جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121591023 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 380214
تاریخ رسیدگی : 25/5/71
دادنامه : 403/20
تجدیدنظرخواه :
تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره 2437/1/1371 صادره از شعبه 36 دادگاه کیفری یک ...
مرجع رسیدگی : شعبه 20 دیوانعالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ... رئیس و ... عضو معاون

خلاصه جریان پرونده :
بسمه تعالی
دادسرای عمومی ... آقای (الف ) را به اتهام شرکت در ربودن دو نفر ارتکاب عمل تفخیذ به عنف ، ایراد ضرب عمدی و فحاشی 0 ارتکاب فعل حرام و آقای (ب ) به اتهام شرکت در ربودن مورد تعقیب قرار داده و با صدور کیفرخواست و تطبیق جرائم انتسابی با ماده 1 قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص و مواد63 و102 و86 از قوانین حدود قصاص و تعزیرات از دادگاه کیفری یک درخواست تعیین مجازات کرده است دلائل انتساب جرائم در کیفرخواست دادسرا شکایت شکات گزارش اداره حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی اظهارات شهود و اقرار متهمان به اینکه شکات را سوار اتومبیلی کرده و به منزلی برده اند وسایر قرائن موجود در پرونده قید شده است رسیدگی به موضوع به شعبه 26 دادگاه کیفری یک ارجاع گردیده شکات چون اعلام رضایت کرده اند در جلسه دادرسی در دادگاه حاضر نشده اند در موقع دادرسی در دادگاه پس از قرائت کیفرخواست و تفهیم کلیه اتهامات بدوا" گفته است که از اتهامات وارده غیر از ایراد ضرب بقیه را قبول ندارد اما در پاسخ به سئوالات دادگاه می گوید شکات را سوار ماشین خود کرده وبه منزل برده اند و چون حرف های زشت زده اند قصد داشته اند به آنان سیلی بزند و درگیری با شکات را قبول کرده و قسمتی از اقاریرخود را در مرحله تحقیقات مقدماتی تایید نموده پس از استماع مدافعات متهان با احراز مجرمیت و صدور دادنامه شماره 2437/1/71 و به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص و مواد221و 22 قانون مجازات اسلامی الف را از بابت ربودن با پانصدهزار ریال جزای نقدی و در موردتفخیذ یکصد ضربه شلاق محکوم و از بابت فحاشی و ایراد ضرب به لحاظ گذشت قرار موقوفی و در مورد ارتکاب فعل حرام به علت فقد دلل حکم برائت صادر نموده و ... را نیز از بابت شرکت در ربودن به پرداخت سیصد هزار ریال جزای نقدی محکوم کرده است الف نسبت به حکم صادره اعتراض و درخواست تجدیدنظر نموده و پرونده با اعلام نظر آقای قاضی صادرکننده حکم وارسال به دیوانعالی کشور جهت رسیدگی به درخواست تجدیدنظر به این شعبه ارجاع گردیده است 0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش ... آقای عضو ممیز و اوراق پرونده و نظر کتبی آقای ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر تایید دادنامه شماره 2437/1/71رفرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:
بسمه تعالی نظر به اینکه اعتراض موثری که نقض حکم تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید به عمل نیامده اعتراض مردوداعلام ودادنامه شماره 2437/1/71 نسبت به آقای الف (تجدیدنظرخواه ) تاییدمی شود0

مرجع :
کتاب قانون مجازات اسلامی درآئینه آراء دیوان عالی کشور
حدود جرائم خلاف اخلاق حسنه به اهتمام یداله بازگیر،نشرنخستین
نشرهستان ، چاپ اول 1378

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
403
تاریخ تصویب :
1371/05/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :