جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122088738 در تماس باشید.


پرونده کلاسه : 7396075/د
تاریخ رسیدگی : 26/9/75
مرجع رسیدگی : شعبه 18 دادگاه انقلاب اسلامی تهران
اتهام : اشتغال به امور پزشکی بدون پروانه در خصوص طب سوزنی و فروش اقلام داروئی در مطب خود0

خلاصه پرونده : حسب گزارش بازرسین ویژه ستادبازرسی ویژه درمان و دارو وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی براساس گزارشات واصله مردمی در خصوص درمان معتادان به روش طب سوزنی با استفاده از یک متد جدید توسط آقای دکتر(س ) به شمار نظام پزشکی 14198 بنا بر ماموریت محوله از طرف ستاد ویژه در طی چهارنوبت مطب پزشک مذکور مورد بازرسی قرارگرفته در بدو ورود به مطب آگهی های متعدد و مصاحبه های آقای دکتر(س ) که بر روی میز سالن انتظار چسبانیده شده است جلب توجه می کرد( مصاحبه ایشان با روزنامه کیهان ) طبق اظهارات متهم پرونده مدتی در کالیفرنیا به تحصیل طب سوزنی مشغول می باشند و برای درمان هر بیمار مبتلا به اعتیاد مبالغی بین نود هزار تا یکصد هزار تومان دریافت می کرده است و حسب اظهارات دکتر (س ) به جز ایشان مبالغی بین نود هزار تا یکصد هزار تومان دریافت می کرده است و حسب اظهارات دکتر(س ) به جز ایشان در ایران کسی توانائی لازم جهت به کارگیری طب سوزنی در درمان بیماران معتادرا ندارد و در بازرسی از مطب مدرک معادل کارشناسی در زمینه طب سوزنی (S.B) که با تدئید وزارت بهداشت رسیده مشاهده می گردد وغیر از آن هیچگونه مدرک تائید شده مبنی بر دارا بودن درجه D H P در این رشته و یا پروانه فعالیت در زمینه طب سورنی در شهر تهران برای نامبرده مشاهده نشده و نامبرده قبل از شورع به درمان مجموعه ای از داروها را برای بیمار درخواست می نماید که این اقدام به صورت نسخه های آماده شده از قبل در اختیار منشی قرار داده وبه هر بیمار یک برگ داده می شودگزارش فوق به شماره 648/14/س /ب مورخ 9/5/75 به دادگاه انقلاب اسلامی ارسال و درخواست رسیدگی و تعقیب نامبرده می گردد پس از ارجاع پرونده به این شعبه و جری تشریفات قانونی و ثبت کیفری به کلاسه فوق متهم در وقت مقرر به دادگاه احضار و موارد اتهامی بشرح صورتجلسه تنظیمی تفهیم وپس ازاستماع اظهارات و مداقعات وی و اخذ آخرین دفاع دادگاه ختم رسیدگی اعلام و بشرح ذیل مبادرت به صدرو رای می نماید0

