×

در تخریب محصول زارعی

در تخریب محصول زارعی

در-تخریب-محصول-زارعی
شماره دادنامه : 152
تاریخ رسیدگی : 20/2/75
مرجع رسیدگی : دادگاه عمومی بوئین زهرا

رای دادگاه
در خصوص شکایت آقای (الف ) علیه آقای (ب ) دائر بر تخریب محصول زراعی گندم دادگاه از عطف توجه به مجموع اوراق ومحتویات پرونده بویژه گزارش ماموران انتظامی مبنی بر تخریب محصول شکایت شاکی اظهارات شهود که به اتفاق در خصوص موضوع شهادت داده اند و نیز اظهارات متهم ودفاعیات غیر موجه وی و دیگر قرائن و اظهارات موجود در پرونده اتهامش به نظر دادگاه ثابت و محرز است عملش منطبق است با ماده 126 قانون تعزیرات لذا مستندا" به ماده مارالذکر و رعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی در جهت تخفیف مجازات به لحاظ فقد سابقه کیفری و نیز کهولت سن ، متهم را به پرداخت مبلغ پانصد هزار ریال جزای نقدی بدل از حبس در حق صندوق دولت محکوم می نماید رای صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در رای دادگاههای تجدیدنظرتهران می باشد.

رای شعبه 5 دادگاه تجدیدنظراستان تهران درتجدیدنظرخواهی دادنامه فوق الذکر:
در خصوص تجدیدنظرخواهی (ب ) نسبت بدادنامه شماره 20152/2/75 صادره از دادگاه عمومی بوئین زهرا نظر باینکه از جانب تجدیدنظر خواه اعتراض موجه و موثری که نقص دادنامه را ایجاب نمایدبه عمل نیامده و بردادنامه صادره از جهت تشریفات رسیدگی و انطباق با قانون اشکالی بنظر نمی رسد و تجدیدنظرخواهی نیز با هیچیک ازشقوق ماده 25 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 منطبق نمی باشد لذا با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا" تایید می نماید رای صادره قطعی و لازم الاجراست.
16/7/75/5 ت /527

مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامور جزائی ، جلد اول
به اهتمام یداله بازگیر، انتشارات دانش نگار، چاپ اول سال 1379

156

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 152

تاریخ تصویب : 1375/02/20

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.