×

تخریب اموال منقول جرم نیست

تخریب اموال منقول جرم نیست

تخریب-اموال-منقول-جرم-نیست-
بتاریخ 23/4/75 دادنامه : 417
مرجع رسیدگی : شعبه اول دادگاه تجدیدنظراستان تهران

گردشکار: تجدیدنظرخواه دادخواستی بر تجدیدنظر از دادنامه فوق الذکر به طرفیت تجدینظرخوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع باین شعبه و ثبت بکلاسه فوق در وقت فوق العاده بتصدی مستشاران امضاء کننده ذیل پرونده تحت بررسی قرار گرفت وباتوجه به مندرجات آن پس از مشاوره به شرح زیر مبادرت بصدور رای می نماید.
در مورد تجدیدنظرخواهی آقای (الف ) به وکالت از خانم (ب ) وآقای (ج ) و تجدیدنظرخواهی پرونده را مورد امعان نظر قرار داده و در رابطه با اعتراضشان نسبت به دیانت رای نظر به اینکه کمتر از حد دیه کامله است مورد از موارد تجدیدنظر نبوده و قرار رددادخواست تجدیدنظرخواهی صادر می گردد و در رابطه ترک انفاق نظر به اینکه اعتراض موثری که نقض دادنامه را ایجاب نماید مطرح نگردیده رای صادره عینا" تایید می گردد.
در رابطه با محکومیت آقای (ج ) به یکصد و پنجاه هزار ریال باتهام تخریب اتومبیل نظر به اینکه ماده 126 قانون تعزیرات برای تخریب اموال منقول مجازات تعیین نگردیده و ماده استنادی هم فسخ گردیده است دادگاه رای صادره را نقص و حکم به برائت آقای (ج ) از اتهام تخریب صادر می گردد و شاکی ارشاد می گردد که در رابطه باخسارات وارده به اتومبیل باتقدیم دادخواست تقدیمی حقوقی در محاکم طرح دعوی نمایند. در رابطه با اعتراض نسبت به حکم برائت نظر به اینکه اعتراض موثری که نقص دادنامه را ایجاد نماید طرح نگردیده علیهذا ضمن رد اعتراض رای صادره عنیا" تایید می گردد.

مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامور جزائی ، جلد اول
به اهتمام یداله بازگیر، انتشارات دانش نگار، چاپ اول سال 1379

156

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 417

تاریخ تصویب : 1375/04/23

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.