رای دادگاه
با توجه به مجموع محتویات پرونده از جمله گزارش بازرسین ویژه و ارزشیابی و رسیدگی به شکایات به شماره 648/14س /ب مورخ 9/5/75 و اظهارات نماینده بازرسی ویژه در دادگاه بشرح صورتجلسه تنظیمی و اظهارات و دفاعیات متهم در جلسه دادگاه و مصاحبه مطبوعاتی وی در روزنامه اطلاعات در مورخ 14 تیرسال 1374 به شماره 205180 ونامه شماره 18578 مورخ 25/1/73 معاون اجرائی و مالی سازمان نظام پزشکی و نامه شماره 58767/4 مورخ 3/2/74 سرپرست اداره کل فارغ التحصیلان وزارت هبداشت درمان و آموزش پزشکی دائر بر اینکه حسب مصوبات شورای ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی مدارک رشته طب سوزنی در S.BوS.N ویاD.HP صادره از دانشگاههای مکعتبر کشورهای خارجی با توجه به ریز نمرات و واحدهای گذرانده در حد معادل آن مقطع قابل ارزشیابی می باشد و محدوده کاری دارندگان این مدرک مانندرشته های گروه پیراپزشکی می باشد و نامه سرپرست دفتر نظارت و ارزشیابی موسسات پزشکی به معاون آموزش مبنی بر(حسب نامه شماره 5395/5/5/4 مورخ 17/12/73 اداره کل امور فارغ التحصیلان طی آن نامبرده معادل کارشناسی طب سوزنی شناخته شده است و نامه شماره 6042/10 مورخ 2/3/73 معاون آموزشی وزارت بهداشت به سرپرست دفترنظارت وارزشیابی موسسات پزشکی دائر به دون عنوان متخصص معادل D.HP است و شورای عالی ارزش مدارک تحصیلی خارجی آقای (س ) را معادل کارشناسی طب سوزنی شناخته است و نامه شماره 21657/10 مورخ 26/9/71 معاونت آموزشی به وزیر اسبق بهداشت و درمان و آموزش پزشکی آقای دکتر .... مبنی بر اینکه در مورد افراد دارای مدرک دکتری پزشکی ،موردتائید این معاونت می باشد و گواهی نامه تحصیلات خارجی وزارت بهداشت که در جلسه شماره 171 مورخ 23/12/72 کمیسیون ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی مورد ارزشیابی قرار گرفته و نتیجه تحصیلات نامبرده که معادل لیسانی در رشته طب سوزنی ارزشیابی شده است ودفاعیات متهم در جلسه دادگاه بشرح صورتجلسه تنظیمی مبنی بر مدرک لیسانس من تائید و صادر گردیده و وزیر بهداشت و درمان وقت آن را امضاء نموده و مدرک دکتری این رشته توسط کنسولگری ایارن تائید شده ودر حال ارزیابی است و چون پزشک هستم پروانه طبابت دارم ودررشته هائی که تخصص آنها شناخته شده بدون ذکر عنوان تخصص می توانم طبابت نمایم از جمله طب سوزی که در این شهر بیش از30 پزشکی باگذراندن دوره های کوتاه مدت مبادرت به این امر می کنند منتها من با داشتن مدرک کارشناسی تائید شده توسط خود مقام وزیر و مصوبه شورای عالی برنامه ریزی که دارندگان مدارک دانشگاهی در این رشته ها می توانند فعالیت داشته و جز گروه پیراپزشکی محسوب می شود ودرسال 73 از معاونت درمان تقاضای صدور پروانه کردم حداقل به عنوان کارشناس تا به حال بدون جواب مانده و گفته اندچون شماپزشک هستید بعدتصمیم می گیریم و درخصوص فروش دارو در مطب آن را قبول ندارم و تکذیب می کنم با عنایت به ماده 13و17آئین نامه مربوط به نحوه تاسیس مطب و محل کار اعضای سازمان نظام پزشکی که پزشکان می توانند حداکثر چهار رشته طبابت را در تابلو و سرنسخه خود قید نمایند و طبق آئین صادره از سوی وزارت بهداشت و درمان وآموزش پزشکی برای کادر پیراپزشکی (پرستاری رادیولوژی فیزیوتراپی و .... ) کسانی که دارا یمدرک کارشناسی تائید شده از سوی مراجع مربوطه می باشند می توانند تحت نظر پزشکان انجام وظیفه نمانید و نظر به اینکه آقای دکتر(س ) دارای مدرک طب سوزنی پیراپزشکی ازدانشگاه کالیفرنیا هستند و به تائید مراجع مربوطه رسیده است و از طرفی خود دارای پروانه پزشکی می باشند لذا می توانند تواما" هر دو کار را انجام دهند0 لذا در خصوص اتهام اشتغال به امر طبابت بدون پروانه و فروش اقلام داروئی به دلیل عدم احراز بدهی از سوی متهم با تمسک به اصل 37 قانون اساسی حکم برائت صادر می گردد0
این حکم حضوری است و قابل تجدیدنظرخواهی درمهلت مقرر قانونی پس از ابلاغ در دادگاه تجدیدنظراستان می باشد0 18-17-16ad

مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامورجزائی ،جلددوم
تعزیرات
چاپ اول 1379 . ناشر، دانش نگار، چاپ جدیت

161
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
148
تاریخ تصویب :
1375/09/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :