×

از مصادیق بند 6 ماده 21 قانون تعزیرات

از مصادیق بند 6 ماده 21 قانون تعزیرات

از-مصادیق-بند-6-ماده-21-قانون-تعزیرات
تاریخ رسیدگی : 5/12/74
شماره دادنامه : 62754275/12/74
مرجع رسیدگی : شعبه 18 دادگاه عمومی تهران

رای دادگاه
در خصوص اتهام آقای (الف ) دائر بر استفاده از مهر جعلی اداره ثبت شرکتها که حسب اظهارات نماینده اداره ثبت شرکتها در حال حاضر نیز از اصل مهر که از روی آن جعل شده استفاده می گردد با توجه به اقرار صریح متهم وقوع بزه از سوی وی محرز است و نظر به وضعیت متهم و سن وی با رعایت بند5 ماده 22 ازقانون مجازات اسلامی به استناد مقررات بند7از ماده 11 از قانون تعزیرات به تحمل 6ماه حبس تعزیری محکوم می گردد در خصوص اتهام آقای (ب ) و دائر به جعل کارمند دولتی از حیث مقام رسمی وی دار به اقرار صریح متهم وقوع بزه از سوی وی محرز است لذا به استناد مقررات بند6 از ماده 21 قانون تعزیرات است با رعایت بند5 از ماده 22 از قانون مجازات اسلامی به علت وضع خاص و سن متهم به تحمل 6 ماه حبس تعزیری محکوم می گردد بدیهی است ایام بازداشت قبلی نیز جز مدت محکومیت درزمان اجرا احتساب خواهد شد0 و در خصوص اتهام سازنده مهر و مجعول معروف به حاجی دار به اینکه حسب گزارش وی فوت شده است لذا رای موقوفی تعقیب صادر و اعلام می گردد و در خصوص اتهام آقای (ج )مدیر عامل شرکت که بر استفاده از مهر مجعول نظر به محتویات پرونده بزهی از سوی وی محرز نیست به رای بر برائت وی صادر واعلام می گردد و در خصوص مهر جعلی و قبض جعلی کشف شده نیز با توجه به ماده 10 از قانون مجازات اسلامی لازم است که در مرحله اخیر نسبت به معدوم نمودن آنها توسط اجرای احکام اقدام گردد0 رای صادره حضوری و20 روز پس از ابلاغ رسیدگی مجدد در محاکمه تجدیدنظرتهران است 0

رای شعبه 11 دادگاه تجدیدنظراستان تهران درتجدیدنظرخواهی دادنامه شماره فوق الذکر
تجدیدنظرخواهی متهمان باسامی 1 آقای (الف ) 2 آقای (ب ) نسبت به دادنامه شماره 62754275/12/75 صادره از شعبه 18دادگاه عمومی تهران که بموجب آن مشارالیها باتهام ارتکاب جعل مهر شرکتها در اجرای بند6 از ماده 21 قانون تعزیرات با اعمال کیفیات مخففه هر یک به 6ماه حبس تعزیری محکوم گردیده اندبنحوی نیست که موثر در مقام بوده تا موجبات فسخ دادنامه بدوی را ایحاب نماید زیرا با توجه به اقرار متهمان مذکور بشرح اوراق پرونده وتحقیقات انجام شده دادنامه مذکور از حیث احراز مجرمیت و توجه به دلائل اتهامی و بزه انتسابی و تطبیق با مواد قانونی و تعیین کیفر خالی از منقصت قانونی بوده و با رد درخواست تجدیدنظر خواهان دادنامه بدوی عینا" تایید و استورا می گردد رای صادره باستاد بند2ازماده 22قانون تشکیل دادگاههای عمومی انقلاب مصوب 15/4/73 مجلس شورای اسلامی قطعی می باشد0 2/4/75/11ت /421و420

مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامور جزائی ، جلد اول
به اهتمام یداله بازگیر، انتشارات دانش نگار، چاپ اول سال 1379

156
* سابقه *نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 275

تاریخ تصویب : 1374/12/06

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.