×

از مصادیق مواد 86 و 26 و 29 قانون تعزیرات - مکالمه تلفنی

از مصادیق مواد 86 و 26 و 29 قانون تعزیرات - مکالمه تلفنی

از-مصادیق-مواد-86-و-26-و-29-قانون-تعزیرات---مکالمه-تلفنی

وکیل


تاریخ : 9/11/74
شماره دادنامه :1293
مرجع رسیدگی : شعبه ششم دادگاه تجدیدنظردادگستری استان تهران

رای دادگاه
بموجب دادنامه تجدیدنظرخواسته شماره 898 مورخ 18/6/74 صادره از شعبه 178 دادگاه عمومی تهران آقایان 1(الف ) 2(ب ) 3(ج ) 4(د) باتهام (متهم ردیف 1و2)، معاونت در جعل امضاء آقای (ه) شاکی پرونده و متهم ردیف 3و4 باتهام معاونت و مشارکت و مباشرت در بزه مذکور باستناد مواد26 و29 قانون تعزیرات هریک به یک سال حبس تعزیری محکوم شده اند بدین توضیح که بانو(و) همسرمطلقه تجدید نظرخواه (آقای (ه) طبق قرار قبلی هر هفته یکبار بمدت 24 ساعت فرزندان خود را بنامهای (ک ) و(ج ) از پدرشان آقای (ه) تحویل وپس از انقضاء مدت مزبور آنها را بوی عودت می داده است تا اینکه در پنجشنبه مورخ 27/8/72 آنها را از پرستارشان خانم (س ) تحویل و با تمهیداتی که از قبل تدارک دیده در روز جمعه 28/8/72 از طریق مرز هوائی از فرودگاه مهرآباد همراه آقای (الف ) متهم ردیف یک ازکشور خارج و به ترکیه عزیمت و از آنجا راهی امریکا می شوند آقای (ه)از تاخیر مراجعت فرزندان خود نگران می گردد به منزل پدر همسر سابق خود مراجعه و از برادر وی به نام آقای (ق )موضوع راپرسش مشارالیه در بدو امر از اظهار حقیقت خودداری که آقای (ه) ناگزیر اقدام به شکایت می کند0 در تاریخ 30/8/72 آقای (ق ) در آگاهی اعلام می دارد خانمی به نام خانم (م ) خواهرش (و) را اغفال نموده و او بچه هارااز کشور خارج و به ترکیه برده است و نیز در تاریخ 7/9/72 اظهارداشته خواهرم با همکاری خانم (ز) قصد داشت باپاسپورت جعلی خارج شودواز قول خواهرش نقل کرده که مبلغ پانصد هزار تومان به خانم (ز) برای پاسپورت داده است خانم (ز) توسط مامورین آگاهی دستگیر و از وی توضیحات لازم اخذ و مشارالیه ماجرای بردن اطفال آقای (ه) را در آگاهی بدین نحوه اعلام می دارد0(( من خانم (و) راحدودا" یکسال پیش تا کنون می شناسم چندین دفعه حدودا" 8 دفعه برای فال گرفتن با مادرش یا تنها به منزل ما می آمد من برای ایشان فال قهوه می گرفتم ضمنا" آقای (الف ) را کاملا" می شناسم ، برای کمک ومراقبت خانم (و) و فرزندانش به همراه آن به کشور ترکیه روز جمعه رفته است 000 (برگ 8 پرونده ) آقای (ه) (تجدیدنظرخوانده ) دربدو بازجوئی مورخ 1/9/72 اظهار داشته از خانم (و) (همسر سابقم ) بعلت اینکه فرزندان مرا بنام (ک )10 ساله و (ج ) 9ساله را بعنوان ملاقات برای پنج شنبه و جمعه گرفته ، آنها را با خود برد و دیگر بازنگشت و فرزندانم را با همکاری برادرش بنام آقای (ق ) و خانم (ز) که پاسپورت برای آنها تهیه کرده است از کشور خارج و ظاهرا" به ترکیه برده است شکایت داریم 000(برگ 11پرونده ) ونیز در تاریخ 3/9/72 اظهار داشته (روز پنج شنبه 27/8/72خانم گل چهره به منزل اینجانب مراجعه نموده و بچه ها را از پرستار تحویل گرفته و