشارالهیا در زمینه سقط چنین فعالیت داشته است و افرادی را جهت کورتاژمعرفی می نموده است واظهارات سایر اعضاء شکبه مجرمیت نامبرده به اتهام مشارکت و همکاری در امر کورتاژ غیرقانونی و تزریق بدون مجوز محرز و مسلم است و به استناد ماده 3 قانون اصلاح ماده 3 قانون مربوط به امور پزشکی دارو ومواد خوارکی و آشامیدنی سال 1334 مصوب 21/1/74 مجلس شورای اسلامی به 2سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت و مبلغ ده میلیون ریال جریمه نقدی و ضبط دارو وسایل مکشوفه از منزل وی محکوم می گردد0 لیکن با عنایت به کبر سن واظهار ندامت شدید وتوبه در دادگاه و درخواست عفو بخشش و عدم سابقه کیفری و وضعیت خاص وی با استفاده از 25 قانون مجازات اسلامی" href="/tags/8393/ماده-25-قانون-مجازات-اسلامی/" class="link">ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 بقیه حبس تعزیری وی به مدت 5 سال تعلیق می گردد این حکم دردادگاه تجدیدنظراستان تهران پس از ابلاغ در مدت مقرر قانونی قابل تجدید نظرخواهی می باشد0
دفتر مقرراست حکم صادره ابلاغ و در صورت عدم اعتراض ودرخواست تجدیدنظرخواهی از سوی محکوم علیها پرونده جهت اجراء حکم و اعلام مراتب تعلیقی به اداره سجل کیفری حسب بخشنامه ریاست محترم دادگاههای انقلاب اسلامی تهران پس از رعایت تشریفات قانونی ارسال می گردد0

مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامورجزائی ،جلددوم
تعزیرات
چاپ اول 1379 . ناشر، دانش نگار، چاپ جدیت

161
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
143
تاریخ تصویب :
1375/09/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :