×

اگر زانیه چهار فرسخ از شوهرش دور باشد حکم احصان ندارد

اگر زانیه چهار فرسخ از شوهرش دور باشد حکم احصان ندارد

اگر-زانیه-چهار-فرسخ-از-شوهرش-دور-باشد-حکم-احصان-ندارد

وکیل


کلاسه پرونده : 23/23687
شماره دادنامه : 58/2
تاریخ رسیدگی : 9/2/71
فرجامخواه : متهمه ریدف اول
فرجامخواسته : دادنامه شماره 6384/12/70 صادره ازشعبه ششم دادگاه کیفری یک ...
مرجع رسیدگی : شعبه دوم دیوانعالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ... رئیس و ... عضومعاون

خلاصه جریان پرونده :
بنا به حکایت محتویات پرونده و کیفرخواست شماره 30999/7/70 صادره از دادسرای عمومی ... 1 خانم (الف )30 ساله خانه دار دارای همسر واوذا به اتهام تمکین به عمل زنای محصنه 2 آقای (پ )22ساله باتهام زنای غیرمحصن 3 آقای (ع )41 ساله باتهام رابطه نامشروع
4 آقای (ج )35 ساله به اتهام ارتکاب فعل حرام 5 خانم (م )21 ساله به اتهام تمکین به عمل زنای غیر محصنه تحت تعقیب قرارگرفته اندو توجها" به شکایت شکات و گزارش مامورین دایره مبارزه با مفاسد اجتماعی و اقاریر بعضی از متهمان بزهکاری آنان را محرز اعلام و و طبق بند ب ماده 100و120 قانون حدود و ماده 102 قانون تعزیرات با رعیات ماده 25 قانون راجع به مجازات اسلامی درخواست رسیدگی و صدور حکم شده است (پرونده فاقد نظم و صفحه شماره است وقید صفحات مقدور نمی باشد)0 و شعبه ششم دادگاه کیفری یک ... باجری تشریفات قانونی به موضوع رسیدگی و متهمه ردیف اول در جلسه دادگاه مکررا" اقرار به تمکین عمل زنا نموده است که در صورتجلسه دادگاه منعکس و مضبوط است و تصریح کرده که دارای شوهر می باشد و در اختیار وی بوده فقط جهت تامین اعتیاد خود تمکین به این عمل نموده است و متهم ردیف دوم نیز اقرار دارد که با او مرتکب زنا شده است و از سایر متهمین نیز تحقیق شده است و نهایتا" دادگاه طی دادنامه شماره 6384/12/70 اجمالا" در خصوص متهمه ردیف اول چنین رای داده است با توجه به گزارش مامورین انتظامی و اظهارات متهم ردیف دوم و اقاریر صریح متهمه در مراحل تحقیق و در جلسه دادگاه در چهار مرتبه و با توجه به اینکه نامبرده اظهار می دارد که شوهرم با من خوب بوده و هر وقت می خواستم با من همبستر می شدوهیچگونه ناراحتی از شوهرم ندارم و فقط به خاطر تامین اعتیاد مرتکب زنای محصنه شدم و با توجه به اینکه نامبرده قریب دوماه خانه و زندگی و فرزندان خود را ترک نموده و در این مدت مرتکب زنای محصنه گردیده و از آنجا که نامبرده علم به حرمت زنا داشته لذا دادگاه وی را واجد جمیع شرایط احصان دانسته و طبقه بندی ب ماده 100 قانون حدود وی را به اعدام (سنگسار) محکوم می نماید ومتهم ردیف دوم را به تحمل یکصد ضربه شلاق محکوم و متهم ردیف سوم تا پنجم راکلا" تبرئه نموده است و متهمه ردیف اول پس از صدور حکم لایحه ای منکر تمکین به زنای محصنه شده است و ادعا کرده که شوهرش به ملاقات اومی رفته و وی را تلقین می نموده که اقرار به زنا بنماید و اقاریرش در جلسه دادگاه در اثر تلقین شوهرش بوده است و نهایتا" وکیل وی بنام آقای ... طی لایحه ای نسبت به رای صادره در خصوص متهمه ردیف اول اعتراض و تجدیدنظرخواهی نموده است که لایحه هنگام شور قرائت خواهد شد لیکن دادگاه بنظر خود باقی و پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است 0
شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای ... 0 عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوانعالی کشور اجمالا" مبنی بر در تجدیدنظرخواهی دادنامه شماره 6384/12/70 فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهند0
رای دادنامه تجدیدنظر خواسته به جهات ذیل مخدوش است 1 با اینکه در رای دادگاه تصریح شده است که متهمه قریب دوماه زندگی و خانه خود را ترک کرده است اما ازاین جهت جریان رابررسی ننموده است که علی فرص صحت تمکین به عمل زنا فاصله بین محل وقوع بزه و همسر متهمه در حدود مسافت شرعی بوده است یا خیر در صورتیکه طبق فتوای امام قدس سره (موازین قضایی از دیدگاه امام خمینی بعضی استتقتاثات مساله 49) اگر زانیه چهار فرسخ از شوهرش دور باشد حکم احصان ندارد0 2 آنچه مسلم است متهمه در لایحه ای منکر تمکین بعمل زنا شده است و طبق ماده 71 قانون مجازات اسلامی انکار بعد از اقرار موجب سقوط حد رجم است 3 متهمه درتحقیقات مقدماتش و در جلسه دادگاه مدعی اشتباه و ابراز ندامت از عمل موضوع اقرار شده و احتمال توبه واقعی او قبل از صدور حکم وجود دارد وباوجود شبهه طبق ماده 81 قانون مجازات اسلامی وروایت وقاعده تدرواالحدود بالشبهات شبهه سقوط حد رجم وجود دارد بنا به مراتب وجهات مذکور دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و رسیدگی مجدد آن به شعبه دیگر دادگاه کیفری یک ... محول می گردد0

مرجع :
کتاب قانون مجازات اسلامی درآئینه آراء دیوان عالی کشور
حدود جرائم خلاف اخلاق حسنه به اهتمام یداله بازگیر،نشرنخستین
نشرهستان ، چاپ اول 1378

123

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 58

تاریخ تصویب : 1371/02/09

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.