×

اقدام و اظهار نظر بر خلاف حق (جعل و تزویر)

اقدام و اظهار نظر بر خلاف حق (جعل و تزویر)

اقدام-و-اظهار-نظر-بر-خلاف-حق-(جعل-و-تزویر)
شماره دادنامه : 582 - 27/1/1375
موضوع اتهام : اقدام و اظهار نظر بر خلاف حق ، جعل و الحاق وتزویر معدوم نمودن اوراق پرونده
تاریخ رسیدگی : 23/11/74 و25/10/74و2/10/74
مرجع رسیدگی : شعبه 26 دادگاه عمومی تهران

گردشکار: حسب محتویات پرونده 72490 اجرای احکام دهدشت در کیفرخواست تنظیمی دادسرای محترم انتظامی قضات یکدستگاه تلویزیون ویدئودار توسط سپاه پاسداران دهدشت ضبط و تحویل دادگاه حقوقی 2 مستقل سابق دهدشت میشود و دادرس فوق الذکر از متهمان (الف )و (ب ) تحقیق نموده و حکم به مصادره تلویزیون ویوئودار آقای (ب ) بنفع دولت صادر می کند و آقای (ب ) نسبت به ضبط تلویزیون و جزای نقدی و منع اقامت در شهرستان کهکیلویه مدت 4 ماه اعتراض نمی کند و رای قطعی گردیده و در حال اجراء بوده است دادرس دادگاه پس از مدتی در تاریخ 13/10/74 با تذکرمتصدی اموردفتری اجراءاحکام می نویسد000 مشخص شده در زیر تلویزیون مکشوفه جای ویدئو موصوف در حکم خالی است که از ابتداء بهمین شکل بوده است ص 147 ولیکن اقدامی جهت اصلاح حکم صادره بغیر از دستور احضار مسئول اطلاعات سپاه انجام نمی دهد که این دستور هم اجراء نگردیده است تا اینکه آقای (الف ) برادر محکوم آقای (ب ) در تاریخ 28/1/73 در اجراء احکام حضوری می یابد و مدعی می شود تلویزیون از ابتداء فاقد ویدئو بوده وآقای (د) در تاریخ 29/1/73 مبادرت بصدور رای اصلاحی بدین شرح می نماید00 ((بعلت شلوغ بودن کار و تراکم پرونده های جاری و شکل ظاهری تلویزیونی که مامورین کشف و به دادگاه ارائه نموده اند000 و دقت بعدی متوجه شدم که جای ویدئو در زیر دستگاه تلویزیون خالی است که مشخص است از قبل دستگاه تلویزیون فاقد دستگاه ویدئو بوده 000 لذا تلویزیون به آقای (الف ) مسترد شود)) پس از صدور حکم و تحویل تلویزیون که علی 000 مدعی است فقط جلد تلویزیون را تحویل گرفته است در تاریخ 22/4/73 به سپاه پاسداران دهدشت گزارش می کند بعلت اینکه تلویزیون و ویدئو مصادره شده من نوشتم که تلویزیون از ابتداء فاقد ویدیو بوده است که حداقل تلویزیون مصادره نگردد همچنین حسب گزارش آقای (ج ) متصدی امور دفتر اجراء احکام دربرگ از اوراق ((برگهای 156و171توسط آقای (د) معدوم گردیده است بتاریخهای مذکور در صدور دادنامه دادگاه بتصدی امضاء کننده ذیل تشکیل و متهم بشرح اوراق صورتجلسه از خود دفاع نموده که دفاعیات موجهی در رابطه بااتهام اظهارنظر برخلاف حق و جعل و تزویر بیان ننموده و منکر معدوم نمودن اوراق پرونده می باشددادگاه بااستماع دفاعیات نامبرده و اظهارات آقای (ج )متصدی امور دفتری اجراء احکام دادگاه دهدشت و آقای (الف ) ختم رسیدگی را اعلام و بشرح ذیل مبادرت بصدور رای می نماید000

رای دادگاه
با عنایت بشرح فوق و کیفرخواست تنظیمی دادسرای انتظامی قضات و صورتجلسه کشف تلویزیون ص 17 پرونده و اقاریر و اظهارات آقای (الف ) بشرح ص 86 پرونده که تحقیق آن توسط آقای (د) انجام شده و اظهار نامبرده در جلسه دادگاه و دفاعیات غیرموجه متهم بزه های اظهار نظر بر خلاف حق و جعل والحاق و تزویر محرز ومسلم است ولیکن دواتهام مذکور از مصادیق فعل واحد و عناوین متعدد موضوع ماده 46 مجازات اسلامی می باشد که باستناد ماده مذکور و رعایت ماده 22 مجازات اسلامی بلحاظ وضع خاص متهم و سابقه حضور نامبرده درجبهه های جنگ حق علیه باطل و مجروحیت وی که مدارک آن ضمیمه پرونده می باشد به انفصال موقت از خدمت بمدت هشتماه و جبران خسارات وارده و سی ضربه شلاق تعزیری محکوم می گردد و اتهام معدوم نمودن اسناد دولتی ((اوراق پرونده )) با توجه به انکار متهم و فقد دلیل کافی محرز نیست و از این حیث رای بر برائت مشارالیه صادرمی گردد با توجه بااوضاع و احوال خاص متهم و فقد سابقه کیفری اجرای مجازات شلاق را باستناد ماده 25 مجازات اسلامی به مدت دوسال تعلیق می نماید و دفتر مفاد ماده 35 مجازات اسلامی را به نامبرده ابلاغ و تفهیم می نماید0 رای صادره قابل اعتراض درمرجع رسیدگی دادگاه تجدیدنظر دادگستری استان تهران می باشد0

رای شعبه 7 دادگاه تجدیدنظراستان تهران در تجدیدنظرخواهی از دادنامه فوق الذکر :
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (د) نسبت به دادنامه شماره 582 مورخ 27/1/75 صادره از شعبه 26 دادگاه عمومی تهران نظر باینکه از جانب تجدیدنظرخواه در محدوده مواد 18و19و 25 قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب مصوب سال 73 ایراد و اعتراض موجه و مدللی بعمل نیامده و بر دادنامه تجدیدنظرخواسته نیز از حیث رعایت تشریفات قانونی و قواعد دادرسی ایراد و اشکالی بنظر نمی رسد نتیجتا" ضمن رد تجدیدنظرخواهی فرد یاد شده دادنامه فوق الاشعار را عینا"تایید می نماید0 این رای قطعی است 0 19/2/75/7 ت /254

مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامور جزائی ، جلد اول
به اهتمام یداله بازگیر، انتشارات دانش نگار، چاپ اول سال 1379
156

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 582

تاریخ تصویب : 1375/01/27

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.