×

هرکس به یکی از طرق مذکور در اسناد یا نوشتجات غیر رسمی جعل یا تزویر کند یا با علم و تزویر مورداستفاده قراردهد علاوه بر جبران خسارت وارده بر مجازات مقرر در قانون محکوم می شود

هرکس به یکی از طرق مذکور در اسناد یا نوشتجات غیر رسمی جعل یا تزویر کند یا با علم و تزویر مورداستفاده قراردهد علاوه بر جبران خسارت وارده بر مجازات مقرر در قانون محکوم می شود

هرکس-به-یکی-از-طرق-مذکور-در-اسناد-یا-نوشتجات-غیر-رسمی-جعل-یا-تزویر-کند-یا-با-علم-و-تزویر-مورداستفاده-قراردهد-علاوه-بر-جبران-خسارت-وارده-بر-مجازات-مقرر-در-قانون-محکوم-می-شود

وکیل


شماره دادنامه : 1851
تاریخ رسیدگی : 2/11/74
مرجع رسیدگی : شعبه 21 دادگاه عمومی کرج

رای دادگاه
در خصوص اتهام آقای (الف ) مبنی بر جعل امضاء (در چک )واستفاده از سند مجعول با توجه بشکایت شاکی وگزارش مرجع انتظامی وتحقیقات انجام شده و نظریات کارشناسان خط که یکبار امضای شاکی را نفی و آنرا جعل اعلام نموده و بار دوم احتمال تحریر و جعل امضای مذکور در چک را از سوی متهم زیاد اعلام داشته است و نحوه اظهارات و مدافعات متهم وسایر قرائن وامارات موجود در پرونده بزهکاری از نظر دادگاه محرز و مسلم بوده است بنابراین دادکاه با انطباق عملش با ماده 29 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ) و رعایت ماده 47 قانون مجازات لحاظ جرم وی را بتحمل دو فقره 20 ضربه جمعا"40ضربه شلاق (که با رعایت کلیه موازین شرعی و قانونی نواخته خواهد شد0) محکوم می نماید رای صادره حضوری بوده ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر می باشد0

رای شعبه 5 دادگاه تجدیدنظراستان تهران در تجدیدنظرخواهی دادنامه فوق الذکر:
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (الف ) نسبت به دادنامه شماره 21851/11/74 صادره از شعبه 21 دادگاه عمومی کرج مبنی برمحکومیت وی به اتهام جعل و استفاده از سند مجهول به دو فقره تحمل 20ضربه شلاق ، با توجه به اوراق پرونده و با عنایت به نظریه کارشناس رسمی دادگستری در رشته خط وامضاء و با توجه به نحوه اظهارات متصدی بنگاه تنظیم کننده اجاره نامه عادی مورد استناد طرفین و اینکه از سوی تجدیدنظرخواه در این مرحله از دادرسی ایراد و اعتراض موثری که مستلزم رسیدگی بیشتر بوده و نقض دادنامه تجدید نظرخواسته را ایجاب نماید بعمل نیامه است و نظر به اینکه دادنامه معترض عنه از لحاظ رعایت اصول و قواعد دادرسی منطبق با موازین اصدار یافته وخللی بر آن وارد نیست علیهذا با رد تجدیدنظرخواهی نامبرده دادنامه بدوی عینا" تایید واستوار می گردد رای صادره قطعی است 0 17/9/75/5 ت /895

مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامور جزائی ، جلد اول
به اهتمام یداله بازگیر، انتشارات دانش نگار، چاپ اول سال 1379

156
* سابقه *

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 1851

تاریخ تصویب : 1374/11/02

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.