جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120620581 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 6/3505/2
تاریخ رسیدگی : 1/2/71
شماره دادنامه : 41/2
فرجامخواه : متهمان پرونده مدافع متهم ردیف اول
فرجامخواسته : دادنامه شمار 68193042/6/1370 صادره از شعبه 8 دادگاه کیفری یک ....
مرجع رسیدگی : شعبه 2 دیوانعالی کشور
هیئت شعبه : آقایان .... رئیس و .... عضو معاون

خلاصه جریان پرونده :
بسمه تعالی
بنا به حکایت اوراق و محتویات پرونده آقایان 1 (الف )31ساله معیل 2 (ب )17 ساله معیل هردو به اتهام ارتکاب عمل لواط با یکدیگر و ایضا اولی به اتهام ترک نفقه زوجه خود تحت تعقیب قرار گرفته اند و عنایتا" به شکایت شاکیه و اقرار متهمان وگزارش کمیته بزهکاری آنان را محرز دانسته و طبق ماده 141 قانون حدود و ماده 105 قانون تعزیرات درخواست رسیدگی و صدور حکم شده است و حاصل جریان به این قرار است که بدوا" همسر متهم ردیف اول اعلام می دارد که آن دو با یکدیگر همجنس بازی می کنند و قبلا" یکبار شکایت و گزارش کرده مدتی آنها از یکدیگر جدا بوده اند ولی مجددا" رابطه برقرار کرده اند و حاصل اقاریر اولیه آنان به این مضمون است که متهم ردیف اول صریحا" و مکرار" اقرار می کندکه با متهم ردیف دوم مکررا" عمل لواط انجام داده و او مریض اس وی را نیز مریض کرده است و متهم ردیف دوم نیز کرارا" اقرار نموده است که با افراد زیادی تمکین به لواط نموده و معتاد به این عمل شده است می گوید من مریض هستم از شما تقاضا دارم مرا بکشید چون من دیگر خوب شدنی نیستم یا مرا علاج نمایید ه چهار تا بچه دارم ومتهم ردیف اول درتحقیقات دادسرا با اقرار به عمل و بزه انتسابی اقرار دارد که ملوط نیز واقع شده است و ایضا" من هم متهم ردیف دوم در دادسرا مکررا" اقدام به بزه انتسابی نموده است ولی در جلسه مورخه 6/6/70دادگاه (ضمنا" تاریخ صدور کیفرخواست 25/10/69می باشد) هر دو نفر اتهام انتسابی را تکذیب و انکار و مدعی شده اند که در کمیته در اثر کتک اقرارکرده اند و در دادسرا هم به علت اینکه مامورین کمیته در معیت آنان بوده اند اقرار به جرم کرده اند و شعبه 8 دادگاه کیفر و یک .... با جری نشریفات قانون به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره 193042/68/6/70 پس از بیان جریان پرونده و گردش کار مفادا" چنین رای داده است در مرحله تحقیقات کمیته و دادسرا متهمان به ارتکاب عمل شنیع لواط به نحوی که هیچگونه جای شک و شبهه ای را باقی نمی گذارد اقرار و اعتراف نموده اند و در محضر دادگاه از ابراز و اظهار حقیقت خودداری می کنند که این انکار طبعا" ناشی از القائات و تلقین است وهیچگون احتمال اکراه ازناحیه قاضی تحقیق جهت درج اقاریر آنان وجود ندارد و نحوه اقاریر و اظهارات متهمین نافی احتمال اکراه است بنابراین ارتکاب عمل لواط از ناحیه متهمان بالا برای دادگاه معلوم شد و مستندا" به مواد120 و141و151 قانون حدود و مساله صفحه 470 جلد دوم کتاب تحریرالوسیله هر دو آنان به رجم محکوم می شوند و در خصوص اتهام دیگر متهم ردیف اول دایر به ترک انفاق چون شاکیه می گوید در خانه او زندگی می کند و خرجی او را پدر متهم و فرزندش تامین می کنند از این حیث حکم به برائت متهم صادر و اعلام می گردد وپس ازابلاغ شهادت نداده اند و در جلسه دادگاه چهاربار اقرار صورت نگرفته و ایضا" متهم ردیف دوم طی لایحه ای نسبت به آن اعتراض و تجدیدنظرخواهی نموده اند که مقبول دادگاه واقع نشده و پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای .... عضو ممی زواوراق پرونده و نظریه کتبی آقای .... دادیاردیوانعالی کشور اجمالا" مبنی بر رد تجدیدنظرخواهی در مورد دادنامه شماره 68113041/6/70 فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:
بسمه تعالی هرچند اقاریر صریح و مکرر متهمان در دو مرحله تحقیق به صورتی است که به نحو متعارف .... برای قاضی مفید علم است لیکن با عنایت به انیکه موضوع حکم حق الله است و از لحاظ اثبات شرعی حائز اهمیت و رفع هرگون شبهه برای حاکم شرع ضروری است. به لحاظ این که متهمان در جلسات دادگاه و لوایح تقدیمی پیوست مصرا" منکر بزه انتسابی بوده اند و هیچ گونه اقراری نزد حاکم ندارند و اعترافات و اقاریر خود را در مراحل مقدماتی ناشی از فشار غیر عادی بودن رسیدگی هااعلام کرده اند لازم بود دادگاه برای رفع هرگونه شبه ای دقت و بررسی بیشتری از هر طریق ممکن می شود خاصه این که حد از متهمان در پرونده اظهار داشته از وضع آلودگی من به عمل شنیع لواط همسرم بی خبر بود ولی پدر ومادرم مطلع بودند و وضعیت .... را کارکنان شرکت .... خبر داشتند که متقضی بود از این طریق هم تحقیق می شد تا مقدمات علم منحصر باقاریرشان در کمیته و دادسرا نباشد و سپس با رفع شبهات احتمالی مخصوصا" شبهات القابی ازناحیه وکیل متهم ردیف اول مبادرت به صدور حکم می نمود بناعلهیذا دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و رسیدگی مجدد آن به شعبه دیگردادگاه کیفری یک .... محول می گردد.

مرجع :
کتاب قانون مجازات اسلامی درآئینه آراء دیوان عالی کشور
حدود جرائم خلاف اخلاق حسنه به اهتمام یداله بازگیر،نشرنخستین
نشرهستان ، چاپ اول 1378

124
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
41
تاریخ تصویب :
1371/02/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :