×

تکلیف اعلام ختم جلسه برای صدورحکم است وقرارهای دادگاه راشامل نمیشود

تکلیف اعلام ختم جلسه برای صدورحکم است وقرارهای دادگاه راشامل نمیشود

تکلیف-اعلام-ختم-جلسه-برای-صدورحکم-است-وقرارهای-دادگاه-راشامل-نمیشود-

وکیل


رای محکمه عالی انتظامی قضات
79- حاکم هرمحکمه قبل ازتشکیل جلسه محاکمه ومواجه شدن بااصحاب دعوی مکلف است که ازمحتویات پرونده یعنی دلائل واسنادمدعی ومدافعات مدعی علیه استحضارکامل پیداکرده وبی اطلاع ووقوف ازجهات کارشروع به کار نکندبنابراین نمی شوداعلام ختم محاکمه راازناحیه حاکم دادگاه که متعقب به صدورقراروتعیین جلسه گردیده حمل برعدم انجام این تکلیف مسلم قانونی دانست چنانچه خوداوهم به این قسم دفاع نکرده واعلام ختم رامنزل براصدار قراری نموده که آن قراررادرموقع مقررداده واین دفاع قابل قبول نیست زیرا هریک ازعملیات محکمه اعم ازقراراعدادی وغیره تاوقتی که منجربصدورحکم نهائی نشده قراری است ازطرف محکمه وقرارهائیکه به این اسم درخلال جریان محاکمه داده می شودختم کارمحسوب نیست تاحاجت به اعلام داشته باشدبلکه برعکس مقتضای آن عدم اعلام است .
حکم شماره 4179-19آذر1326

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی

6

نوع : نامشخص

شماره انتشار : 4179

تاریخ تصویب : 1326/09/19

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.