بدون اطلاع من با همکاری خانم (ز) با آقای (الف ) و با همدستی برادروپدر و مادرش آنها را بطور غیرقانونی ربوده و ازکشورخارج نموده اند)) و ضمنا" تقاضای تعقیب همگی آنها را نموده است 0 در خصوص نحوه خروج فرزندان شاکی از گذرنامه استعلام ، نامه شماره 8311022 مورخ 8/9/72 اداره مزبور دلالت براین دارد که فرزندان آقای (ه)باستناد موافقت کتبی ایشان که در دفترخانه شماره 195 اسناد رسمی تصدیق امضاء شده از کشور خارج گردیده اند (فتوکپی موافقت نامه مزبور نیز که در ذیل فرم گذرنامه شماره 253887416/10/69 مندرج است نیز ارسال و ضممیه پرونده گردیده است ) آقای (ه) در توضیح شکایت خود اضافه نموده که در روز27/8/72 ساعت 12ظهر ایشان خانم (و) بمنزل ما مراجعه کرده و فرزندانم را از پرستار که در غیاب من درخانه از بچه ها نگهداری می کند تحویل گرفته و با آژانس برده است و شب را هم به خانه خودشان نبرده و در خانه (ز)000 پنهان کرده وصبح روز بعد یعنی 28/8/72 با پرواز ایران ایر به ترکیه برده و از آنجا قصد عزیمت به امریکا را دارند0 پدر و مادر و برادر ایشان طراح این آدم ربائی بوده اند پول و وسایل محختلف را برای آنها فراهم نموده اند و با جعل رضایت نامه من آنها را به همراه آقای (الف ) که هم خانه با(ز) می باشد به ترکیه برده اند000(برگ 32) آقای (ق ) در خصوص اینکه چه کسانی در انتقال (ک ) و (ج ) بخارج فعالیت می کرده اند چنین توضیح داده است ((خواهرم (مادر بچه هایم وبه گفته خواهرم خانم (و) و آقای (الف ) ) در این رابطه شرکت داشته اند و نیز اضافه کرده ((به گفته خواهرم (و) برای بچه ها پاسپورت درست کرده اند و آقای (الف ) با خواهرم به استانبول رفته اند و در مورد چگونگی روابط دو نفر مزبور اظهار داشته ((طبق گفته خواهرم آقای (الف ) دوست خانم (ز) هستند و باهم زندگی می کننند و در همان شبی که برای خداحافظی در آنجا رفتند آقای (الف ) را در آنجا دیدند))و در مورد نحوه تحصیل گذرنامه ، آقای (ق ) اظهار داشته ((ازجزئیات امر اطلاعی ندارم ولی خواهرم بخانم (ز) می گفت من آن اشخاص را نمی توانم نشان بدهم باید تو با من در ارتباط باشی )) برگ 37و 36 خانم (ز) در توضیحات مورخ 10/9/72 در رابطه باچگونگی جعل گذرنامه و امضاء آقای (ه)اظهار بی اطلاعی کرده است و اظهارات آقای (ق ) را تکذیب نموده (برگ 38) در تاریخ 10/9/72 آقای بازپرس شعبه 17 دادسرای عمومی (بازپرس مرجع الیه ) قرار توثیق وثیقه برای خانم (ز) بمبلغ ده میلیون ریال به اتهام اخفاء فرزندان ربوده شده ومعاونت در جعل امضاء صادر نموده است و در تاریخ 10/9/72 آقای (الف ) در حوالی منزل خانم (ز) دستگیر و در توضیحات خود در اداره آگاهی در مورد علت عزیمت خود همراه خانم (و) اینطور اظهار نموده است (چون پدر ومادر و برادر خانم (ز) به من گفتند شما مثل برادر(و) و فرزند ما هستید و ترکی بلد هستید بیاید دخترم را تا ترکیه همراهی کن و ضمنا" چون قبلا" به ترکیه رفته اید راه را خود بلد هستید و عنوان اینکه پول بگیرم نبوده است بلکه مسئله مداوی پاو همچنین کمک به خانم (و) بوده است برگ 47 آقای (د) متهم ردیف 4 سر دفترخانه 195 ضمن بازجوئی مورخ 11/9/72 در رابطه با نحوه تصدیق امضاء اظهار می دارد ((معمولا" مراجع گواهی امضاء به منشی دفتر خانه آقای (ش ) مراجعه و با ارائه شناسنامه خود تقاضای گواهی می نماید و نامبرده نیز پس از انجام گواهی می فرستد به اطاق من تا امضاء نموده و به متقاضی بدهم برگ 57 در تاریخ 11/9/72 بین خانم (م ) و آقای (ق ) مواجهه آقای (ق ) اظهارات قبلی خود را درمورد اینکه خانم (و) با فرزندانش شب قبل از پرواز در منزل خانم (م ) بوده اند تایید و خانم (م ) نیز اظهارات وی را تکذیب کرده است در تاریخ 13/9/72 آقای (ق ) علیه آقای (ه) بعنوان کتک کاری و فحاشی و ورود به عنف اعلام شکایت نموده است در تاریخ 14/9/72 ازخانم (ش ) پرستار(ک ) و(ج ) تحقیق مشارالیها موضوع تحویل بچه ها را بمادرشان خانم (و) تایید می نماید و در تاریخ 14/9/72 خانم (و)وثیقه معرفی و با صدور قرار قبلی آزاد می گردد در تاریخ 16/9/72دستور دستگیری خانم (و) به اداره گذرنامه صادر می گردد و تاریخ آقای بازپرس در مورد آدم ربائی باتوجه به ماده 98 قانون تعزیرات قرار منع تعقیب صادر می گردد و در مورد ضرب و جرح و جعل امضاءپرونده رابه دادسرای شمیران ارسال تا در مورد جرائم مذکور رسیدگی شود0پرونده درتاریخ 16/9/72 به آقای (ن ) دادیار دادسرای شمیران ارجاع و آقای دادیار مرجع الیه نیز دستوراتی در راستای تکیمل پرونده صادر نموده است 0 در مورخه 22/9/74 از آقای (ش ) در رابطه با نحوه تصدیق امضاءتحقیق و ایشان اظهار داشته ((در این مورد(فرم یک مجوزخروج همسروفرزند) بمنظور گواهی امضاء این فرم بخصوص شناسنامه جدید که عکس دار است از طرف خواسته می شوددر انتهای فرم مشخصات شوهر قید شده پر میشود امضاء می نماید و پس از آن مشخصات فرم با شناسنامه تطبیق داده شده و وارد دفتر گواهی امضاء می شود، سپس صاحب شناسنامه (شوهر) دفتر مخصوص گواهی امضاء را امضاء و فرم را هم امضاء می نماید و سپس جهت شماره زده شده و جهت امضاء سردفتر ارسال می گردد، پس از امضاء یا قبل از امضاء فتوکپی تهیه شده ویک برگ دردفتر نگهداری می شود برگ اصلی به صاحب شناسنامه مسترد می گردد)) ضمنا" آقایان (ه) (الف ) (ق ) و خانم (م ) در شعبه (آگاهی ) به ایشان معرفی وازایشان خواسته می شود که چنانچه قبلا" آنها را دیده است بیان نماید که ایشان از شناسائی آنها به لحاظ کثرت کاراظهار عجز نموده ودرمورد آقای (ه) اظهار می دارد ((000 اما آقای (ه) را که روز 11/9/72 دیده ام سایه ای از شک در من بوجود آمد ولی قطعیت نمی توانم بدهم و بقیه را در ذهن ندارم برگ 85 در تاریخ 2/10/72 آقای (ه) ضمن تقدیم مشروحه ای اعلام می دارد نظر باینکه انگیزه خانم (و) عواطف مادری بوده و نیز قول داده اند بچه را بازگردانند لهذا از شکایت خود نسبت به همسر سابق خود وخانوده اش کلا" صرفنظر نموده ولی تعقیب جاعل و سوءاستفاده کنندگان را خواستار شده است و نیز در همان تاریخ آقای (ق ) و(ه) در آگاهی حضور یافته و از شکایت خود علیه یکدیگر کلا" صرفنظر می کند برگ 91 کارشناس دادگستری در تاریخ 8/10/72 امضاء منتسب به آقای (ه) در ذیل صفحه 157 دفتر گواهی امضاء به شماره ترتیب 1239398/8/72 دفتر جلد14 دفترخانه 195 تهران و امضاء ذیل فرم الف گذرنامه بشماره چاپی 08/1044 با امضائات مسلم الصدور ورودی تطبیق و آنها را از ناحیه مشارالیه ندانسته و نتیجه را منفی اعلام می دارد در تاریخ 14/10/72 آقای دادیار اعلام می دارد محل وقوع بزه جعل در حوزه قضائی مجتمع شماره یک و خروج غیر قانونی مجتمع شماره 3می باشد لذا تقاضای ارجاع پرونده را بیکی از دو مجتمع مذکور نموده و آقای سرپرست نیز پس ازموافقت پرونده را بیکی از دو مجتمع مذکور نموده و آقای سرپرست نیز پس ازموافقت پرونده را به مجتمع شماره سه ارسال و هم زمان با ارسال پرونده برای آقای (الف ) باتهام معاونت در عدم استرداد اطفال شاکی وخروج غیرقانونی آنها از کشور قرار توثیق وثیقه بمبلغ پنج میلیون ریال صادر متهم همراه پرونده به مجتمع شماره 3اعزام و در مجتمع مذکور پرونده به آقای بازپرس شعبه یک ارجاع و مشارالیه درتاریخ 16/10/72 با ایداع وثیقه و صدور قرار قبولی آزاد گردیده است 0 آقای بازپرس نیز دستوراتی در راستای تکمیل پرونده صادرودر خصوص نحوه احراز هویت در دفاتر اسناد رسمی از اداره امور اسناد و سر دفتران استعلام نامه شماره 7733/2624/10/72 اداره مزبور دلالت دارد که ((مطابق مدلول ماده 8آیئن نامه دفاتر اسنادرسمی مصوب 1317 احراز هویت در دفترخانه های اسناد رسمی با شناسنامه انجام می گیرد اما برابر ماده 50 قانون ثبت هرگاه مسئول دفتر در هویت متعاملین یا طرفی که تعهد می کند تردید داشته باشددو نفر از اشخاص معروف و متعهد حضورا" هویت آنها را تصدیق نمایند)) در مورد تطبیق امضائات آقایان (ش ) و(الف ) و(ق ) و خانم (ز) با امضاءذیل تعرفه فرم الف گذرنامه شماره 388741 از اداره کل تشخیص هویت استعلام نامه شماره (852خ 72)121414379/8/73 اداره مزبور حاکیست که مندرجات قسمت موافقت نامه شوهر مندرج در ذیل یکبرگ درخواست صدورگذرنامه (فرم الف ) که تحت شماره 1239298/8/72 دفترخانه 195 تهران گواهی گردیده با خطوط متعارفی واستکتابی ارسال مورد بررسی ومقایسه قرار گرفت مندرجات قسمت موافقت نامه شوهر مندرج درذیل برگ درخواست صدور گذرنامه مورد ادعا شامل (آقای (ه) (س )854تهران دو) با خطوط متعارفی و استکتابی آقای (الف )دارای تشابهات زیادی بوده و توسط وی تحریر گردیده است ) مشارالیه پس از ابلاغ نظریه اداره تشخیص هویت آنرا مورد اعتراض قرار داده و موضوع به هیئت کارشناسان ارجاع و هیئت مزبور بموجب نظریه مورخ 26/2/73 خطوط و امضاء منتسب به آقای (ه) را با خطوط وامضائات آقای (الف ) یکی ندانسته و صدور آنها را از ناحیه وی مردود اعلام می کند برگ 140 ودر مورد تطبیق امضاء آقای (ق ) با امضاء منتسب به آقای (ه) نیز موضوع به کارشناس ارجاع برابر نظریه مورخ 17/3/73آقای کارشناس منتخب پس از مطابقت امضائات مسلم الصدور آقای (ق ) با امضاء مورد جعل صدور آنها رااز ناحیه یکنفر(ق ) منفی اعلام می دارد0 برگ 173 خانم (و) ضمن مخابره فاکسی از آمریکا علت عزیمت خود را به آمریکا همراه فرزندانش سوءرفتار شوهر سابقش اعلام و ضمن به عهده گرفتن کلیه مسئولیتهای مزبور پدر ومادر و برادرش را در این ماجرا بی تقصیر و کمک ومساعدت خانم (م ) و آقای (الف )را هم در این رهگذر بدون چشم داشت مادی و صرفا" بمنظور مساعدت بوی اعلام کرده است 0 در تاریخ 18/3/73 از آقای (ش ) باتهام معاونت در جعل کفیل اخذ وپس از تعرفه کفیل در همان تاریخ آزاد می شود نظر باینکه خانم (م ) و آقای (ه) در جریان تحقیق به یکدیگر فحاشی می نمایند پس ازتفهیم اتهام فحاشی از آقای (ه) تامین التزام اخذ می گردد0 گزارش مورخ 1/3/73 مامور حاکی است که آقای (ه) بخانم (م ) و آقای (ش ) فحاشی نموده است در تاریخ 12/8/73 از خانم (م ) به اتهام معاونت در جعل تفهیم اتهام و آخرین دفاع اخذومشارالیهاموضوع اتهام را کلا" تکذیب نموده است با مراجعت (ه) (نوه های خود) به امریکا اظهار بی اطلاعی کرده وعلت آن را نیز اینطور توجیه نموده که اگرمن اطلاع داشتم از خروج آنها جلوگیری می کردم و به همین جهت خانم (و) اورا در جریان قرار نداده است از خانم (ض ) (مادر(و) ) نیز در تاریخ 10/9/73 تحقیق مشارالیها هم در این رابطه اظهار بی اطلاعی نموده و اضافه می نماید در جریان ماجرا نبوده است 0 در مواجهه حضوری بین آقای (الف ) و آقای (ج ) از او خاسته است که خانم (و) برای رفتن به ترکیه همراهی نماید تایید ولی آقای (ق ) رد نموده است 0 ودرمواجهه آقای (ش ) با آقای (ق ) نیز آقای (ش ) از شناسایی آقای (ج ) اظهار بی اطلاعی نموده است 0 آقای (ه) در تاریخ 5/10/73 در شعبه بازپرسی حضور یافته یک حلقه نوار مکالمات تلفنی خود را با آقای (ق ) که روی نوار ضبط شده به آقای بازپرس تحویل و آقای بازپرس دستور پیاده شدن نوار را به اداره آگاهی صادر و اداره آگاهی آن را در پنج برگ پیاده نموده است 0 آقای بازپرس در تاریخ 17/11/73 در مورد خانم (م ) و آقای (الف ) و آقای (ش ) باتهام معاونت در جعل (برگ اجازه نامه خروج فرزندان صغیرشاکی ) قرار مجرمیت صادر و درموردآقای (ج ) صرفنظر از گذشت ونیز بلحاظ اینکه احراز بزه دیگری از ناحیه متهمان احراز نشده قرار منع پیگرد صادر و در مورد فحاشی اتهام (ه) و خانم (ز) به مجرمیت اظهارنظرمی شود0 پس از تعاطی نظر بین آقای بازپرس و آقای دادیار در خصوص اتهام آقای (د) نیز به لحاظ اینکه اطلاعی از این قضایا نداشته ومتصدی مربوطه نیز آقای (ش ) می باشد با منع پیگرد وی موافقت شده است و سپس برابر کیفرخواست مورخ 7/12/73 باستناد ماده 29 قانون تعزیرات و ماده 42 قانون مجازات اسلامی برای آنان از دادگاه کیفری 2 تقاضای مجازات شده و در مورد فحاشی کیفرخواست ساکت است 0 قرار منع تعقیب در مورد آقای (ج ) و حاجیه 000 در تاریخ 22/12/73 از طرف دفتر بازپرسی به آقای (ه)ابلاغ و مشارالیه ذیل آنرا امضاء و سپس در تاریخ 15/1/74 به شعبه بازپرسی مراجعه و به تاریخ مقدم (22/12/73) آنرا مورخ می سازد0 به همین جهت در تاریخ 16/1/74 از نامبرده بعنوان جعل تاریخ تحقیق و پس از اقرار به اشتباه خود آقای بازپرس به لحاظ عدم احراز سوءنیت قرار منع تعقیب صادر و به موافقت دادسرامی رسد0 شاکی در تاریخ 21/1/74 ضمن مشروحه ای به قرار صادره اعتراض پرونده در مورد رسیدگی به اعتراض مربوط به شعبه 179 دادگاه عمومی ارجاع و دادگاه مرجوع الیه بموجب دادنامه شماره 26290/4/74 آقایان (ج ) و(د) سردفتر 195 را به استناد ماده یک قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غیر مجاز از مرزهای کشور و اصلاح بعضی از مواد قانون گذرنامه و قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب 1367 و بنددال ماده مذکور قابل تعقیب دانسته و پس از فسخ قرار منع صادره دستور جلب بدادرسی صادر و سپس پرونده جهت رسیدگی به شعبه 178دادگاه عمومی تهران ارجاع و دادگاه وقت رسیدگی را بروز14/6/74 تعیین و طرفین در موعد معین جهت رسیدگی دعوت شده اند از متهمین باتهام معاونت در جعل تحقیق و در مورد(ج )قرار توثیق وثیقه و برای (د)قرار تعرفه کفیل صادرونامبردگان باتوثیق وثیقه و معرفی کفیل آزاد می شوند آقای (ص ) در تاریخ 13/6/74 با تقدیم لایحه ای منظم به یکبرگ وکالتنامه خود را وکیل آقای (ه) معرفی در دعوی شرکت می نماید و دادگاه پس از استماع اظهارات آنان و اخذ آخرین دفاع ختم رسیدگی را اعلام و بشرح دادنامه شماره 898 18/6/74 صادره از شعبه مزبور خانم (ز) و آقای (الف ) و(ش )راباتهام معاونت درجعل امضاء شاکی (ردیف 1و2را به اتهام فحاشی به یکدیگر) و آقایان (ج ) و(د) را باتهام معاونت و مشارکت در جعل مذکوربه استناد ماده 86 قانون تعزیرات اسلامی و مادتین 26و29 قانون مجازات اسلامی با رعایت ماده 22 قانون مزبور در مورد متهم ردیف یک (خانم (م ) ) مشارالیها را بپرداخت پانصد هزار ریال جزای نقدی و بقیه رابه یکسال حبس تعزیری محکوم می نماید آقای 000 با تقدیم لایحه ای منظم به یکبرگ وکالتنامه خود را وکیل (د) و آقای (ر) نیزبا تقدیم وکالتنامه خود را وکیل آقای (ش ) آقای (ع ) با تقدیم وکالتنامه خود را وکیل آقای (ج ) معرفی و بوکالت از طرف نامبردگان از دادنامه صادره تجدیدنظرخواهی وهمچنین آقای (الف ) راسا" اقدام به تجدید نظرخواهی می نماید که پس از ارجاع شعبه و ثبت کلاسه 6/57174 اظهارات آنان در جلسات متعدد استماع و در صورتجلسات مربوطه منعکس گردیده است ، نظر بمراتب و با توجه به جهات زیر دادنامه تجدیدنظر خواسته مخدوش می باشد0 الف در مورد اتهام شرکت ومباشرت آقایان (ج ) و آقای (د) در رابطه با جعل امضاء آقای (ه) قطع نظر از اینکه کیفرخواست صادره اتهام متهمان معاونت در جعل و عبور دادن افراد از مرز اعلام شده با توجه باینکه اداره تشخیص هویت بشرح فوق موضوع جعل امضاء را از ناحیه آنان مردود اعلام نموده و نامبردگان نیز در کلیه مراحل تحقیق و رسیدگی موضوع اتهام راانکار کرده اند و با رعایت اصول برائت به لحاظ عدم ادله اثباتی با نقض دادنامه از این جهت از اتهام انتسابی تبرئه می شوند ب درمورد اتهام دیگر تجدیدنظر خواهان (معاونت در جعل ) الف در خصوص آقای (ج ) پدر خانم (و) با عنایت به جامع محتویات پرونده نظر باینکه