جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132429546 در تماس باشید.


شماره دادنامه : 156
تاریخ رسیدگی : 11/4/74
مرجع رسیدگی : شعبه 136 دادگاه عمومی تهران

رای دادگاه
در خصوص شکایت آقای (الف ) بمدیریت از طرف ساختمان شماره 000 واقع در خیابان ایرانشهر جنوبی تقاطع سمیه و وکیلشان آقای (پ ) بطرفیت آقای (ج ) بخلاصه اینکه مشتکی عنه بعنوان سرایداراطاقهای سریداری ساختمان مزبور را در تصرف داشته و علیرغم ارسال وابلاغ اظهارنامه تخلیه در فرجه قانونی از مکان ذکر شده رفع تصرف نموده طبق قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر رفع تصرفات وی را نموده است دادگاه با عنایت به اقرار صریح آقای (ج ) دائر بر وجود رابطه خادم و مخدومی و تصرفات وی در اطاقهای موضوع شکایت و با توجه به ابلاغ اظهارنامه مهلت قانونی و طرح شکایت در فرجه قانونی مستندا" بماده 10 قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 1352مصادره مقررات این قانون حکم به تخلیه و رفع تصرفات آقای (ج ) ازاطاقهای سرایداری ساختمان شماره 000 واقع در خیابان ایرانشهر جنوبی تقاطع سمیه صادر و اعلام دارد این حکم بر اساس تبصره ماده 15 قانون مزبور پس از صدور بلافاصله قابل اجرا و در مهلت قانونی قابل تجدیدنظرخواهی می باشد0

رای شعبه 6 دادگاه تجدیدنظراتسان تهران درتجدیدنظرخواهی دادنامه فوق الذکر:
نظر باینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته درتاریخ 11/4/74صادرگردیده و در تاریخ 25/4/74 به آقای (ج ) (تجدیدنظرخواه ) ابلاغ گردیده و در تاریخ 6/6/74 تجدیدنظرخواهی شده است که تجدیدنظرخواهی تاریخ از مهلت مقرر درماده 27 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب می باشد لذا تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت مقرر وجهه قانونی نداشته رد می شود0 30/7/74/6ت /849

مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامور جزائی ، جلد اول
به اهتمام یداله بازگیر، انتشارات دانش نگار، چاپ اول سال 1379

156
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
156
تاریخ تصویب :
1374/04/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :