×

تخریب مربوط به سال 70 حدودا پنج سال پیش بوده و از زمان تخریب پدر شاکیه که مالک مغازه بوده است زنده بوده و بعد از دو سال از تخریب فوت نموده و شکایتی نکرده است

تخریب مربوط به سال 70 حدودا پنج سال پیش بوده و از زمان تخریب پدر شاکیه که مالک مغازه بوده است زنده بوده و بعد از دو سال از تخریب فوت نموده و شکایتی نکرده است

تخریب-مربوط-به-سال-70-حدودا-پنج-سال-پیش-بوده-و-از-زمان-تخریب-پدر-شاکیه-که-مالک-مغازه-بوده-است-زنده-بوده-و-بعد-از-دو-سال-از-تخریب-فوت-نموده-و-شکایتی-نکرده-است

وکیل


شماره دادنامه : 1077 18/6/75
مرجع رسیدگی : شعبه 177 دادگاه عمومی تهران
اتهام : تخریب

رای دادگاه
در مورد شکایت خانم (الف ) بر علیه شهرداری منطقه 9 تهران دایر بر تخریب مغاز صرفنظر از عدم حضور و عدم پیگری شاکیه با توجه به اینکه مغازه در طرح تعریض جاده 75 متری جاده مخصوص کرج واقع شده که طبق طرح مصوب سازمان طرح ترافیک شهرداری اقدام نموده و تخریب هم مربوط به سال 70 می باشد یعنی حدودا" پنج سال پیش بوده و در زمان تخریب پدر شاکی که مالک مغازه بوده است زنده بوده وبعد از دوسال از تاریخ تخریب فوت نموده و شکایتی نکرده است لذابه لحاظ عدم احراز وقوع بزه قرار منع تعقیب صادر می گردد رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظراستان تهران می باشد0

رای شعبه 7 دادگاه تجدیدنظراستان تهران در تجدیدنظرخواهی دادنامه فوق الذکر:
با توجه به رسیدگیهای این مرحله از دادرسی وتوضیحات آقای شهردار منطقه ایراد و اعتراض موجهی از سوی تجدیدنظرخواه به قرار معترض عنه (دادنامه 181077/6/75 صادره از شعبه 177 دادگاه عمومی تهران ) نشده است و قرار یاد شده صحیحا" و مطابق محتویات پرونده صادر شده است بنابراین دادگاه توجها" به این مطالب که مغازه مورد شکایت گذشته از وجود رای کمیسیون ماده 100 مبنی بر قلع بنادراثر اجرای طرح تعریض بزرگراه جاده مخصوص کرج تخریب شده است با رد اعتراض تجدیدنظرخواه قرار مرقوم را عینا" تاییدواستوارمی نماید0 رای صادره قطعی است 0 3/10/75/7 ت /1433

مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامور جزائی ، جلد اول
به اهتمام یداله بازگیر، انتشارات دانش نگار، چاپ اول سال 1379

156

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 1077

تاریخ تصویب : 1375/06/18

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.