جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125788017 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 2012/3356
تاریخ رسیدگی : 11/3/70
دادنامه : 127/12
فرجامخواه : رسیدگی به تجدیدنظرخواهی وکیل محکوم علیه
مرجع رسیدگی : شعبه 12 دیوانعالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ... رئیس و ... مستشار

خلاصه جریان پرونده :
بسمه تعالی
پیرو گزارش و دادنامه شماره 28382/6/68 که این شعبه نظریه مورخ 15/5/68 دادگاه کیفری یک ... مبنی بر صدور حکم اعدام متهم آقای (الف ) متهم به ارتکاب یک فقره عمل شنیع لواط با عنف با(ب ) را تنفیذ نموده و پرونده را جهت انشاء حکم به دادگاه رسیدگی کننده عودت داده پس از اعاده پرونده بشرح دادنامه شماره 68372 دادگاه کیفری یک ... متهم را به حد لواط (قتل ) محکوم و دستور اجرای حکم را داده است در تاریخ 15/8/68 حکم به متهم ابلاغ وی از رای صادره درخواست تجدیدنظرنموه است که اعتراض وی بشرح دادنامه شماره 15686/9/68 در این شعبه داشته و حکم عینا" ابرام گردیده است در تاریخ 2/12/68 پدر مجنی علیه در اجرای احکام حاضر شده گذشت خود را از متهم اعلام داشته است درتاریخ 16/12/68محکوم علیه ضمن اظهار ندامت و پشیمانی عفو و بخشش خود را خواستار گردیده است مجددا" پدر مجنی علیه به شرح رضایت نامه شماره 204486/1/69 تنظیمی در دفترخانه شماره ... 6 حوزه ثبتی ... اعلام داشته است که هیچگونه شکایتی اعم از کیفری حقوقی از متهم نداشته و ختم موضوع را خواستار شده است در جریان طی تشریفات اجرای حکم مراتب ندامت و پشیمانی محکوم علهی به دادستانی کل اعلام شده و نظر معظم له استفسار گردیده در تاریخ 5/2/70 وکیل محکوم علیه بشرح لایحه پیوست ضمن اشعار مطالبی به لحاظ گذشت پدر مجنی علیه با استفاده از ماده 25 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری تجدیدنظر در میزان مجازات مورد حکم را مطالبه نموده در تاریخ 1/2/70 به دستور ریاست دادگاه کیفری یک ... پرونده جهت ارشاد به دیوانعالی کشور ارسال گردیده است 0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... عضو ممیز واوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوانعالی کشور اجمالا" مبنی بر اتخاذ تصمیم مقتضی دادنامه شماره ... فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهند:
بسمه تعالی به عنایت به مندرجات اوراق پرونده وکیل محکوم بشرح لایحه مورخ 5/2/70 ضمن اشعار مطالبی به لحاظ گذشت پدرمجنی علیه با استفاده از اختیار حاصله از ماده 25 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری تجدیدنظر در میزان مجازات حکم را خواستار شده است 0 حاکم شرع دادگاه کیفری ... در تاریخ 5/2/70 دستورداده است پرونده به ضم لایحه وکیل محکوم علیه جهت ارشاد دیوانعالی کشور ارسال شود که اتخاذ تصمیم در مانحن فلیه به این شعبه ارجاع شده است نظربه اینکه خواسته وکیل محکوم علیه تجدیدنظر در حکم صادره است صرفنظر از عدم وجاهت شرعی تقاضای آقای وکیل محکوم علیه ، پرونده به دادگاه صادرکننده ای عودت داده می شود تا وفق مقررات به درخواست وکیل محکوم علیه رسیدگی و پرونده را در صورت بقاء در حکم ثانی به این شعبه ارسال نماید0

مرجع :
کتاب قانون مجازات اسلامی درآئینه آراء دیوان عالی کشور
حدود جرائم خلاف اخلاق حسنه به اهتمام یداله بازگیر،نشرنخستین
نشرهستان ، چاپ اول 1378

125
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
127
تاریخ تصویب :
1370/03/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :