×

حد تفخیذ و نظایر آن بین دو مرد بدون دخول یکصد تازیانه است

حد تفخیذ و نظایر آن بین دو مرد بدون دخول یکصد تازیانه است

حد-تفخیذ-و-نظایر-آن-بین-دو-مرد-بدون-دخول-یکصد-تازیانه-است
کلاسه پرونده : 21/27/3894
تاریخ رسیدگی : 21/10/71
دادنامه : 1048
فرجامخواه : دادیار دادسرای عمومی و پدر طفل مجنی علیه (شاکی )
فرجامخوانده : دادگاه
فرجامخواسته : دادنامه شماره 71/535 صادره ازشعبه 12دادگاه کیفری یک ...
مرجع رسیدگی : شعبه 27 دیوانعالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ... رئیس و ... عضو معاون

خلاصه جریان پرونده :
بسمه تعالی
آقای (الف )22 ساله اهل و ساکن ... کارگر فاقد سابقه محکومیت کیفری متهم است به ارتکاب ربودن طفل شش ساله به نام (ب ) وارتکاب عمل شنیع لواط به عنف نسبت به وی بدین شرح که در برگ پرونده مجنی علیه در حضور پدرش به سئوال بازجو چنین جواب می دهد:
اینجانب به اتفاق دوستانم مشغول فوتبال بازی بودیم که جوانی حدود30 ساله با پیراهن طوسی و شلوار ارتشی مراگرفت وچون بچه های دیگر که فوتبال بازی می کردند ترسیده و فرار نمودند آن جوان مرا با خود به داخل تپه ها برده و با من عمل لواط انجام داد( وحاضرم به پزشکی قانونی معرفی شوم در صورت دستگیری از وی شکایت دارم متهم در برگ 4 در پاسخ به سئوال بازجو اظهار داشته (ساعت 13مورخه 13/3/71 در مسیر کارم به پسربچه (ب ) برخورد و او را به اطراف خانه تازه های خض و بردم با او عمل لواط انجام دادم خوم تنها بودم ) متهم نیز در برگ 8 اعتراف صریح انجام عمل شنیع لواط با طفل مجنی علیه (ب ) می نماید که با توجه به شکایت ولی قهری پدر طفل مجنی علیه و نظریه پزشکی قانونی در خصوص وقوع عمل لواط و گزارش مرجع انتظامی و بخصوص مراجهه حضوری انجام شده که طفل مجنی علیه منجزا در بین چند نفر جانی را شناسایی و اعلام نموده است برگ 30 و تحقیقات دادسرای عمومی 28758/4/71 تقاضای تعیین کیفر متهم موصوف گردیده است و شعبه 12 دادگاه کیفری یک ... با حضور وکیل مدافع متهم و طرفین دعوی به موضوع اتهام 1 ربودن طفل شش ساله 2 ارتکاب عمل شنیع لواط به عنف رسیدگی نموده و طی دادنامه شماره 53571 اعلام نموده (در خصوص اتهام نامبرده مبنی بر ربودن طفل 6 ساله (ب ) با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات مجنی علیه در تحقیقات مقدماتی و در جلسه مورخه 20/7/71این محکمه نظربه اینکه دلیل و بینه ای که مثبت اسناد بزه اعلامی به متهم یاد شده باشد وجود ندارد لذا دادگاه بنابر مقتضای اصل برائت به لحاظ فقدادله مثبته اسناد بزه رای برائت متهم را صادر واعلام می داردکه درخصوص اتهام دیگر نامبرده مبنی بر ارتکاب لواط به عنف با مشارالیه متهم در مرجع انتظامی بزه کاری متهم در حد ماده 121 از قانون مجازات اسلامی محرز و مسلم می باشد چون متهم در محکمه آن هم درچهار حلسه اقرارننموده است و از طرفی پرونده فاقد چهار شاهد عادل به طریق معینه در شرع می باشد لذا حد لواط از نامبرده ساقط ودادگاه ضمن رد ماده استنادی در کیفرخواست مستندا" به ماده 121 از قانون مذکور متهم را به تحمل یکصد ضربه شلاق به جهت تفخیذ به عنوان حد محکوم می نماید) رای دادگاه به عینه ذکر گردید که رای صادره دائر به برائت متهم از اتهام ربودن طفل مجنی علیه و انجام عمل شنیع لواط متهم با وی مورد اعتراض و تجدیدنظرخواهی شاکی ... پدر طفل مجنی علیه و نیز مورد اعتراض دادیار محترم دادسرای عمومی مسئول رسیدگی به پرونده که بیایید دادستان محترم رسیده است واقع وروح اعتراض دادیار این است که عمل تفخیذ با توجه به محتویات پرونده برای دادگاه محرز ومسلم گشته و عمل تفخیذ با توجه به محتویات پرونده برای دادگاه محرز و مسلم گشته و عمل تفخیذ تفکیک ناپذیر است از ربودن طفل و لذا می بایست متهم نامبرده طبق ماده 5 قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب 1353 مجازات گردد متعاقبا" دادگاه پس از ملاحظه اعتراض شاکی و دادیار محترم دادستان عمومی همدان اعتراض نامبردگان را خالی از وجه و غیرموثر درنقص دادنامه صادره دانسته و بر رای خود باقیمانده و پرونده را به دیوانعالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع گردیده است 0هیئت شعبه درتاریخ تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای زمانی عضوممیزواوراق پرونده نسبت به دادنامه 71/535 فرجامخواسته مشاوره نمودن چنین رای می دهند:
بسمه تعالی با توجه به محتویات پرونده به ویژه اظهارات پدر طفل مجنی علیه در برگ 31 به اینکه فرزندم را به پشت خاکریزی که در نزدیکی ما بود برده الخ به ضمیمه اظهارات خو مجنی علیه در جلسه دادگاه و غیره اینها صدق عنوان آدم ربایی مشکل است ودلیل قاطعی بر نقض رای دادگاه وجود ندارد0 النهایه به لحاظ اینکه عمل تفیخذ با عنف توام با اذیت و آزار بوده موجبات تشدید فراهم است آن هم در مقابل اجرا امکان پذیر است در هر حال درخواست تجدیدنظر با هیچیک از موارد مذکور در ماده 6 قانون تجدیدنظر مطابقت نداردوبا رد آن و ابرام دادنامه فوق الاشعار پرونده به مرجع مربوط عودت داده می شود0
شایان ذکر است اینک دادگاه محترم در رای فوق الاشاره اعلام داشته متهم در محکمه آنهم در چهار جلسه اقرار ننموده اقرار در جلسات اربعه فقط در مورد زنا در تحریرالوسیله مطرح شده آن هم به نحو احتیاط استحبابی که در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 70این احتیاط منظور نگردیده ، اما در مورد لواط نه در قانون سابق و نه درتحریر تعداد جلسات عنوان نگردیده است 0

مرجع :
کتاب قانون مجازات اسلامی درآئینه آراء دیوان عالی کشور
حدود جرائم خلاف اخلاق حسنه به اهتمام یداله بازگیر،نشرنخستین
نشرهستان ، چاپ اول 1378

125

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 1048

تاریخ تصویب : 1371/10/21

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : وزارت دادگستری -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.