×

مقررات قانون لاحق در موارد مساعد بودن به حال متهم قابلیت اجرا دارد

مقررات قانون لاحق در موارد مساعد بودن به حال متهم قابلیت اجرا دارد

مقررات-قانون-لاحق-در-موارد-مساعد-بودن-به-حال-متهم-قابلیت-اجرا-دارد
کلاسه پرونده : 369823
تاریخ رسیدگی : 17/3/1371
دادنامه : 203/20
تجدیدنظرخواهی :
تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره 1288/12/1370 صادره از شعبه 21 دادگاه کیفری یک ...
مرجع رسیدگی : شعبه 20 دیوانعالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ... رئیس و ... مستشار

خلاصه جریان پرونده :
بسمه تعالی
1 خانم (الف )19 ساله به اتهام زنای محصنه و رابطه نامشروع با عده از متهمین 2 آقای (ب ) به اتهام قوادی به دفعات برای متهم ردیف اول (همسرش ) تحت تعقیب کیفری قرار گرفته طی کیفرخواست مورخه 25/10/70 که نام و مشخصات کلیه متهمین قید شده پرونده در دادگاه کیفری یک ... مورد رسیدگی قرار گرفته طی صورتمجلس 7/12/70 بانو (الف ) می گوید اتهام زنا را قبول ندارد ادامه داده شوهرم قصد داشت مرا وادار کند من قبول نکردم چند بار افرادی را آورد ولی مرتکب هیچ عملی با آنها نشدم عرایض را نوشته ام تقدیم می کنم از سایر متهمین یکایک تحقیق و محاکه کرده آقای (ب ) می گوید آنها را قبول ندارد نمی داند چه شده که این پرونده را علیه من مطرح کرد اختلاف با این زن را قبول دارد به او چاقو نزده ام آنچه نزد مامورین گفته ام را قبول ندارم روی فشار بوده (از تعداد12 نفر متهمین تحقیق به عمل آمده ) وکیل مدافع دفاع کرده (الف ) باشوهرش ( ج ) ازابتدا اختلاف داشته اند در اول هم شکایتش روی ایراد ضرب و نفقه بوده معلوم نیست تحت تاثیر چه عواملی بعدا" اظهاراتی چنین کرده که دروغ بوده متهمه در محکمه همین حقیقت را گفته قرائن دیگری ناشی از ارتکاب جرائم منتسبه به موکلین در پرونده مشاهده نمی شود با توجه به اینکه اقرار فقط نزد حاکم شرع صحت دارد با انکار موکلین و اصل برائت تقاضای برائت دارم با اخذ آخرین دفاع و ذکر اتهام هر یک از متهمین راجع به متهم ردیف 1 به دلیل محتویات پرونده از جمله اقاریر اونزدبازپرس و توضیحاتی که داده که تحت تاثیر اکراه بوده مستندا" به ماده 84 ق ح ق و ماده 67 مجازات اسلامی چون یقین برخلاف ادعای او وجود ندارد او را مکره محسوب داشته نسبت به مهتم ردیف 6 به نام ... با ذکر دلایل از جمله اقاریر اولیه او شکایت شاکیه اظهارات سایر متهمین جرم انتسابی به او را محرز تشخیص بر طبق ماده 168 ق ح ق و 25 راجع به مجازات اسلامی از حیث تعدد که از موجبات تشدید مجازات است حکم به تحمل 75 ضربه شلاق و دو سال تبعید صادر کرده نسبت به سایر متهمین نیز حکم محکومیت و برائت داده شده که فعلا" مطرح نیست ... احد از محکومین طی لایحه تقدیمی به دادیار در مورد دو سال تبعیدی اعتراض کرده حاکم دادگاه به تاریخ 25/12/1370 پاسخگویی کرده قانون حاکم زمان جرم تبعید نامحدود و در اختیار حاکم محکمه بوده لیکن قانون مجازات اسلامی (مصوب 7/9/70 مجمع تشخیص صحت ) به مدت تبعید یک سال تعیین شده گرچه می تواند از قانون حدود و قصاص اخف باشد لیکن با اعمال تعدد قاضی محکمه اختیار تعیین بیش از حد قانونی را خواهد داشت لذا ایراد راموجه تشخیص نداده به عقیده خود باقیمانده پرونده دیوانعالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع شده است 0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... عضو ممیز واوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوانعالی کشور اجمالا" مبنی بر نقض حکم صادره شده مشاوره نموده چنین رای می دهند:
بسمه تعالی با توجه به مفاد حکم تجدیدنظرخواسته مبنی بر محکومیت معترض علاوه بر تحمل شلاق دو سال تبعیدی و اینکه برطبق ماده 138 قانون مجازات اسلامی حداکثر مدت تبعید یک سال مقرر بوده (در زمان صدور حکم ) و با عنایت به ماده 11 قانون فوق الذکر(وماده 6راجع به مجازات اسلامی ) و با رد استدلال و ماده 25 استنادیه به لحاظ تعدد در مجازات تعزیری مقررمی باشد( تبصره ماده 47 مجازات اسلامی ) این قسمت از دادنامه را نقض رسیدگی را به شعبه دیگر دادگاه محول می نماید0

مرجع :
کتاب قانون مجازات اسلامی درآئینه آراء دیوان عالی کشور
حدود جرائم خلاف اخلاق حسنه به اهتمام یداله بازگیر،نشرنخستین
نشرهستان ، چاپ اول 1378

125

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 203

تاریخ تصویب : 1371/03/17

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.