×

هشت ماه حبس برای هر یک از متهمین به اقدام شرکت در تخریب سه اتومبیل

هشت ماه حبس برای هر یک از متهمین به اقدام شرکت در تخریب سه اتومبیل

هشت-ماه-حبس-برای-هر-یک-از-متهمین-به-اقدام-شرکت-در-تخریب-سه-اتومبیل

وکیل


بتاریخ 27/8/1374
شماره دادنامه 871
مرجع رسیدگی : دادگاه تجدیدنظردادگستری استان تهران

رای دادگاه
پرونده مطروحه حکایت دارده روز6/7/73 مقارن ساعت 30/11 آقای (الف ) کارمند اداره اوقاف خیریه پاکدشت باتفاق آقای (ب ) کارشناس (خبره محلی ) در جریان انجام یک ماموریت به اتفاق آقای (ج )داشته اند آنان را مورد حمله و تهاجم قرارداده و قسمت هائی از اتومبیل لندرور متعلق به اداره اوقاف واتومبیل پیکان متعلق به آقای (ج ) را تخریب کرده اند0 افراد ذکر شده بابجاگذاشتن پیکان ،با اتومبیل لندرور فرارمی نمایند وجرثقیلی برای بردن پیکان متعلق به آقای (ج ) آورده می شودولی مهاجمین ممانعت بعمل آوره دقسمتهائی ازجرثقیل رانیز تخریب مینمایندکه کارشناس میزان خسارت وارده به هرسه وسیله نقلیه مذکور رابرآوردکرده است 0دراین ارتباط افرادی مضروب ومجروح شده اند وبشرح رای شماره 71082/6/74 شعبه اول دادگاه عمومی پاکدشت آقایان : 1 (د) و 2(ه) 3(و) 4(ح ) 5(ت ) باتهام مشارکت در تخریب سه دستگاه اتومبیل هر یک به هشت ماه حبس باتهام فحاشی و تمرد نسبت به مامورین و مقاومت در برابر آنان هر یک به پنجاه ضربه شلاق (برای فحاشی ) و نود و یک روز حبس ( برای مقاومت تمرد درمقابل مامورین ) محکوم شده اند0 ضمنا" آقای (د) علاوه بر مجازاتهای مذکور باتهام قمه کشی به نود یک روز حبس نیز محکوم گردیده و آقایان (ه) و(و) هم باتهام مداخله درضرب و جرح عمدی نسبت به آقای (ی )مشترکا" بپرداخت یک و نیم دینار و دو نفر شتر در حق شاکی محکوم شده اند0 ایضاء شرح رای مذکور و با توجه به تقدیم دو فقره دادخواست ضررو زیان حکم بپرداخت خسارات وارده به اتومبیل آقای (ج ) نیز صادر و در سایر موارد عنوان شده حکم برائت صادر شده است آقایان (د)و(ه) و(ح ) و(ت ) مشترکا" : با تقدیم لایحه ای نسبت برای مذکور معترض و درخواست تجدیدنظر کرده اند0 با توجه به مندرجات پرونده ولایحه اعتراضیه محکوم علیهم رای دادگاه تجدیدنظر بشرح زیر است 0 اولا" تجدیدنظرخواهی آقایان (د)و(ه) و(ح ) و(ت ) از حیث محکومیت آنان بپرداخت ضرر وزیان (خسارات وارده به اتومبیل ) مستلزم رعایت تشریفات قانونی از جمله تقدیم دادخواست و ابطال تمبر هزینه دادرسی بر اساس محکوم به بوده و چون دادخواستی در این زمینه تقدیم نگردیده موردی برای ورود دادگاه تجدیدنظر ماهیت این امر نیست ثانیا" محکومیت آقایان (ه)و(و) بپرداخت دیه (دینار و شتر)به آقای (ی ) باتوجه به ماده بند4ماده 19 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب چون کمتر از خمس دیه کامل است قابل تجدید درنظر خواهی نموده و رد می شود0 ثالثا" تجدیدنظرخواهی آقای (ح ) ازحکم برائت آقای (ج ) و(ح ) شکایت داشته که توسط(ج ) مضروب و مجروح شده و گواهی پزشکی خونمردگی در ناحیه سراو در حد متلاحمه را تاییدکرده است ) با توجه به بند4 ماده 19 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قابل درخواست تجدیدنظرنیست و رد می گردد0 رابعا" با توجه باینکه آقای (ت ) در طول تحقیقات اولیه و دادگاه بدوی منکر حضور در محل و منکر مداخله در درگیری بوده و دلیل قانع کننده ای برای اثبات مداخله او در ارتکاب جرائم انتسابی بودن وجودنداردتوجها" به مواد19و22و25 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب او از اتهامات شرکت در تخریب اتومبیلها و فحاشی بامامورین و مقاومت در برابر آنان صادر می گردد0 خامسا" مندرجات پرونده دلالت برثبوت اتهام آقایان (د) و(ه) و(و) و(ح )ازحیث فحاشی به مامورین انتظامی و با مقاومت در برابر آنان ندارد لذا رای تجدیدنظرخواسته دراین قسمت نقض می گردد و حکم برائت این افراد از اتهام فحاشی و تمرد نسبت به مامورین صادر می شود0 ثالثا" محکومیت آقایان (د)(ه)و(ح ) هر یک به 8ماه حبس تعزیری از حیث اتهام مشارکت تخریب عمدی سه دستگاه اتومبیل و محکومیت آقای (د) به نود ویک روز حبس باتهام قمه کشی (قدرت نمایی و تهدید) با توجه به مندرجات پرونده و دلائل استنادی در رای بدوی بدون ایراد و اشکال است و تجدیدنظرخواهی آنان از این حیث موجه بنظر نمی رسد و با رد آن حکم به تایید این قسمت از دادنامه بدوی صادر و اعلام می شود0 این رای قطعی است 0

مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامور جزائی ، جلد اول
به اهتمام یداله بازگیر، انتشارات دانش نگار، چاپ اول سال 1379

156

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 871

تاریخ تصویب : 1374/08/27

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.