عمده دلیلی که علیه مشارالیه اقامه گردیده است ، عبارت است از: 1 اظهارات آقای (الف ) 2 ضبط مکالمه تلفنی ایشان اولا" در مورد اظهارات آقای (الف ) این اظهارات مجموعا" حاوی این مطلب است که آقای (ج ) از وی خواسته است خانم (و) و فرزندانش راتاترکیه همراهی نموده و از آنان مواظبت نماید که این اظهارات صرفنظر از اینکه عنه خانم (ض ) (مادرخانم (و) ) نیز عنوان گردیده ولی مشارالیها تحت تعقیب قرار نگرفته است و صرفنظر از اینکه این اظهارات مورد تایید آقای (ج ) نمی باشد نظر باینکه بر تقدیرصحت مطالب مذکور این اظهارات در راستای همراهی مشارالیه در این سفر بوده و به منظور مراقبت و مواظبت از آنان می باشد و مطلقا" ارتباطی بابزه انتسابی (معاونت درجعل ) ندارد و ثانیا" در مورد مکالمه تلفنی قطع نظر از اینکه مکالمه مذکور ازنظر قضائی فاقد اعتبار و ارزش است نظر باینکه آقای (ج ) در این مکالمه هیچگونه اظهاری حتی بصورت تلویحی در رابطه با جعل امضاء و یا تشویق و ترغیبی که ارتباط با بزه مذکور باشد مطرح ننموده بلکه مکالمات مذکورکلا" درراستای مخالفت نامبرده خود راسا" برای جلوگیری از خروج آنان به ترکیه عزیمت نماید لهذا دلیل موجهی بر محکومیت وی نبوده و با عنایت به اینکه نامبرده قویا" اتهام انتسابی را رد کرده است وبالتفات باظهارات و مدافعات وکیل ایشان و با لحاظ حاکمیت اصاله البرائه حکم محکومیت نامبرده در رابطه با بزه مذکور نیز نقص و متهم ازاتهام انتسابی کلا" تبرئه می شود ج در خصوص اتهام آقای (الف ) دایر به معاونت در جعل با همراهی و با آنها تشریک مساعی نموه است و درست است که نامبرده از این رهگذر منتفع گردیده ولی با توجه به ماده 43 قانون مجازات اسلامی نظر باینکه دلیل و مدرک مثبته ای که ارتکاب بزه معاونت در جعل امضاء آقای (ه) را از طرف ایشان بنحوی محقق سازد در پرونده امر مشاهده نمی شود بلکه ایشان فقط به عنوان مواظبت و مراقبت و در واقع بلد راه با آنان همراهی کرده است از اینرو دادنامه تجدیدنظر تبرئه می شود د در موردآقایان (د) و آقای (ش ) با توجه به محتویات پرونده و نامه شماره 000ریاست کانون سردفتران هر چند نامبردگان در انجام وظیفه خود قصور نموده که مستوجب تعقیب انتظامی است ولی از آنجائی که هیچگونه دلیل ومدرکی که ارتکاب بزه معاونت در جعل امضاء را وسیله آنان محقق سازد وجود ندارد لهذا بلحاظ عدم احراز سوءنیت در رابطه با تصدیق امضاء مجعول آقای (ه) دادنامه تجدیدنظرخواسته نیز در مورد آنان نقض و نامبردگان از اتهام انتسابی برائت حاصل می نمایند ودرمورد فحاشی چون دادنامه ساکت است تجدیدنظرفارغ از رسیدگی است پرونده به شعبه بدوی اعاده تا نسبت به تعقیب متهم یا متهمین اصلی اقدام لازم معمول دارند0

مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامور جزائی ، جلد اول
به اهتمام یداله بازگیر، انتشارات دانش نگار، چاپ اول سال 1379

156

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 1293

تاریخ تصویب : 1374/11/09

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.