جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121201529 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 69/131/1180
شماره دادنامه : 2110/1/1370
مرجع رسیدگی : شعبه 131دادگاه کیفری یک تهران
اتهام : جعل اسناد دولتی کلاهبرداری

رای دادگاه
در خصوص اتهام آقای (الف ) دایر به جعل دراسناددولتی واستفاده از سند مجعول و چهارده فقره کلاهبردای موضوع کیفرخواست فاقدشماره مورخ 8/5/69 دادسرای عمومی تهران با عنایت به مجموع محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و گزارشات پیوست و شکایت شکات و اقاریر صریح متهم دادگاه اتهامات جعل در اسناد دولتی واستفاده از سند محعول نه فقره کلاهبرداری را وارد دانسته و به استناد مواد25 و 28 قانون تعزیرات وماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری با رعایت مواد 25 و35 قانون راجع به مجازات اسلامی بلحاظ نداشتن سابقه کیفری مشارالیه را از حیث جعل در اسناد دولتی به چهارماه حبس تعزیری و از حیث بزه استفاده از اسناد مجعول به چهارماه حبس تعزیری واز حیث نه فقره کلاهبرداری به یکسال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ نهصد و هشتاد و دو هزار تومان بعنوان جزای نقدی و به رد مبلغ هشتاد و پنجهزار تومان به آقای (ب ) ومبلغ یکصد هزار تومان به آقای (ج ) ومبلغ پنجاه و دو هزار تومان به آقای (د) و مبلغ شصت و یک هزار تومان به آقای (ه) و مبلغ بیست هزار تومان به آقای (و) ومبلغ دویست و چهار هزار تومان به آقای (ز) ومبلغ دویست و ده هزار تومان به آقای (ح )ومبلغ پنجاه هزار تومان به آقای (ت ) و مبلغ دویست هزار تومان به آقای (ی ) محکوم می نماید ونسبت به پنج فقره کلاهبردای دیگر صرفنظر از گذشت شکات بعلت فقد دلیل شرعی و قانونی حکم بر برائت مشارالیه صادر و اعلام می دارد0

مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامور جزائی ، جلد اول
به اهتمام یداله بازگیر، انتشارات دانش نگار، چاپ اول سال 1379

156
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
10
تاریخ تصویب :
1370/01/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :