×

مادام که قضات صادر کننده رای دادگاه تجدیدنظراز رای خود عدول نکرده اند و رای آنها بقوت خود باقی است قانونا موجبی برای ورود شعبه دیگر(بعنوان شعبه همعرض ) در ماهیت موضوع نیست

مادام که قضات صادر کننده رای دادگاه تجدیدنظراز رای خود عدول نکرده اند و رای آنها بقوت خود باقی است قانونا موجبی برای ورود شعبه دیگر(بعنوان شعبه همعرض ) در ماهیت موضوع نیست

مادام-که-قضات-صادر-کننده-رای-دادگاه-تجدیدنظراز-رای-خود-عدول-نکرده-اند-و-رای-آنها-بقوت-خود-باقی-است-قانونا-موجبی-برای-ورود-شعبه-دیگر(بعنوان-شعبه-همعرض-)-در-ماهیت-موضوع-نیست
تاریخ رسیدگی : 24/3/72
شماره دادنامه : 311
مرجع رسیدگی : شعبه 20 دادگاه تجدیدنظراستان تهران

رای دادگاه
بموجب دادنامه شماره 263/262مورخه شعبه 129 دادگاه عمومی آقای (الف ) باتهام تصرف عدوانی دو دستگاه آپارتمان بپرداخت هفتصد هزار ریال جزای نقدی و رفع تصرف عدوانی و باتهام تخریب قفل درهای ورودی به پرداخت نهصد هزار یال جزای نقدی محکوم شده است 0 حکم مذکور مورد تجدیدنظرخواهی وی قرار گرفته و شعبه 27 دادگاه تجدیدنظراستان تهران بموجب دادنامه شماره 589/88 مورخ 23/4/76 تجدیدنظرخواه را در مورد اتهام تخریب با نقض رای بدوی از این اتهام تبرئه نموده و در قسمت تصرف عدوانی حکم بدوی راتاییدکرده است 0 ایضا" چون آقای (الف ) از آقای (ب ) و(ج ) به اتهام تخرب و تصرف عدوانی و از آقای (د) و خانم (ه) باتهام انتقال منافع مالک غیر شکایت داشته و شعبه 129 دادگاه عمومی تهران مشتکی عنهم رااز این اتهامات تبرئه نموده و مورد تجدیدنظرخواهی شاکی بوده شعبه 27 دادگاه تجدیدنظراستان تهران از این قسمت از رای بدوی را نیز تایید کرده است آقای (الف ) از طریق دادستانی کل درخواست اعمال ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب را نموده و چون درخواست مذکور با ماده 31 انطباق نداشته دادستان محترم کل کشور با اعمال بند2 ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب موافقت نموده و پرونده از اینجهت به دیوانعالی کشور ارسال و به شعبه 34 آن دیوان ارجاع شده است 0 شعبه 34 دیوانعالی کشور بموجب رای شماره 121/76 مورخ 25/12/76 درخواست دادستان محترم کل کشوردر مورد اعلام اشتباه قاضی صادر کننده حکم 262/263 مورخ 28/2/76 را قابل طرح در دیوانعالی کشور ندانسته است 0 پس از این موضوع پرونده بدادگاه تجدیدنظر ارسال و به شعبه 27(تجدیدنظر) فرستاده شده و قضات محترم آن شعبه بشرح تصمیم مورخ 4/3/77 به رای سابق خود باقی بوده اند و تذکر را وارد دانسته اند لذا پرونده به شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر بعنوان شعبه همعرض ارجاع شده است 0 دراین خصوص نظر باینکه :
اولا" ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و شقوق مختلفه آن مربوط به آراء بدوی (دادگاههای عمومی و انقلاب ) است نه آراء دادگاههای تجدیدنظر
ثانیا" رای وحدت رویه شماره 622 مورخ 21/11/76 هم که درارتباط با بند2ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب می باشد و شامل آراء دادگاه تجدیدنظرنمی گردد0
ثالثا" شعبه همعرض دادگاه تجدیدنظر در قانون بعنوان مرجع تجدیدنظر نسبت به آراء شعبه یا شعب دیگر پیش بینی نشده است 0
رابعا" مادام که قضات صادر کننده رای دادگاه تجدیدنظر از رای خود عدول ننموده اند و رای آنان بقول خود باقی باشد قانونا" موجبی برای ورود بشعبه دیگر (بعنوان شعبه همعرض ) در ماهیت موضوع نیست ، لذا تذکر دادستان محترم کل کشور که مالا" خدشه بر رای شعبه 27 دادگاه تجدیدنظراستان تهران است قابل طرح و بررسی در این دادگاه نمی باشد بهمین مناسبت این دادگاه قرار رد آنرا صادر و اعلام می دارد0

مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامور جزائی ، جلد اول
به اهتمام یداله بازگیر، انتشارات دانش نگار، چاپ اول سال 1379

156

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 311

تاریخ تصویب : 1372/03/24

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.