×

اتهام متهم تخریب (اموال منقول ) ایرانیت منصوبه روی دیوار شاکیه است

اتهام متهم تخریب (اموال منقول ) ایرانیت منصوبه روی دیوار شاکیه است

اتهام-متهم-تخریب-(اموال-منقول-)-ایرانیت-منصوبه-روی-دیوار-شاکیه-است

وکیل


بتاریخ : 21/8/69
مرجع رسیدگی : شعبه 167 دادگاه کیفری 2 تهران
دادنامه : 318

گردشکار : در این پرونده آقای (الف ) باتهام تخریب اموال غیر منقول بنشانی 000 تحت تعقیب دادسرای تهران قرار گرفته و به موجب کیفرخواست 11/6/68 تعیین کیفر وی تقاضا شده و پرونده باین شعبه ارجاع گردیده که در وقت مقرر شعبه 167 دادگاه کیفری 2 تهران به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است با ملاحظه اوراق پرونده بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید0

رای دادگاه
بموجب خواست دادسرای عمومی تهران (ناحیه 2) آقای (الف ) متهم است به تخریب اموال غیر منقول با توجه به شکایت شاکیه بانو(ب ) گزارش مامورین انتظامی که متضمن تحقیقات مقدمامتیست ، گزارش سرکار ستوان (ج ) مبنی بر تایید تخریب ایرانیت ، اظهارات گواهان قضیه ، اظهارات و توضیحات وکیل شاکیه در دادگاه و نحوه اظهارات و مدافعات متهم ، موید بسایر اوضاع و احوال منعکس و موجود در پرونده ارتکاب بزه مذکور از ناحیه متهم محرز و دادگاه ضمن رد ماده استنادی دادسرا و انطباق عمل با ماده 257 قانون مجازات عمومی نامبرده را بتحمل ششماه حبس محکوم می نمایداین رای حضوری و قطعی بوده و فقط در موارد مطروحه در قانون قابل تجدیدنظر خواهد بود0

رای شعبه 141 کیفری یک تهران در تجدیدنظرخواهی از رای فوق الذکر:

رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (الف ) محکوم علیه نسبت به دادنامه شماره 21318/8/69 صادره از شعبه 167 دادگاه کیفری در تهران دایر بر محکومیت مشارالیه باتهام تخریب ایرانت منصوبه روی دیوار شاکیه به تحمل ششماه حبس تعزیری هر چند از ناحیه تجدیدنظرخواهی اعتراض موجهی که موجب نقص رای صادره شود بعمل نیامده وبابررسی و ملاحظه محتویات پرونده بنظر می رسد که رای معترض عنه در اساس احراز بزهکاری خالی از اشکال است ولی با عنایت به فقدان سابقه محکومیت کیفری و اوضاع و احوال قضیه مستحق تخفیف است و باستناد ماده 35 از قانون راجع به مجازات اسلامی بپرداخت مبلغ یکصد هزار ریال جزای بدل از حبس مقرر در حکم بدوی محکوم می شود و با این کیفیت و با استناد بند ب از ماده 10 قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه و نحوه رسیدگی آنها مصوب سال 1367 مجلس شورای اسلامی ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه دادنامه صادره نتیجتا" تایید و استوار می گردد این رای قطعی است 0

مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامور جزائی ، جلد اول
به اهتمام یداله بازگیر، انتشارات دانش نگار، چاپ اول سال 1379

156

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 318

تاریخ تصویب : 1369/08/21

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.