جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122546782 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 12/3316/440
تاریخ رسیدگی : 12/4/72
دادنامه : 183
فرجامخواه :
فرجامخوانده :
فرجامخواسته : دادنامه شماره 21522/6/1371 صادره از شعبه 142 دادگاه کیفری یک ...
تاریخ ابلاغ به فرجامخواه :21/6/71
تاریخ وصول دادخواست فرجامی :21/6/71
مرجع رسیدگی : شعبه 16 دیوانعالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ... رئیس و ... عضو معاون

خلاصه جریان پرونده :
بسمه تعالی
آقای ... 0 شکایت نموده شخصی به نام آقای (الف ) به عنوان پرسیدن نشانی و آدرس پسرم (ب ) را سوار دوچرخه کرده وبه پارک برده و با وی عمل لواط انجام دادهاست تقاضای تعقیب او را دارم 0
مامورین انتظامی پارک ... به موجب صورتجلسه مورخ 6/9/70گزارش کرده اند که ساعت 45/7 مورخ 6/9/70 ضن گشت زنی داخل پارک متوجه پسر بچه ای به نام الف می شوند ک با صدای بلند یکی از همسایگان خودرا به نام (ب ) صدا می زند و شخص دیگری که با دوچرخه درحال فرار است دوچرخه سوار توسط عابری متوقف می شود و با اعزام دوچرخه سوار و پسربچه به دفتر پارک (ب )12 ساله ... اظهار می دارد (الف ) مرا به داخل پارک و زیر دختها برده و با او بازی وملاعبت نموده وبا دست دهان او را بسته تا نتواند صدا بزند و بعد که قرارفردا راگذاشته الف او را رها کرده است 0 مجنی علیه در تحقیقات مقدماتی نیز جریان واقعه را تقریبا" به نحو فوق بیان داشته است 0
متهم (الف ) متولد1355 شغل ... در تحقیقات اولیه به کلی منکر شاکیت شاکی و آشنایی با (ب ) شده و اظهارات ... را تکذیب نموده است 0
در تحقیقات دادسرا آقای (ب ) اظهار داشته الف نشانی مدرسه راهنمایی را از من خواست به او نشان دادم بعد با دوچرخه من رابه پارک برده و گفت دوچرخه ام خراب است و آمد پایین واز دوچرخه بعد دهان مرا گرفته و برد داخل پارک ... با تهدید شلوار مرا پایین کشید و و پشت خودش را به من چسبانید و عمل زشتی را با من انجام داد ودخول نکرد از پشت آلتش را لای پای من گذاشت بعد مرا ول کرد و من از ترس نمی دانستم چکار بکنم که ناگهان دو مامور دیدم به آنها گفتم و آنها او را گرفتند0
پدر (ب ) به نم شاکی با تایید اظهارات پسرش تقاضای تعقیب متهم را نموده است 0
متهم در دادسرا اظهار داشت داخل پارک بودم که این بچه با مامورین پارک آمدند و مرا گرفتند من کاری به این بچه نکرده ام و چون به با دوچرخه داخل پارک بودم مرا دستگیر کردند ولی کاری با این بچه نکرده ام 0
آقایان ... 0و ... 0 دو نفر از مامورین انتظامی پارک اظهار داشته اند دوچرخه سوار در حال فرار بود توسط عابری متوقف شد آنها راب به دفتر پارک بردیم به پدر طفل اطالع دادیم و به نقل از(ب ) شنیدیم که (الف ) با او بازی کرده است 0
در تحقیقاتانجام شده به وسیله مامورین گزارش شده اخلاق ورفتار (الف ) مورد تایید همسایگان و همکاران او بود و چیز بدی از او نفهمیده اند0 همچنین سوابق سویی از متهم به دست نیامده است 0 پزشکی قانونی با معاینه (ب ) اظهار نموده (عضله مقعد شل وباز و دو عد خراشیدگی سطحی در حال التیام دارد( در ساعت 11و1) که می تواند در اثر فشا رجسم سخت به داخل مقعد ایجاد شده باشدنوع ضایعه حارصه بوده مدت درمان از تاریخ حدوث 5 روز است و با توجه به شرح ضایعات ظاهرا" عمل دخول انجام شده است 0
آقای بازپرس شعبه پنچم دادسرای ... با تفهیم اتهام به متهم در تاریخ 13/12/70 قرار مجرمیت (الف ) را به اتهام انجام عمل شنیع لواط و تفخیذ با تهدید صادر نموده این قرار به موافقت دادسرا رسیده وکیفرخواست مورخ 13/12/70 علهی متهم تنظیم و به استناد مواد110 قانون مجازات اسلامی و102 قانون تعزیرات درخواست مجازات نامبرده شده است 0
پرونده جهت رسیدگی به شعبه 143 دادگاه کیفری یک ... ارجاع شده و دادگاه شاکی و متهم را به دادسرا احضار نموده در خلال رسیدگی پدر طفل مجنی علیه به موجب رضایت نامه رسمی شماره 14104541/4/71 تنظیم شده و در دفترخانه اسناد رسمی شماره 304 تهران ازشکایت مطروحه علهی متهم اعلام رضایت و گذشت و درخواست مختومه شدن پرونده را نموده است 0
دادگاه با انجام دادرسی و استماع مدافعات متهم و با احراز بزهکاری (الف ) و با رد مواد استنادی دادسرای ... به استناد ماده 152 قانون حدود و قصاص متهم را به تحمل یکصد ضربه شلاق محکوم نموده است ت0
رای صادره حضور ابلاغ شده مهتم بدون امضاء صورتجلسه (استنکاف نموده ) به رای صادره اعتراض نموده است 0
همچنین به موجب لایحه ای که ظاهرا" به دایره اجرای احکام ارسال شده (الف ) پدرش ... 0 نسبت به رای صادره اعتراض و درخواست رسیدگی تجدید نظر کرده اند و چون آقای حاکم محکمه صادرکننده حکم بشرح اظهارنظر مورخ 2/12/71 به عقیده خود باقی بوده پرونده جهت رسیدگی تجدیدنظربه دیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است 0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... عضو ممی زواوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوانعالی کشور اجمالا" مبنی بر نقض دادنامه شماره 2552/6/71 مشاوره نموده چنین رای می دهند:
بسمه تعالی مستفاد از مجموع محتویات اوراق پرونده نظر به اینکه ادله کافی بر احراز بزه مستوجب حد در پرونده امر مشهود نیست با نقض رای شماره 21552/6/71 شعبه 142 دادگاه کیفری یک ... 0 پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه کیفری یک ... محول می شود0

مرجع :
کتاب قانون مجازات اسلامی درآئینه آراء دیوان عالی کشور
حدود جرائم خلاف اخلاق حسنه به اهتمام یداله بازگیر،نشرنخستین
نشرهستان ، چاپ اول 1378

125
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
183
تاریخ تصویب :
1372/04/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :