×

در صورت تکرار لواط بدون اجرای حد فقط یک مجازات تعیین می شود

در صورت تکرار لواط بدون اجرای حد فقط یک مجازات تعیین می شود

در-صورت-تکرار-لواط-بدون-اجرای-حد-فقط-یک-مجازات-تعیین-می-شود
کلاسه پرونده : 30/12/3727
تاریخ رسیدگی : 6/4/71
شماره دادنامه : 175/12
مرجع رسیدگی : شعبه 12 دیوانعالی کشور
هیئت شعبه : هیئت شعبه آقایان ... 0 و رئیس ... عضو معاون

خلاصه جریان پرونده :
بسمه تعالی
آقای (الف ) به اتهام عمل لواط مکرر با (ب ) و (ج ) از طرف دادسرای عمومی ... تحت تعقیب قرار گرفته و به موجب کیفرخواست مورخه 30/10/70 با توجه به شکایت شکات و اقرار صریح متهم وگزارش مامورین انتظامی و گواهی پزشکی قانونی به استناد مواد 141و143 قانون حدود و قصاص تقاضای تعینی کیفر متهم گردیده است دادگاه کیفری یک ... (شعبه 16) به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره 1816 27/12/70 چنین رای می دهد:
در خصوص اتهام آقای (الف ) دائر به عمل لواط با توجه به نظر پزشکی و عدم اعتراف متهم در جلسه دادگاه عمل لواط برای دادگاه ثابت نبوده فلذا لواط از متهم ساقط ولی عمل تفخیذ برای دادگاه محرز و مسلم بوده و مستندا" به مواد121و120 قانون حدود متهم موصوف را به تحمل یکصد ضربه شلاق محکوم می نماید0 پس از صدور رای شکات نسبت به رای صادره اعتراض نموده و دادگاه به تاریخ 3/2/71 ضمن رد اعتراض در بقاء به رای صادره پرونده را به دیوانعالی کشور ارسال که پس از وصول به این شعبه ارجاع گردیده است 0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده شماره ... 0 فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:
بسمه تعالی با توجه به محتویات پرونده امر نظر به اینکه از طرف شکات ایراد و اعتراض موثری که نقض دادنامه معترض را ایجاب نماید به عمل نیامده با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته نتیجتا" ابرام می شود0

مرجع :
کتاب قانون مجازات اسلامی درآئینه آراء دیوان عالی کشور
حدود جرائم خلاف اخلاق حسنه به اهتمام یداله بازگیر،نشرنخستین
نشرهستان ، چاپ اول 1378

125

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 175

تاریخ تصویب : 1371/04/06

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.