×

به لحاظ عدم احراز قصد ریبه در بوسیدن همکلاس رای صادره ، نقض می گردد

به لحاظ عدم احراز قصد ریبه در بوسیدن همکلاس رای صادره ، نقض می گردد

به-لحاظ-عدم-احراز-قصد-ریبه-در-بوسیدن-همکلاس-رای-صادره-،-نقض-می-گردد

وکیل


کلاسه پرونده : 2511/2382
تاریخ رسیدگی : 29/1/68
دادنامه : 58/11
مرجع رسیدگی : شعبه 11 دیوانعالی کشور
تاریخ ابلاغ دادنامه به فرجامخواه : 18/4/67
تاریخ وصول دادخواست فرجامی : 18/4/67
هیئت شعبه : آقایان مستشاران

خلاصه جراین پرونده :
بسمه تعالی
حسب دادنامه فوق الاشعار آقای (الف ) 15 ساله (متولد1351 وتاریخ وقوع جرم یا اعدام 11/8/66 می باشد) به اتهام صدمه عمدی منتهی به شکستگی استخوان فعل حرام (بوسیدن همکلاس خود) تحت تعقیب قرار گرفته دادگاه پس از رسیدگی با توجه با اقرار متهم که شاکی راکه توجوان غیربالغ است بوسیده متهم اظهارداشته شوخی بوده (بوسیدن از روی شوخی بوده کمااینکه شاکی هم لپ های مرا گرفته و ... ) دادگاه پس از رسیدگی متهم را به پرداخت خمس دیه شکستگی پا و 74 ضربه شلاق برای انجام فعل حرام (عمل منافی عفت ) محکوم با اعتراض محکوم علیه و گذشت شکات از حیث دیه پا تعقیب و اجرای حکم موقوف ولی در مورد فعل حرام چون قابل گذشت نبوده که هرچند شاکی گذشت نبوده که هرچند شاکی گذشت نموده (بوسیدن را تکذیب نموده در مقام گذشت ) ولی دادگاه بشرح مورخ 11/9/67 به نظر خود باقی بوه پرونده به دیوانعالی کشور ارسال شده است 0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت آقای ... عضو و ممیز واوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوانعالی کشور اجمالا" مبنی بر دادنامه شماره 329/67 فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهند:
بسمه تعالی قطع نظر از تردید و شبهه در بلوغ متهم به هنگام وقوع به لحاظ سن وی بشرح پرونده با فرض صحت به لحاظ عدم احراز قصد ریبه در فعل انجام شده و صرفنظر از گذشت حاصله واعلام شاکی در لایحه تقدیمی حکم فوق الاشعار نقض و رسیدگی مجدد به دادگاه همعرض در ... یا نزدیکترین دادگاه به محل وقوع ارجاع می گردد0

مرجع :
کتاب قانون مجازات اسلامی درآئینه آراء دیوان عالی کشور
حدود جرائم خلاف اخلاق حسنه به اهتمام یداله بازگیر،نشرنخستین
نشرهستان ، چاپ اول 1378
125

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 58

تاریخ تصویب : 1368/01/29

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.