×

در خصوص تخریب به لحاظ اینکه شاکی و متهم هر دو مدعی مالکیت محلها هستند لذا بدستور ماده 17 ق 0آ0د0د قرار نامه صادر و تعقیب امر جزائی را تا صدرو حکم قطعی در پرونده حقوقی معلق می سازد

در خصوص تخریب به لحاظ اینکه شاکی و متهم هر دو مدعی مالکیت محلها هستند لذا بدستور ماده 17 ق 0آ0د0د قرار نامه صادر و تعقیب امر جزائی را تا صدرو حکم قطعی در پرونده حقوقی معلق می سازد

در-خصوص-تخریب-به-لحاظ-اینکه-شاکی-و-متهم-هر-دو-مدعی-مالکیت-محلها-هستند-لذا-بدستور-ماده-17-ق-0آ0د0د-قرار-نامه-صادر-و-تعقیب-امر-جزائی-را-تا-صدرو-حکم-قطعی-در-پرونده-حقوقی-معلق-می-سازد
شمار دادنامه 732/5/75 تاریخ : 7/5/75
مورددعوی : تخریب

رای دادگاه
در خصوص شکایات آقای (الف ) از آقای (ب ) به تخریب انبار آرد آن طرف خیابان و تخریب اطاق کارگران با عنایت باینکه هر دو طرف پرونده ، مدعی مالکیت دو محل مذکور می باشند وتعقیب بزه های مزبور منوط به ثبوت مالکیت محلهای مذکور می باشد لذا بدستور ماده 17 قانون آئین دادرسی کیفری قرار اناطه صادر تعقیب امر جزائی راتا صدور حکم قعطی در پرونده حقوقی معلق می سازد0 خصوص شکایت دیگر شاکی مذکوراز متهم مزبور به بستن نانوائی توسط شهرداری در اثر اقدامات آقای (ب ) با عنایت به اینکه شاکی زمان بسته شدن نانوائی را 4سال پیش عنوان کرده موضوع فاقد وصف جزائی می باشد و رای بر برائت متهم صادر می گردد0 رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد0

رای شعبه 6دادگاه تجدیدنظراستان تهران در تجدیدنظرخواهی دادنامه فوق الذکر:
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای (الف ) نسبت بدادنامه شماره 732/5/75 صادره از دادگاه عمومی لوساانات و رودبار قصران نظر باینکه تجدیدنظرخواه اعتراض موثر و موجهی نسبت بدادنامه نکرده است و همچنین تجدیدنظرخواهی نامبرده با هیچیک از شقوق ماده 25 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مطابقت ندارد لذا ضمن رد تجدید نظرخواهی نامبرده دادنامه معترض عنه را عینا" تایید می نماید0
23/7/75 /6 ت /762

مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامور جزائی ، جلد اول
به اهتمام یداله بازگیر، انتشارات دانش نگار، چاپ اول سال 1379

156

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 32

تاریخ تصویب : 1375/05/07

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.