×

در مورد تخریب شیشه ، در پرونده امر دلیلی که بر عمدی بودن آن باشد مشهود نیست ، در حین درگیری به شیشه برخورد کرده است

در مورد تخریب شیشه ، در پرونده امر دلیلی که بر عمدی بودن آن باشد مشهود نیست ، در حین درگیری به شیشه برخورد کرده است

در-مورد-تخریب-شیشه-،-در-پرونده-امر-دلیلی-که-بر-عمدی-بودن-آن-باشد-مشهود-نیست-،-در-حین-درگیری-به-شیشه-برخورد-کرده-است

وکیل


مرجع رسیدگی : شعبه اول دادگاه تجدیدنظراستان تهران
تاریخ : 4/3/76
شماره دادنامه : 258و257

رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان (الف ) و(ب ) فرزندان (ج ) و(د) شماره 31093/5/75 شعبه 146 دادگاه عمومی تهران که بموجب آن به اتهام فحاشی و ایراد ضرب عمدی نسبت به یکدیگر و تخریب شیشه و ممانعت از حق بپرداخت دیه و جزای نقدی و شلاق محکوم شده انددر آن قسمت که مربوط به محکومیت آنان به پرداخت دیه می باشد نظرباینکه میزان دیه مورد حکم کمتر از خمس دیه کامل می باشد و بند4 ماده 9 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب دیه کمتر از خمس دیه کامل می باشد و بند4 ماده 9 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب دیه کمتر از خمس دیه را قابل اعتراض و تجدید نظر ندانسته لذادر این مورد موضوع قابل طرح و رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر نیست و قرار رد آن صادر می شود ولی اعتراض آقای (د) درموردتخریب شیشه ومحکومیت بپرداخت جزای نقدی وارد و موجه است که در پرونده امر دلیلی که عمدی بودن تخریب را ثابت نماید مشهود نیست و گواهان نیز هیچیک در گواهی خود نسبت به شکستن شیشه توسط آقای (د) اظهاری نکرده اند و نامبرده مدعی است در حین درگیری به شیشه برخورد کرده وشکسته شده لذا بلحاظ عدم احراز سوءنیت و قصد مجرمان دادگاه با قبول اعتراض وی مستقیما" به بند2 ماده 522 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب دادنامه تجدیدنظر خواسته را در اینمورد نقص و برائت آقای (د) را صادر می نماید و در مورد فحاشی و ممانعت در حق و مزاحمت اعتراض نامبردگان مقرون بدلیل خاص جهات موجهی نیست تا مورد توجه دادگاه واقع شود با بررسی محتویات پرونده و گزارش مرجع انتظامی و اظهارات گواهان و اقرار و اعتراف متهمین ایراد و اشکالی بر دادنامه صادره بنظر نمی رسد النهایه با توجه باینکه محکوم علیهم فاقد سابقه محکومیت کیفری می باشند و با عنایت بلوایح تقدیمی از ناحیه آنان دادگاه نامبردگان را مستحق برخورداری از موجبات تخفیف دانسته وبااجازه حاصل از ماده 22 قانون مجازات اسلامی شلاق مورد حکم درباره آقای (د) و(ب ) را بپرداخت پانصد هزار ریال تبدیل و یک میلیون ریال مورد حکم درباره آقایان (الف )و(ب ) را نیز به پانصد هزار ریال تخفیف و ضمن رد اعتراض نامبردگان مستندا" به بند2ماده 22قانون فوق الذکر دادنامه تجدیدنظر خواسته را در این رای صادره است و مستند0

مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامور جزائی ، جلد اول
به اهتمام یداله بازگیر، انتشارات دانش نگار، چاپ اول سال 1379

156

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 258

تاریخ تصویب : 1376/03/04

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.