×

مسئولیت پزشک در مورد مرگ بیمار منوط به احراز بی احتیاطی اوست

مسئولیت پزشک در مورد مرگ بیمار منوط به احراز بی احتیاطی اوست

مسئولیت-پزشک-در-مورد-مرگ-بیمار-منوط-به-احراز-بی-احتیاطی-اوست
شماره دادنامه : 488
تاریخ رسیدگی : 6/8/74
مرجع رسیدگی : شعبه 39 دادگاه عمومی تهران

تصمیم دادگاه
در مورد شکایت خانم (الف ) و غیر از پزشک معالج و پرسنل اطاق عمل بیمارستان پاستورنو در مورخه 9/1/74 مبنی بر حضور در معالجه مرحومه خانم (ب ) با توجه به اظهارنظر مورخ 24/3/74 کمیسیون پزشکی متشکله در پزشکی قانونی که صراحتا" اعلام شده قصور پزشکی واقع نگردیده و با عنایت به اینکه دلیل شرعی وقانونی کافی دیگری نیز بر توجه اتهام وجودندارد لذا رای بر برائت پزشک معالج و سایر دست اندرکاران بیمارستان صادر و اعلام می گردد رای صادر در جهت قانونی قابل تجدیدنظرمی باشد ضمنا" در مورد تخلف انتظامی بعد از طی تشریفات قانونی پرونده به سازمان نظام پزشکی ارسال گردد0

رای شعبه سوم دادگاه تجدیدنظراستان تهران در تجدیدنظرخواهی از دادنامه فوق الذکر:
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان (ج ) و(د)وخانم (الف )وراث مرحومه خانم (ب ) به طرفیت آقای دکتر(ج ) مدیر مسئول بیمارستان پاستورنو و دکتر خصوصی پزشک جراح و دکتر(ی ) مسئزل بیهوشی آن بیمارستان مبنی بر قتل غیرعمد آن مرحومه در اثر قصور در امر پزشکی نظر به لایحه اعتراضیه واوراق پرونده اتهامی از آنجائیکه حسب تصدیق کمیسیون پزشکی مشتمل بر آقایان دکتر(س ) جراح و عضو هیئت عملی دانشگاه تهران و دکتر(ص ) استاد پزشکی قانونی آن دانشگاه دکتر(خ ) جراح و کارشناس رسمی دادگستری علت مرگ ناشی از سکته قلبی بوده و عمل جراحی و تخلیه آب ضرورت نداشته است 0 دادگاه باملاحظه سوابق بیماری قلبی و دیابت و عوراض کم خونی در اندام تحتانی او نظربه اینکه بین خوددار تجدیدنظرخواندگان از اطلاع وضعیت بیماربه بستگان او و مرگ رابطه بر قرار نبوده است و مرگ مستقمیا" و بی واسطه معلوم بیماری شادروان خانم (ب ) به جهت دوبار انفارکتوس وابتلاء او به دیابت بوده است اقدامات متهمین را تخطی از نظارت و موازین پزشکی نمی دانستند و به علت عدم احراز بی احتیاطی مستندا" به نظر کارشناسان یاد شده اعتراض را غیر وارد و با رد آن رای معترض عنه را عینا" تائید می نماید0 این رای قطعی است 0

مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامورجزائی ،جلددوم
تعزیرات
چاپ اول 1379 . ناشر، دانش نگار، چاپ جدیت

161

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 488

تاریخ تصویب : 1374/08/06

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.