جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09136888863 در تماس باشید.تاریخ 24/12/68 شماره دادنامه 122 کلاسه پرونده 66/3
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
1- ماده 23 آئیننامه اجرائی بخش معافیت تحصیل قانون خدمت وظیفه عمومی بدلیل تحمیل محرومیت من غیرحق به دانشجویان ودانش آموزان و طلابی که فاقد معافیت تحصیلی یا معافیتهای قانونی دیگرمی باشند با توجه به مواد 10 و 58 قانون مخالف آن و خروج ازاختیارات قوه مجریه درتنظیم و تصویب آئیننامه تشخیص گردید.
2- آن بخش ازماده 8 آئیننامه اجرائی قانون خدمت وظیفه که جمله "ابطال شناسنامه "درآن مندرج است بدلیل استفاده ازتعبیر"ابطال شناسنامه "واینکه درمتن 3 قانون خدمت عمومی عبارت "تغییرشناسنامه "قیدگردیده و از نظرمفهوم قانونی و قضائی تغییرشناسنامه مقوله ای غیرازابطال آن است خروج قوه مجریه از حدود اختیارات درتنظیم آئینامه نویسی شناخته شد.
3- ماده 21 آئیننامه اجرائی قانون خدمت وظیفه عمومی به این اعتبارکه "پذیرفته شدن مشمولان بدون معرفی اداره ظیفه عمومی بخدمت هریک ازنیروهای نظامی و انتظامی " خروج قوه مجریه ازاختیارات خوددرتنظیم وتصویب آئیننامه اعلام گردید.
4- مندرجات حکم ذیل درتبصره یک ازماده 51 آئیننامه اجرائی درقسمتی که قید گردیده "امورانجام شده ازدرجه اعتبارساقط است "مخالف قانون وخارج از حدود اختیارات قوه مجریه تلقی شده .
5- ماده 195 آئیننامه اجرائی مغایر مفهوم مخالف ماده 59 قانون خدمت وظیفه عمومی تشخیص داده شده بنابه مراتب مذکور،هیات عمومی دیوان عدالت اداری مستندا به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری موارد زیر را"ماده 23 آئیننامه اجرائی بخش معافیت تحصیلی وقسمتی ازماده 8 و ماده 21 و بخشی ازتبصره یک ماده 51 و ماده 195 آئیننامه اجرائی قانون خدمت وظیفه عمومی بترتیبی که درفوق قیدگردید ابطال می نماید ضمنا مواد 15 و20 آئیننامه اجرائی بخش معافیت تحصیلی و مواد20 و 56 و تبصره 2 ماده 56 و مواد 100 و 129 و 183 و تبصره 2 از ماده 183 و مواد 191 و 197 آئیننامه اجرائی قانون خدمت وظیفه عمومی خلاف قانون یا خروج قوه مجریه ازاختیارات درتنظیم وتصویب آئیننامه شناخته نشد."
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سیدابوالفضل موسوی تبریزی

* سابقه *
شماره ه/66/3 13/5/1369
تاریخ 24/12/68 شماره دادنامه 122 کلاسه پرونده 66/3

مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای محمدرضابندرچی
موضوع شکایت وخواسته : ابطال مواد 15 و20 و23 آئیننامه اجرائی بخش معافیت تحصیلی قانون خدمت وظیفه عمومی ومواد 8-20-21 و تبصره 1 ماده 51 و ماده 56 و تبصره 2 ماده 56 و مواد100-129-183 تبصره 2 ماده 183 و مواد 191 - 195 - 197 آئیننامه اجرائی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 13/5/64 هیئت وزیران
مقدمه : شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است مواردمذکوره درذیل بعضا مخالف قانون خدمت وظیفه عمومی و بعضا خروج ازحوزه اختیارات قوه مجریه در تنظیم آئیننامه بوده وتقاضای ابطال آن می گرددماده 15 آئیننامه اجرائی بخش معافیت تحصیلی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 29/7/63 مندرج در روزنامه رسمی 11783-21/5/64 بعلت اینکه حق ادامه تحصیل فارغ التحصیلان لیسانس دانشگاهها را مقید بمدت مندرج در ماده 14آن آئیننامه نموده و مخالف با ماده 31 قانون خدمت وظیفه عمومی می باشد و همچنین مادتین 20 و23 آئیننامه فوق الذکر و مواد 8 و20 و 21 وتبصره 1 ماده 51 وماده 56 وتبصره 2ماده 56 و مواد100 و 129 و 183 و تبصره 2 ماده 183 و مواد 191 و 195 و 197 آئیننامه اجرائی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 13/5/64 هیئت وزیران مندرج درروزنامه رسمی 11788-27/5/64 تجاوز از اختیارات قوه مجریه درتنظیم آئیننامه می باشدوبعضاجنبه قانونگذاری دارد. اداره کل حقوقی ریاست جمهوری طی نامه شماره 74948 مورخ 8/9/68 درمقام پاسخ اعلام داشته است :
1-درموردمغایرت مدت مذکوردرماده 14آئیننامه اجرائی بخش معافیت تحصیلی قانون خدمت وظیفه عمومی باماده 31آن لازم به ذکراست که مطابق ماده 20قانون خدمت وظیفه عمومی هرفردذکورایرانی از فروردین ماه سالی که وارد19سالگی می شودمشمول مقررات خدمت وظیفه خواهد شدومعافیت محدودبه قدرمتیقین ازمواردی است که قانونگذارخودمعین کرده است لذاهرچندماده 31 این قانون دانشجویان و...راتازمانیکه به تحصیلات خودادامه می دهندازاعزام به خدمت ضرورت معاف نموده است لکن ماده 34 کلیه کسانی راکه ازمعافیت تحصیلی استفاده می کنندمکلف می نمایدتاپس ازترک اخراج یافراغ ازتحصیل خودرابرای انجام دوره ضرورت معرفی کنندبنابراین دانشجویانیکه برای تحصیل درمقطع لیسانس به دانشگاههاپذیرفته شده اندبااخذمدرک لیسانس فراغت ازتحصیل یافته اندوبراساس ماده 34 قانون مزبورمکلف به انجام دوره ضرورت شده اندمع الوصف افرادی که بعدازاخذمدرک لیسانس بلافاصله درمقطع تحصیلی بالاترپذیرفته شده وشروع به تحصیل نمابندبه لحاظ تحقق تداوم تحصیلی مشمول مزایای ماده 31 فانون می گردندوالاچنانچه وقفه ای ایجادو تداوم تحقق نیابدباستنادماده 34 قانون وباتوجه به اصل مشمولیت مندرج درماده 2 موظف به انجام خدمت می باشند.
2- درموردادعای مغایرت مادتین 20و23 آئیننامه اجرائی بخش معافیت تحصیلی قانون خدمت وظیفه عمومی ومواد8و20و21وتبصره 1ماده 51 ماده 56 وتبصره 2آن ماده مواد100و 129و183وتبصره 2آن ومواد191و195و197 آئیننامه اجرائی باقانون مزبور وتجاوزقوه مجریه ازحدوداختیارات خوددروضع این موادازطرف خواهان جهات ودلایل مغایرت بیان نشده است
هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست آیت الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی وباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس ازبحث و بررسی وانجام مشاوره بشرح آتی مبادرت بصدوررای می نماید.

مرجع :
روزنامه رسمی شماره 13258-18/6/1369
مجموعه قوانین سال 1369 صفحه 244 تا246

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
122
تاریخ تصویب :
1368/12/24
تاریخ ابلاغ :
1369/06/18
دستگاه اجرایی :
موضوع :