×

در مورد قلت مجازات ، شاکی حق اعتراض به میزان مجازات که دارای حیثیت عمومی است را ندارد

در مورد قلت مجازات ، شاکی حق اعتراض به میزان مجازات که دارای حیثیت عمومی است را ندارد

در-مورد-قلت-مجازات-،-شاکی-حق-اعتراض-به-میزان-مجازات-که-دارای-حیثیت-عمومی-است-را-ندارد

وکیل


تاریخ رسیدگی : 15/7/1374
شماره دادنامه : 637
مرجع رسیدگی : شعبه 160 دادگاه عمومی تهران

رای دادگاه
در خصوص اتهام بانوان (الف ) و(ب ) و(ج ) مبنی بر فحاشی و شرکت در تخریب عمدی شیشه ها و لوازم تعمیری موجود درمغازه شاکی آقای (د) (ماشین لباسشوئی و یخچال فریزر) و آقای (ه) بشرح فوق و آقایان (و) و(ز) دائر به فحاشی و شرکت در ایرادضرب و جرح عمدی نسبت به بانوان (ب ) و(ح ) دادگاه از توجه به شکایت شکات گزارش مامورین انتظامی مودای شهادت گواهان و عدم دفاع موثر متهمین ونظریه پزشکی قانونی وکارشناسی رسمی دادگستری و سایر قرائن و امارات حاصله بزهکاری متهمین را محرز دانسته فلذا مستندا" بمواد169و 277 و480(بند1) و484(بندد) و485 قانون مجازات اسلامی و42 همین قانون و همچنین مواد 86 و126 قانون تعزیرات بارعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی بلحاظ وجود کیفیات مخففه جرم (فاقد سابقه کیفری و وضعیت خاطر متهمین که خانه دار و دانشجو می باشند) هریک ازمتهمین ردیف اول تا چهارم را بپرداخت دویست هزار ریال جزای نقدی و متهمین ردیف پنجم تا هفتم (آقایان (و) و(ز) دادگاه عمومی شعبه پرداخت دو صدم دیه کامله (ارش ) بابت جراحات وارده به خانم (ب ) و یکصدم دیه کامله (ارش ) بابت صدمه وارده به خانم (ح ) بنحو اشتراک و پرداخت مبلغ یکصد هزار ریال جزای نقدی (هرکدام ) محکوم می نمایددر خصوص اتهام آقای (ح ) مبنی بر اهانت به مامورین دولت حین انجام وظیفه دادگاه صرفنظر از اعلام رضایت مامورین شاکی و بلحاظ عدم کفایت دلیل حکم برائت وی را صادر می نماید نسبت به درخواست آقای (د) علیه متهمین ردیف اول تا چهارم مبنی بر الزام پرداخت خسارات وارده طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری دادگاه بلحاظ اینکه مشارالیه تشریفات قانون آئین داردسی مدنی را در خصوص تقدیم دادخواست و غیره را رعایت ننموه لذا خود را فارغ از رسیدگی دانسته و حکم به رد دعوی مشارالیه صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی و رسیدگی دردادگاه تجدیدنظراست 0

رای شعبه 6 تجدیدنظراستان تهران در تجدیدنظرخواهی دادنامه فوق الذکر:
اعتراض آقای (الف ) به دادنامه شماره 15627/7/74 صادره ازشعبه 160 دادگاه عمومی تهران عمده اینستکه اولا" در مورد خسارات وارده به وی اتخاذ تصمیم نشده ثانیا" میزان مجازات معینه ازطرف دادگاه در مور بزه تخریب قلیل بوده و به قلب آن اعتراض کرده است خسارات ناشیه از تخریب همانطوریکه در دادنامه تجدیدنظرخواسته مطرح است تجدیدنظرخواه می بایست در صورت تمایل اقدام به تقدیم دادخواست نماید و در مورد اعتراض به قلت مجازات نظر به اینکه شاکی حق اعتراض به میزان مجازات که دارای حیثیت عمومی است ندارد لهذا اعتراضات وی وارد و با رد آن دادنامه تجدیدنظرخواسته عینا" تایید می گردد0 29/11/74/6ت /1401

مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامور جزائی ، جلد اول
به اهتمام یداله بازگیر، انتشارات دانش نگار، چاپ اول سال 1379

156

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 637

تاریخ تصویب : 1374/07/15

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.