×

شکستن و تخریب عمدی اشیاء منقول یا غیر منقول به دیگری جرم محسوب میشود

شکستن و تخریب عمدی اشیاء منقول یا غیر منقول به دیگری جرم محسوب میشود

شکستن-و-تخریب-عمدی-اشیاء-منقول-یا-غیر-منقول-به-دیگری-جرم-محسوب-میشود
شماره دادنامه : 874
تاریخ رسیدگی : 25/5/75

در این پرونده شکایت آقای (الف ) علیه آقای (ب ) و غیره و دائر به پرداخت حقوق حمله تهدید و فحاشی و شکایت مشتکی عنه شاکی به تهدید و فحاشی و تخریب با توجه به محتویات پرونده و تحقیقاتی انجام شده بلحاظ فقد دلیل کافی بر وقوع بزه رای بر برائت آن را اعلام می دارد رای صادره حضوری ووفق مقررات قابل اعتراض است.

رای شعبه 6 دادگاه تجدیدنظراستان تهران در تجدیدنظرخواهی دادنامه فوق الذکر:
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (الف ) بطرفیت آقای (ب ) و خانم (ج )و نسبت به دادنامه شماره 874 شعبه 24168/5/75 که به موجب آن ازنظر فحاشی و تهدید و تخریب رای بر برائت تجدیدنظر خوانندگان صادر گردیده است ، از توجه به شکایت تجدیدنظرخواه و اظهارات گواهان و عکس های پیوست پرونده و اقرار تلویحی تجدیدنظرخوانندگان دادگاه اعتراض تجدیدنظرخواه را وارد دانسته دادنامه مذکور آقای (پ ) را بلحاظ ارتکاب تخریب شیشه های مغازه تجدیدنظرخواه مستندا" به مقررات ماده 677 قانون مجازات اسلامی با رعایت ماده 22 همان قانون از جهت نداشتن سابقه کیفری و اوضاع و احوال خاص حاکم بر قضیه به پرداخت مبلغ سیصد هزار ریال جزای نقدی و خانم (ج ) را به لحاظ فحاشی به استناد مقرارت ماده 608 قانون مجازات اسلامی بپرداخت مبلغ یکصد هزار ریال جزای نقدی محکوم می نماید.
ضمنا" در مورد تهدیدو حمله با رد اعتراض رای برتایید دادنامه تجدیدنظرخواسته صادرمی شود.
5/10/75/6ت /1141

مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامور جزائی ، جلد اول
به اهتمام یداله بازگیر، انتشارات دانش نگار، چاپ اول سال 1379

156

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 874

تاریخ تصویب : 1375/05/25

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.