×

رای صادره در خصوص تخریب مطابق موازین قانونی صادر شده است

رای صادره در خصوص تخریب مطابق موازین قانونی صادر شده است

رای-صادره-در-خصوص-تخریب-مطابق-موازین-قانونی-صادر-شده-است

وکیل


تاریخ 18/7/74
شماره دادنامه : 1183
مرجع رسیدگی : شعبه 178 دادگاه عمومی تهران

رای دادگاه
در خصوص اتهام آقایان و خانمها 1 - خانم (الف )24 ساله 2 - خانم (ب )42 ساله 3 - خانم (ج ) ساله 4 - آزای (د) 65 ساله ردیف های 1و2 مبنی بر فحاشی ، تخریب تهدید کلاهبرداری نسبت به ردیف های 3 و4 و ردیف های 3و4 دائر به عدم ایفاء به عهد و نقل و انتقال سندمورد معامله فی مابین تحت عنوان کلاهبرداری و ایراد ضرب و جرح ردیف 1 نظر به نحوه اظهارات و شکایت آنان علیه یکدیگر گزارشات حوزه انتظامی تهران ، کپی اظهارنامه های ارسالی بین اثنین و کپی قولنامه های عادی و اصلاحی آن که طرفین اسقاط کلیه اختیارات را نموده اند، دفاعیات آنان در مراحل تحقیق ودادگاه و نظر باینکه طرفین در رابطه با معاملات فیمابین اختلاف پیدا کرده وعلیه یکدیگر مطالبی را تحت عنوان غبن در معامله و حاضر نشدن در دفترخانه و ... مطرح نموده اند و ... وکیل ردیف های 3و4 نیز لوایحی را تقدیم نموده است و در شعبه دیگر نیز دادخواست تسلیم گردیده موضوع کلاهبرداری محرز نیست و حقوقی تشخیص و در مورد تهدید و فحاشی نیزهیچ دلیلی نیست و در مورد ایراد ضرب نیز با توجه به گواهی گواهان که خانم زهرا صالحی در اثر ضربه به در و شکستن شیشه دستش مجروح و نوع گواهی پزشکی قانونی و محل صدمه نیز موید این معنی است و بزهی متصور نیست علیهذا دادگاه نسبت به عناوین فحاشی و تهدید و تخریب ردیف 2 وکلاهبرداری آنان و ایراد ضرب وجرح ردیف های 3 و4 بعلل مذکوره رای برائت صادر می نماید و در رابطه با اتهام دیگر ردیف 1 مبنی بر تخریب با توجه به موارد مذکور فوقا" و دفاعیات غیرموجه مشارالهیا و گواهی شهود بزه انتسابی از سوی وی برای دادگاه محرز است و با تطبیق عمل نامبرده با ماده 126 قانون تعزیرات اسلامی و رعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی بلحاظ فقد سابقه کیفری وجنسیت متهمه و اوضاع و احوالی که تحت تاثیر آن مرتکب بزه گردیده است دادگاه مشارالیها را بپرداخت مبلغ یکصد هزار ریال وجه نقد تعزیری بدل از حبس بصندوق دولت اسلامی محکوم می نماید.
این رای حضوری واز سوی هر یک از مشارالیهم ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان تهران است.

رای شعبه 6 دادگاه تجدیدنظراستان تهران درتجدیدنظرخواهی دادنامه فوق الذکر:
در خصوص تجدیدنظرخواه خانم (الف ) ازدادنامه شماره 1183 - 18/7/1374 صادره از شعبه 178 دادگاه عمومی تهران نظر باینکه تجدیدنظرخواه اعتراض موثری که فسخ دادنامه را ایجاب نماید بعمل نیاورده و دادنامه هم طبق مقررات صادر گردیده با رداعتراض دادنامه راعینا" تایید واستوار می نماید.

6/10/74/6 ت /1175

مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامور جزائی ، جلد اول
به اهتمام یداله بازگیر، انتشارات دانش نگار، چاپ اول سال 1379

156

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 1183

تاریخ تصویب : 1374/07/18

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.