جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09143230071 در تماس باشید.


بتاریخ 19/10/75
شماره دادنامه 1265
مرجع رسیدگی : شعبه 117 دادگاه عمومی تهران
مورد اتهام : جعل

رای دادگاه
بزه منتسب به آقای (الف ) حسب شکایت آقای (ب ) مدیرکل دفترامور فارغ التحصیل دانشگاه آزاد اسلامی جعل در مندرجات گواهی نامه موقت پایان تحصیلات کارشناسی ناپیوسته 000 مورخ 1012/73 اعلام گردیده نظر باینکه متهم اصولا" منکر ارتکاب بزه معنونه بوده و شاکی پرونده دلیل کامل که دلالت بر ارتکاب بزه از ناحیه مشارالیه نمایدارائه و ابراز نموده و برابر اوراق ومحتویات پرونده نیز دلیلی دراین رابطه کشف نگردیده است علیهذا وقوع بزه از ناحیه مشارالیه بلحاظ فقدان دلیل کافی اثبات و احراز نگردیده ومستندا" برائت رای بر برائت متهم موصوف صادر و اعلام می گردد و در رابطه با اتهام دیگر نامبرده مبنی بر استفاده از سند جعلی فوق الذکر دائر بر این که علم و اطلاع متهم بر جعلی بودن مستند مورد شکات به دلالت محتویات پرونده احراز نگردیده است نتیجتا" وقوع بزه بلحاظ فقدان رکن معنوی تحقق نیافته و رای بر برائت اش صادر و اعلام می گردد این رای ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است 0

رای شعبه اول دادگاه تجدیدنظراستان تهران در تجدیدنظرخواهی از دادنامه فوق الذکر:
اعتراضات دفتر امور حقوقی و تشکیلات دانشگاه آزاد اسلامی نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 191365/10/75 صادره از شعبه 117 دادگاه عمومی تهران که بموجب آن آقای (الف ) ازاتهام جعل مندرجات گواهینامه موقت پایان تحصیلات کارشناسی ناپیوسته بشماره 12000/10/73 برائت حاصل نموده مقرون بدلایل و جهات موجهی نمی باشد تا انتساب جعل سند مذکور به تجدیدنظرخوانده را احراز و نقض دادنامه را ایجاب نماید و نظر باینکه دادنامه معترض عنه از جهت فوق باتوجه به محتویات پرونده و تحقیقات معموله موجها" صادر شده لهذادادگاه با رد اعتراض این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می نماید و ما تجدیدنظرخواهی و اعتراض دفتر حقوقی مذکور نسبت به قسمت دیگر دادنامه فوق الاشعار از لحاظ اصدار حکم بر برائت آقای (الف ) از اتهام استفاده از سند محعول که جهت استخدام به شرکت ایران خودرو و ارائه داده و جعلیت آن سند توسط کارشناس رسمی دادگستری منتخب این دادگاه احراز شده وارد و موجه است زیرااولا" نوع گواهینامه صادره بنام تجدیدنظرخوانده که در ردیف 73 دفتر ثبت مشخصات گواهینامه ها مندرج شده معادل کارشناسی ناپیوسته بوده ثانیا" حسب اعلام دانشگاه آزاد اسلامی در تمام واحدها کلیه نمرات دانشجویان در پایان امتحانات هر ترم روی تخته اعلانات دانشگاه الصاق می گردد تا براحتی در دسترس آنان قرار گیردثالثا" درپایان هر ترم تحصیلی به هر دانشجو یک برگ کارنامه تحصیلی تحویل می گردد که حاوی ریز نمرات و معدل ماخوذه است بنابراین ادعای آقای (الف ) باینکه از این موضوع و جعلی بودن گواهینامه ای که به شرکت ارائه داده و نوع گواهینامه ومیانگین نمرات کل مندرج در آن و نمونه امضائات ذیل آن با گواهینامه اصیل مغایرت دارد بی اطلاع بوده موجه و قابل استماع نمیباشد بناءعلیهذا چون بزهکاری مشارالیه باتهام استفاده از محعول با توجه به دلائل فوق الذکر محرز می باشددادگاه این قسمت از دادنامه معترض عنه را نقض و با استناد بماده 536 قانون مجازات اسلامی و رعایت ماده 22 همان قانون درباره متهم لحاظ فقدان پیشینه کیفری آقای (الف ) را به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم و ضمن صدور حکم به معدوم نمودن اصل سند مجعول پیوست پرونده با مشخصات گواهینامه موقت پایان تصحیلی کارشناس ناپیوسته بنام (الف ) با شماره 8073/1225/10/73 و با میانگین کل نمرات 95/14 دانشگاه آزاد اسلامی را مکلف می نماید المثنی گواهینامه اصیل را به نامبرده تحویل نمایند این رای مطابق بند2ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب صادر و قطعی است 0 29/11/76/1ت /4455

مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامور جزائی ، جلد اول
به اهتمام یداله بازگیر، انتشارات دانش نگار، چاپ اول سال 1379

156

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1265
تاریخ تصویب :
1375/10/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :