×

معاونت در تخریب

معاونت در تخریب

معاونت-در-تخریب-
شماره دادنامه : 6/10/74 1207
تاریخ رسیدگی : 10/9/64
مرجع رسیدگی : شعبه 3 دادگاه عمومی هشریار
اتهام : تخریب

رای دادگاه
در خصوص اتهام خانم 1 (الف ) 2( دائربرتخریب چاه باغ اشتراکی و تصرف وسایل مزبور 3(ج ) دائر بر معاونت در تخریب موصوف با توجه به شکایت شاکی آقای (د) و گواهی شهود،نظریه کارشناسان منعکس در پرونده و مدافعات غیرموجه متهمین موصوف که جملگی حکایت بر این دارند که مشارالیه با توجه به مالکیت مشاعی در باغ واقع در قریه اسطور شهریار از پلاک 25 اصلی دهستان مزبور و مالکیت دوحلقه چاه محفوره با مشخصات چاه برقی و گازوئیلی اقدام به تخریب چاه برقی محفوره در قسمت متصرفات شاکی شده وسایل آنرا متصرف شده اند که دادگاه با توجه به مراتب و دلایل فوق بزه انتسابی را محرز دانسته با عنایت به وحدت رویه قضائی شماره 22/9/101355وماده 126 قانون تعزیرات و رعایت جهات مخففه متهمین حسب ماده 22 قانون مجازات اسلامی بلحاظ عدم سابقه کیفری ووضعیت خاص متهمین (کهولت سن ) دادگاه متهمین ردیف اول و دوم را به پرداخت هر کدام سیصد هزار ریال جزای نقدی و متهمه ردیف سوم را به پرداخت دویست هزار ریال جزای نقدی محکوم می نماید این رای قابل تجدیدنظرخواهی ظرف 20 روز پس از ابلاغ در دادگاههای تجدیدنظرتهران است 0

رای شعبه 5 دادگاه تجدیدنظراستان تهران درتجدیدنظرخواهی دادنامه فوق الذکر:
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم (ج ) بطرفیت آقای (د)نسبت بدادنامه شماره 101207/9/74 پرونده کلاسه 71/3/822 شعبه سوم دادگاه عمومی شهریار نظر باینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه درمحدوده ماده 25 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1372 اعتراض و ایراد موجه و موثری که موجبات نقض رای صادره را فراهم نماید نگردیده ودادنامه تجدیدنظرخواسته از جهت رعایت قانون و اصول و تشریفات اشکالی به نظر نمی رسد لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مارالذکر تایید می گردد0 12/3/77/5 ت /200

مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامور جزائی ، جلد اول
به اهتمام یداله بازگیر، انتشارات دانش نگار، چاپ اول سال 1379

156

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 1207

تاریخ تصویب : 1374/10/06

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.