×

سقط جنین عملی مجرمانه است و از امور پزشکی محسوب نمی گردد

سقط جنین عملی مجرمانه است و از امور پزشکی محسوب نمی گردد

سقط-جنین-عملی-مجرمانه-است-و-از-امور-پزشکی-محسوب-نمی-گردد

وکیل


کلاسه پرونده : 75/ت /21/1091
تاریخ رسیدگی : 28/1/1376

رای دادگاه
تجدیدنظرخواهی خانم (الف ) نسبت به دادنامه شماره 505520 مورخ 12/12/75 صادره از شعبه هیجدهم دادگاه انقلاب اسلامی تهران بررسی شد با مداقه در مجموع محتویات پرونده دادنامه ، تجدیدنظرخواسته از حیث احراز بزهکاری متهمه صحیحا" صادر گردیده و از این جهت خدشه ای بر آن وارد نیست ولیکن معنون کردن عمل متهمه (معاونت در بزه های اساقط جنین ) به عنوان دخالت غیرمجاز در امور پزشکی از طریق همکاری و مشارکت در شبکه کورتاژهای غیرقانونی )) و درنتیجه محکومیت مشارالیهما به استناد ماده 3 قانون مربوط به مقررات پزشکی و داروئی و مواد خوراکی و آشامیدنی اصلاحی 1374 و ماده 19 قانون مجازات اسلامی به تحمل شش ماه حبس و پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی و محرومیت از شغل مامائی به مدت یک سال مبنی بر اشتباه می باشد، زیرا اسقاط چنین عملی مجرمانه است و از امور پزشکی محسوب نمی گردد لذا مورد از شمول ماده 3 قانون یادشده خارج است و از طرفی چون تاریخ وقوع بزه ها قبل از تیرماه سال 1375 می باشد و اعمال ارتکابی با ماده 183 قانون مجازات عمومی انطباق دارد منتهی چون مجازات پیش بینی شده درقانون طبق ماده 110 قانون مجازات اسلامی باید در تعیین مجازات مرتکب محازات پیش بینی شده در قانون لاحق مور توجه قرار بگیرد0 بنا به مراتب فوق و باعنایت به اینکه اشتباهات مذکور از نوع اشتباهاتی نیست که بر اساس رای دادگاه لطمه وارد سازد به استناد بند4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اشتباهات مذکور رفع و عنوان اعمال ارتکابی متهمه به معاونت در ارتکاب بزه های اساقط جنین تصحیح و مواد استادی دادگاه بدوی به ماده 183 قانون مجازات عمومی و مواد 43 و 47 و 11 و 624 قانون مجازات اسلامی و همچنین مجازاتهای مقرر در دادنامه بدوی با رعایت تخفیف موضوع ماده 22 به جزای نقدی به مبلغ سه میلیون ریلا اصلاح و دادنامه تجدیدنظرخواسته با توجه به اصلاحات به عمل آمده تائید می گردد این رای قطعی است 0

مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامورجزائی ،جلددوم
تعزیرات
چاپ اول 1379 . ناشر، دانش نگار، چاپ جدیت

161

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 144

تاریخ تصویب : 1376/01/28

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.