×

برای شخصی که خود اقدام به سقط جنین نموده است عنوان جزائی وجود ندارد

برای شخصی که خود اقدام به سقط جنین نموده است عنوان جزائی وجود ندارد

برای-شخصی-که-خود-اقدام-به-سقط-جنین-نموده-است-عنوان-جزائی-وجود-ندارد

وکیل


تاریخ رسیدگی : 14/7/1375
پرونده کلاسه : 75/7913/د/12
مرجع رسیدگی : شعبه 18 دادگاه انقلاب اسلامی تهران
اتهام : دخالت غیر مجاز در امور پزشکی (کوتاژ غیرقانونی )

گردشکار و خلاصه پرونده : حسب گزراش یکی از کارشناسان وزارت بهداشت و درمان پزشکی شبکه ای در سطح تهران اقدام به کورتاژ و ترمیم پرده بکارت به طور غیرقانونی می نمایند که در این رابطه دستورات قضائی صادر و چند نفر در تهران دستگیر می گردند یکی از متهمین به نام (س ) که در بازرسی از منزلش شماره تلفن .... بدست آمده است و اهظار م دارد که شماره تلفن فوق متعلق به شخصی به خانم (م ) است که اگر کاری داشتیم به این شماره تماس می گرفتیم ایشان در خوص یکی از اعضاء شبکه به نام آقای (ش ) اظهار می دارد ایشان پزشک متخصص و ماهری هستند!؟ و به خاطر همین بود که شماره تلفن ایشان را گرفتم تا اگر زمانی نیاز بود با این شماره تماس بگیرم برای بردن مریض برای کورتاژ، آدرس و محل نصب تلفن فوق استعلام و اقنامات تامینی انجام گردید و حکم بازرسی و ورود به مامورین نیروی انتظامی با هماهنگی کارشناسان وزارت بهداشت و درمان و آموزش تامینی انجام گردید و حکم بازرسی و ورود مامورین نیروی انتظامی با هماهنگی کارشناسان وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی صادر شده پس از ورود به منزل با متهم ردیف اول برخورد و مشخص گردید منزل مورد نظر متعلق به مشارالهیا می باشدو جهت عمل کورتاژ غیرقانونی و .... در اختیار شبکه فوق الذکر قرار می دهد در مدتی که مامورین نیروی انتظامی و کارشناسان وزارت بهداشت در منزل فوق حضور داشته اند چند نفر در رابطه با کورتاژ تماس گرفته اند و یکی از آنها بعدازاخذآدرس منزل مراجعه می نماید که دستگیر وخود را خانم (الف ) معرفی می نماید0 و اظهار می داردجهت کورتاژ به این منزل مراجعه نموده است و قرار بوده مبلغ دومیلیون ریلا بابت کورتاژ غیرقانونی پرداخت کنند0 متهمین دستگیر شده به دادگاه احضار و موارد اتهامی به شرح صورتجلسات تنظیمی تفهیم گردید پس از استماع اظهارات و دفاعیات آنان و اخذ آخرین دفاع دادگاه ختم رسیدگی اعلام و با استعانت از خداوند منان به شرح ذیل به صدور رای می نماید0

رای دادگاه
با توجه به مجموع محتویات پرونده و تحقیقات به عمل آمده و گزراش واحد عملیات و اهظارات متهمین در دادگاه بشرح صورتجلسات تنظیم ، در خصوص متهم ردیف اول با عنایت به اقرار صریح وی مبنی بر اینکه منزل خود را در اختیار شبکه قرار داده و چند بار هم در آنجا عمل کورتاژ صورت پذیرتفه است و قرار بوده که برای هر مورد مبلغی دریافت نماید مجرمیت مشارالیها در حد معاونت در کورتاژ غیرقانونی به استناد بند2و3 ماده 43 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 محرز وم سلم است لذا به استناد ماده 726 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات مصوب سال 2/3/1375 وماده 3 مصوب 29/1/74 مجلس شورای اسلامی به 6ماه (شش ماه ) حبس تعزیری و پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جریمه نقدی محکوم می گردد و مستندا" به ماده 5 قانون مجازات اسلامی با توجه به اظهارندامت شدید وی ودرخواست عفو و بخشش و اینکه نامبرده خواهر شهید می باشد و وضعیت خاص خانوادگی و انیکه دارای 5فرزند می باشد که نیاز به مراقبت دارند حبس تعزیری وی به مدت 2 سال تعلیق می گردد اما در خصوص متهمه ردیف دوم با توجه به رد اتهام دخالت غیرمجاز در امور پزشکی و اهظارات وی مبنی بر اینکه برای کورتاژ مراجعه نمده و هیچگونه شناخت و همکاری با شبکه موصوف نداشته است وهمچنین گزارش مامورین انتظامی اظهارات وی مقرون به صحت می باش و از طرفی با توجه به عدم وجود عنوان جزائی برای شخصی که خوداقدام به سقط جنین نماید و اینکه اقدامی هم تا کنون در خوص سقط انجام نشده است لذا با تمسک به اصل 37 قانون اساسی حکم برائت نامبرده نسبت به اتهام دخالت غیرمحاز در امور پزشکی و همکاری ومشارکت در شبکه کورتاژ غیرقانونی صادر می گردد این حکم قابل تجدیدنظرخواهی در مدت مقرر قانونی در دادگاه تجدیدنظراستان می باشد0 دفتر مقررات حکم صادر ابلاغ در صورت عدم اعتراض محکوم علیها اجراء و پرونده جهت اعلام مراتب تعلیقی به اداره سجل کیفری و اجراء حکم به اجرای احکام پس از رعایت تشریفات قانونی ارسال گردد0

مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامورجزائی ،جلددوم
تعزیرات
چاپ اول 1379 . ناشر، دانش نگار، چاپ جدیت

161

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 152

تاریخ تصویب : 1375/07/14

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.