×

نظر بعدم اخذ دفاع و تفهیم اتهام به متهم دادنامه صادره غیابی است و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه بدوی است

نظر بعدم اخذ دفاع و تفهیم اتهام به متهم دادنامه صادره غیابی است و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه بدوی است

نظر-بعدم-اخذ-دفاع-و-تفهیم-اتهام-به-متهم-دادنامه-صادره-غیابی-است-و-رسیدگی-به-آن-در-صلاحیت-دادگاه-بدوی-است
مرجع رسیدگی : شعبه 20 دادگاه تجدیدنظراستان تهران

بموجب دادنامه شماره 10707/5/75 شعبه 205 دادگاه عمومی تهران بر اثر شکایت آقای (الف ) علیه آقای (ب ) شخص اخیر باتهام تصرف عدوانی غیر باستناد ماده 134 قانون تعزیرات اسلامی به تحمل پنجاه ضربه شلاق و رفع مزاحمت و تصرف محکوم گردیده و در خصوص اتهام تخریب عمدی چون مقدمه تصرف بوده جرم علیحده محسوب نشده و در خصوص سرقت (بلحاظ فقد دلیل و بنیه ) تبرئه شده است این حکم مورد اعتراض هر دو طرف (شاکی و محکوم علیه ) واقع شده است 0
اولا" در مورد اعتراض (واخواهی ) وکیل محکوم علیه با توجه به اینکه پرونده امر دلالتی بر تشکیل جلسه محاکمه و حضور متهم به دادگاه ندارد و اساسا" باو تفهیم اتهام نشده ودفاعی اخذنگردیده و تشریفات دادرسی رعایت نشده است دادنامه مذکور غیابی محسوب است و رسیدگی واخواهی نسبت به آن در صلاحیت دادگاه بدوی است لذا عدم صلاحیت دادگاه تجدیدنظرصادر می گردد و مقرر می دارددفتردادگاه پرونده را جهت اقدام قانونی به آن دادگاه اعاده نماید ثانیا" در مورد اعتراض آقای (الف ) نسبت به دادنامه مذکور در مواردی که اساسا" دادگاه بدوی نفیا" یا اثباتا" رایی صادر ننموده موجبی برای طرح در دادگاه تجدیدنظر و تصمیم گیری در صلاحیت همان دادگاه است و از جهت برائت آقای (پ ) از اتهام سرقت وایضاء در مورد تخریب عمدی که مقدمه جرم تصرف عدوانی تلقی شده و مورد اعتراض شاکی قرار گرفته پس از رسیدگی واخواهی نسبت به دادنامه غیابی موضوع قابل بررسی و تجدیدنظرخواهی قرار خواهد گرفت 0

مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامور جزائی ، جلد اول
به اهتمام یداله بازگیر، انتشارات دانش نگار، چاپ اول سال 1379

156

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 707

تاریخ تصویب : 1375/05/10

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.