×

بکارگیری افراد فاقد صلاحیت در مطب شخصی پزشک

بکارگیری افراد فاقد صلاحیت در مطب شخصی پزشک

بکارگیری-افراد-فاقد-صلاحیت-در-مطب-شخصی-پزشک-

وکیل


پرونده کلاسه : 74/5606/12
تاریخ رسیدگی : 20/8/75
مرجع رسیدگی : شعبه 18 دادگاه انقلاب اسلامی تهران
اتهام : متهم ردیف اول : به کار گیری افراد فاقد صلاحیت درمطب شخصی خود، متهم ردیف دوم : دخال غیر مجاز در امورپزشکی 0

گردشکار و خلاصه پرونده : حسب اعلام ستاد بازرسی ویژه مراکز درمانی و داروئی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی پیرو گزارش مردمی وبازدید کارشناسان آن وزارتخانه از مطب دکتر(ت ) مشاهده می گردد نامبرده مطب خود را در اختیار فرزندش به نام آقای (ب ) که دانشجوی سال آخر رشته پزشکی دانشکده .... می باشد قرار داده و نامبدره در غیاب پدر خود به صورت متناوب در سال 73 مجموعا" 12 جلسه از بیمران ویزیت و در زیر نسخه از مهر پدرشان استفاده می نموده اند و همچنین در بخش تزریقات شخصی به نام (ع ) مشغول به کار بوده اند بازرس ویژه به عنوان بیمار و جهت سردرد به ایشان مراجعه و درخواست قرص مسکن را می نماید که آقای (ع )آمپول دی پیرون بدون نسخه پزشک پیشنهاد و علاوه بر آن یک عدد آمپول 3D که تاریخ آن گذشته را ارائه و اصرار به تزریق می نماید که باردخواست بازرس ویژه آمپول جدیدی ترزیق می گردد و بابت این تزریق که بدون نسخه پزشک مبلغ پنج هزارریال دریفات می نماید پرونده به کمیسیون موضوع ماده 11 ارسال و پس از اظهارنظر به دادگاه عمومی تهران فرستاده می شود و از آنجا به استناد تبصره 6 قانون اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی پرونده به دادگاه انقلاب ارسال می گردد0 پس از ارجاع به این شعبه و ثبت کیفری به کلاسه فوق وجری تشریفات قانونی متهمین به دادگاه احضار و موارد اتهامی تفهیم ، دادگاه پس از استماع اظهارات و دفاعیات نامبردگان واخذ آخرین دفاع از آنان ختم رسیدگی اعلام و بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می گردد0

رای دادگاه
با توجه به مجموع محتویات پرونده و گزارش ستاد بازرسی ویژه مراکز درمانی و داروئی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به شماره 91/100س /ب مورخ 31/5/1375 و اظهارات نماینده محترم وزارت بهداشت در دادگاه بشرح صورتجلسه تنظیمی ، در خصوص متهم ردیف اول با توجه به گزارش ازرسین وزارت بهداشت و نسخه های تجویز شده توسط متهم ردیف دوم استفاده از مهر ایشان که در صفحه ایشان که درصفحه 34 پرونده ضبط می باشد و اقرا روی بشرح صورتجلسه تنظیمی دردادگاه مبنی بر اینکه ((در همان موقع که من بر بالین مریضی به اسم آقای (س ) بودم تا برگشتم دیدم بازرسان ویژه حضور دارند .... از فرزندم بعنوان کارورزی که من بتوانم از اطلاعات ایشان ولو از اطلاعات بنده به عنوان طبابت خود و آینده سود ببرم همکاری می کردیم درست مثل بیمارستان )) و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده مجرمیت نامبرده محرز ومسلم است و به استناد ماده 3 قانون اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارو و مواد خوراکی و آشامیدنی سال 1334 مصوب 29/1/74 مجلس شورای اسلامی به 6ماه حبس تعزیری و پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جریمه نقدی محکوم می گردد اما با توجه به خدمات وی وکبر سن و وضعیت خانوادگی مستندا" به ماده 25 قانون مجازات اسالمی مصوب سال 70 حبس تعزیر وی به مدت 2 سال تعلیق می گردد و در خصوص متهم ردیف دوم با توجه به گزارش بازرسین و نظر به اینکه نامبرده در حال حاضر پزشک می باشند و خدماتی در این جهت انجام داده اند و زمان تجویز نسخه که درسال 73 بوه و منفعت مالی مدنظر وی قرار نداشته است و از طرفی عرف حاکم بر بمیارستانها و دانشگاههای پزشکی که از انترنها درخصوص ویزیت بیماران و نوشتن نسخه استفاده می گردد و همچنین حسب اظهارات متهم که نمی دانسته این عمل جرم ا ست به نظر می رسد متهم سوءنیت نداشته لذا به علت فقد عنصر معنوی جرم به استناد اصل 370 قانون اساسی حکم برائت نامبرده صادر می گردد0 این حکم در دادگاه تحدیدنظر استان تهارن در مدت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی می باشددفتر مقرر است حکم صادره به محکوم علیهما ابالغ در صورت عدم اعتراض به حکم پرونده پس از رعایت تشریفات قانونی جهت اجراء حکم و اعلام مراتب تعلیقی به اداره سجل کیفری حسب بخشنامه ریاست محترم دادگاههای انقلاب اسلامی تهران به اجرای احکام ارسال گردد0 3749

مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامورجزائی ،جلددوم
تعزیرات
چاپ اول 1379 . ناشر، دانش نگار، چاپ جدیت

161

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 146

تاریخ تصویب : 1375/08/20

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.