×

رسیدگی به شکایت تخریب منوط به رسیدگی و احراز مالکیت شاکی است

رسیدگی به شکایت تخریب منوط به رسیدگی و احراز مالکیت شاکی است

رسیدگی-به-شکایت-تخریب-منوط-به-رسیدگی-و-احراز-مالکیت-شاکی-است

وکیل


دادنامه شماره 121384/9/75
تاریخ صدور 8/6/75
مرجع رسیدگی : شعبه 3دادگاه عممی دماوند
اتهام : تخریب اراضی

گردشکار پس از وصول پرونده و ثبت بکلاسه بالا و جری تشریفات قانونی در وقت احتیاطی دادگاه عمومی دماوند بتصدی امضاءکننده ذیل تشکیل است دادگاه با بررسی محتویات پرونده بشرح زیر مبادرت بصدرو رای می نماید0 رای دادگاه در خصوص شکایت آقای (الف ) علیه برادرانش (ب ) و(ج ) دائر به تخریب اراضی متعلق به شاکی واقع در روستای نمیررودهن و در توضیح ادعای خود بیان داشته است که مقدار یکهزار و نهصد متر مربع از اراضی کشاورزی متعلق به وی رامتهمان به ارتفاع سه متر تخریب نمودند و ضرر و زیانی وارد نمودند شاکی برای اثبات خود به واگذاری زمین مزبور از سوی بنیاد علوی و استهشادیه محلی و قرائن دیگری استناد نموده است دادگاه با امعان نظر به جامع محتویات پرونده و با عنایت به اینکه اداره کشاورزی شهرستان دماوند و اداره بنیاد علوی در پاسخ به استعلام دادگاه صراحتا" اعلام نموده اند که طرفین پروند در پلاک شماره 9 رودهن تصرفات ومالکیتی ندارد و شاکی سند مالکیتی به دادگاه ارائه نداده است و نظر به اینکه گواهی گواهان دال بر تصرفات متهمان بر ملک مزبور دارد و در واقع و نفس الامر شاکی بر مالکیت خود نسبت به پلاک مزبور و تصرفات غیرقانونی متهمان روی ملک مورد اختلاف یاد شده اقامه ننموده است لذا دادگاه با رعایت اصل برائت متهمان را از اتهام انتسابی تبرئه می نماید0 رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ وفق مقررات قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظراستان می باشد0

رای شعبه 7 دادگاه تجدیدنظراستان تهران درتجدیدنظرخواهی دادنامه فوق الذکر:
آنچه مسلم هست زمین مورد شکایت تجدیدنظرخواه و مالکیت آن موردنزاع و اختلاف طرفین است و چون رسیدگی به شکایت مشارالیه مبنی بر تخرب منوط به رسیدگی و احراز مالکیت اوست لذا ضرورت دارد بدوا" به مالکیت نامبرده رسیدگی شود و برای این امردادگاه با فسخ دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار اناطه نسبت به موضوع شکایت او صادر می نماید تا ظرف مهلت قانونی با طرح دعوی حقوقی نسبت به اثبات مالکیت خود اقدام و پس از صدور حکم مقتضی نسبت به پیگری شکایت کیفری خود مبادرت کند0 28/3/76/7ت /594

مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامور جزائی ، جلد اول
به اهتمام یداله بازگیر، انتشارات دانش نگار، چاپ اول سال 1379

156

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 1384

تاریخ تصویب : 1375/09/12

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.