×

دادرسی که با کافی دانستن مذاکرات ختم رسیدگی را اعلام و در صورت مجلس قید ننموده متخلف است

دادرسی که با کافی دانستن مذاکرات ختم رسیدگی را اعلام و در صورت مجلس قید ننموده متخلف است

دادرسی-که-با-کافی-دانستن-مذاکرات-ختم-رسیدگی-را-اعلام-و-در-صورت-مجلس-قید-ننموده-متخلف-است
رای محکمه عالی انتظامی قضات
74 - برحسب مصرحات ماده 53 آزمایش محکمه صلحیه موظف است که در صورت کافی دانستن مذاکرات ختم رسیدگی را اعلام و در صورت جلسه قید نماید و دادرسی که به این وظیفه قانونی عمل ننموده و با کافی دانستن مذاکرات ختم رسیدگی را اعلام و در صورت مجلس قید ننموده متخلف است .
حکم شماره 1654-18خرداد1314

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی

6

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 1654

تاریخ تصویب : 1314/04/18

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.