×

مسئولین شرکت نفت مجاز می باشند که وفق مقررات قانونی در حریم لوله های نفت اقدامات قانونی خود را بعمل آورده و کسی هم مجاز به ممانعت نمی باشد

مسئولین شرکت نفت مجاز می باشند که وفق مقررات قانونی در حریم لوله های نفت اقدامات قانونی خود را بعمل آورده و کسی هم مجاز به ممانعت نمی باشد

مسئولین-شرکت-نفت-مجاز-می-باشند-که-وفق-مقررات-قانونی-در-حریم-لوله-های-نفت-اقدامات-قانونی-خود-را-بعمل-آورده-و-کسی-هم-مجاز-به-ممانعت-نمی-باشد

وکیل


تاریخ : 25/7/1374
شماره دادنامه : 301255/7/74
مرجع رسیدگی : شعبه ششم دادگاه عمومی شهرری

رای دادگاه
در خصوص شکایت مورخه 22/12/73و17/12/73 عده ای از کشاورزان روستای ده خیر و قوچ حصار از توابع شهرری علیه مسئولین شرکت ملی نفت ایران مبنی بر تخریب اراضی و محصولات کشاورزی ایشان با عنایت به تحقیقات انجام یافته و دفاعیات نماینده شرکت ملی نفت و جوابیه های واصله ازناحیه شهرداری منطقه 20 تهران که اراضی موضوع شکایت را خارج از محدوده 25 ساله آزاد شده اعلام نموده است و جوابیه های واصله از ناحیه شرکت نفت که اراضی مزبور بعلت در حریم لوله های نفت بودن تعلق به شرکت نفت داشته و کشاورزان مجاز به تصرف نبوده اند و مفاد نامه مورخه 23/7/74 ریاست منطقه خطوط لوله و مخابرات ری وابسته به شرکت نفت و مفاد اقرارنامه ای رسمی تنظیمی از سوی کشاورزان که تصاویر آنها ضمیمه می باشد و اینکه اراضی مزبور باستناد تبصره 5 ماده 130 اساسنامه وزارت نفت تحصیل شده است و اینکه مفاد ماده 14 اساسنامه مزبور به وزارت نفت اجازه داده است که در صورت احداث مستحدثات در حریم لوله های نفت راسا" با حضور نماینده نیروی انتظامی اعیانی و مستحدثات رامعدودنماید و اشخاص حق هیچگونه ادعا و مطالبه خسارت را ندارند و لوله های نفت احداثی نیز حدود بیست سال است که در محل نصب می باشد لذا شکایات واصله از ناحیه کشاورزان محمل قانونی نداشته و خسارات وارده بایشان ناشی از اقدامات و تصرفات غیر مجاز مشارالیهم در اراضی و حریم لوله های نفت می باشدکه چون خود منشاءخسارات بوده اند لذا موجبی برای جبران خسارت توسط شرکت نفت وجود ندارد لذا رای برائت مسئولین شرکت نفت را صادر و اعلام می دارد بدیهی است که مسئولین شرکت نفت مجاز می باشند که وفق مقررات قانونی در حریم لوله های نفت که جنبه حیاتی و اقتصادی برای مملکت دارد اقدامات قانونی خود رابعمل آورده وکسی هم مجاز به ممانعت نمی باشد و رای صادره حضوری و قابل تجدیدنظرخواهی وفق مقررات می باشد0

رای شعبه 6 دادگاه تجدیدنظراستان تهران درتجدیدنظرخواهی دادنامه فوق الذکر:
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان (الف ) و(ب ) ازدادنامه شماره 255 30/7/74 صادره از شعبه ششم دادگاه عمومی شهرستان ری نظربه اینکه تجدیدنظرخواهان ایراد و اعتراض موجهی که فسخ رای صادره را ایجاب نماید ارائه نکرده و بر دادنامه موصوف نیز از حیث رعایت ضوابط شرعی و قانونی خدشه وارد نمی باشد لذا با رداعتراض آنان دادنامه تجدیدنظرخواسته عینا" تایید و استوار می گردد0
18/11/74/6 ت /1362

مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامور جزائی ، جلد اول
به اهتمام یداله بازگیر، انتشارات دانش نگار، چاپ اول سال 1379

156

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 1255

تاریخ تصویب : 1374/07/30

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.