×

مصوبه شورای تامین شهر نیز دلالتی بر تجویز تخریب نداردبلکه ناظر بر جلوگیری از ساخت و ساز است

مصوبه شورای تامین شهر نیز دلالتی بر تجویز تخریب نداردبلکه ناظر بر جلوگیری از ساخت و ساز است

مصوبه-شورای-تامین-شهر-نیز-دلالتی-بر-تجویز-تخریب-نداردبلکه-ناظر-بر-جلوگیری-از-ساخت-و-ساز-است

وکیل


شماره دادنامه : 1730
تاریخ : 9/2/1374
مرجع رسیدگی : شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظراستان تهران
خواسته : تجدیدنظرخواهی

گردشکار: تجدیدنظرخواه دادخواستی بخواسته فوق تقدیم داشته که به شعبه پنجم ارجاع و پس از ثبت بکلاسه فوق و انجام تشریفات فانونی مورد رسیدگی واقع و سرانجام در وقت فوق العاده دادگاه تشکیل و بابررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام وبه شرح ذیل عبارت صدور رای می نماید0

رای دادگاه
تجدیدنظرخواه آقای (الف )000وتجدیدنظرخواسته دادنامه 26332/8/73 صادره از شعبه سه دادگاه عمومی دماوند این دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده چیزیکه از ناحیه تجدیدنظرخواه موثر در نقض دادنامه صادره باشد بعمل نیامد زیرا تجدیدنظرخواه درمورخه 3/8/72 اعتراض نموده که بدستور مافوق یعنی استاندار تهران و مصوبه شورای تامین شهر عمل تخریب انجام شده و حضور خود را نیز در محل تخریب تایید نموده اند0 بنابراین در ضمن اینکه تجدیدنظر خواه در تخریب محل مورد دستور مافوق خود را قرار داده وبامصوبه تامین شهر حرفی ندارد ولی مدعی شده در محل حضور نداشتم که اولا" شهود خلاف گفتارش را گواهی داده اند با تحمل از اینکه با دستور تخریب دیگر حضور فیزیکی وی یا عدم آن تاثیری نداردوانگهی دستور کتبی از مافوق ارائه نداده ثالثا" مصوبه شورای تامین شهر نیز دلالتی بر تجویز تخریب ندارد بلکه نظار بر جلوگیری از ساخت وساز غیرمجاز است بنباراین با رد تجدیدنظردادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می شود0

مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامور جزائی ، جلد اول
به اهتمام یداله بازگیر، انتشارات دانش نگار، چاپ اول سال 1379

156

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 1730

تاریخ تصویب : 1374/02/09

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.