×

دادگاه پس از اعلام ختم محاکمه هرگاه بتواند در همان جلسه رای می دهد و الا باید روز و ساعتی را برای اعلام رای معین کرده و در صورت جلسه قید و به اصحاب دعوی اعلام نماید

دادگاه پس از اعلام ختم محاکمه هرگاه بتواند در همان جلسه رای می دهد و الا باید روز و ساعتی را برای اعلام رای معین کرده و در صورت جلسه قید و به اصحاب دعوی اعلام نماید

دادگاه-پس-از-اعلام-ختم-محاکمه-هرگاه-بتواند-در-همان-جلسه-رای-می-دهد-و-الا-باید-روز-و-ساعتی-را-برای-اعلام-رای-معین-کرده-و-در-صورت-جلسه-قید-و-به-اصحاب-دعوی-اعلام-نماید-

وکیل


رای محکمه عالی انتظامی قضات
75-باتصریح ماده 152آئین دادرسی مدنی به اینکه پس ازاعلام ختم محاکمه هرگاه دادگاه بتوانددرهمان جلسه رای می دهدوالاروزوساعتی رابرای اعلام رای معین کرده ودرصورت جلسه قیدوبه اصحاب دعوی اعلام مینماید،اکتفا دادرس به ذکرجمله (پس ازمراجعه ومطالعه پرونده تصمیم مقتضی اخذواعلام خواهدنمود)درجلسه اخیرمحاکمه وصدوررای روزبعدبدون حضورطرفین تخلف است .
حکم شماره 3322-31شهریور1320

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی

6

نوع : نامشخص

شماره انتشار : 3322

تاریخ تصویب : 1320/06/30

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.