×

در خصوص ممانعت از حق العبور هم که این امر تازه حادث نگردیده تا موضوع مشمول مقررات جزائی گردد

در خصوص ممانعت از حق العبور هم که این امر تازه حادث نگردیده تا موضوع مشمول مقررات جزائی گردد

در-خصوص-ممانعت-از-حق-العبور-هم-که-این-امر-تازه-حادث-نگردیده-تا-موضوع-مشمول-مقررات-جزائی-گردد
دادنامه شماره : 221006/5/75
مرجع رسیدگی : شعبه 145 دادگاه عمومی تهران
اتهام : تخریب سقف منزل ممانعت از حق

رای دادگاه
در خصوص شکایت آقای (الف ) علیه آقای (ب ) مبنی بر تخریب سقف منزل از طریق تعمیر نکردن لوله آب توسط متهم وممانعت از حق از طریق نسب نمودن درب فلزی بر راه پشت بام باعنایت دفاعیات متهم و عدم احراز سوءنیت وی نسبت به تخریب و همچنین گذشت مدت حداقل پنج سال از نسب درب آهنی اخیر نیز فاقد جنبه جزایی به نظرمی رسد لذا دادگاه در مورد اتهام اولی به لحاظ عدم سوءنیت حکم برائت متهم و حد مورد ممانعت از حق به لحاظ فقدان جنبه جزای قرار منع تعقیب متهم را صادر و اعلام می نماید و در موردشکایت خانم (ج )علیه آقای (د)و (ه) و (و) فرزندان (ز) براهانت با توجه به انکار متهمین وعدم ارائه دلیل از ناحیه شاکیه و ادای سوگند متهمین مبنی بر داشتن اتهام بزه انتسابی محرز و ثابت نبوده از دادگاه حکم برائت متهمین را صادر و اعلام می نماید آقای (الف ) با تقدیم دادخواست و طرح موضوع از پرونده حقوقی می تواندخسارات وارده را مطالبه نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ تجدیدنظرخواهی دادگاه محترم تجدیدنظراستان تهران خواهد بود0 رئیس شعبه 145 دادگاه عمومی تهران

رای شعبه 11 دادگاه تجدیدنظراستان تهران درتجدیدنظرخواهی دادنامه فوق الذکر:
تجدیدنظرخواهی آقای (الف ) نسبت به دادنامه شماره 221006/5/75 صادره از شعبه 145 دادگاه عمومی تهران که بموجب آن حکم برائت تجدیدنظرخوانده از بزه های انتسابی تخریب و مزاحمت صادر گردیده است بنحوی نیست که موثر در اتهام باشد تاموجب نقض دادنامه تجدید نظر خواسته گردد زیرا بزه تخریب عمدی وقتی مصداق دارد که مرتکب آن در فعل و در نتیجه بایستی عمد داشته باشدو در پرونده امر دلیلی که تجدیدنظرخوانده عمدا" سقف خانه تجدیدنظرخواه را تخریب کرده باشد مشاهده نگردیده است و طرفین در مجموع آپارتمانهای مسکونی سکونت داشته که در اثر عدم مواظبت تجدیدنظرخوانده ازلوله آب منزل مسکونی خود در اثر نم و رطوبت و در نتیجه مقداری از سقف منزل تجدیدنظرخواه ریزش کرده که این عمل جنبه حقوقی داشته و فاقد وصف جزائی است و از جهت ممانعت از حق العبور هم که این امر تازه حادث نگردیده تا موضوع مشمول مقررات جزائی گردد با عنایت به مراتب فوق دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق باقانون صادرگردیده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی مدنی فاقد اشکال قانونی است و با رد تجدیدنظرخواهی ، تجدیدنظرخواه رای بر تایید دادنامه بدوی صادرو اعلام می گردد رای صادره قطعی است 0

مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامور جزائی ، جلد اول
به اهتمام یداله بازگیر، انتشارات دانش نگار، چاپ اول سال 1379

156

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 1006

تاریخ تصویب : 1375/05/22

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.