×

حد قوادی برای زن فقط هفتاد وپنج تازیانه است

حد قوادی برای زن فقط هفتاد وپنج تازیانه است

حد-قوادی-برای-زن-فقط-هفتاد-وپنج-تازیانه-است

وکیل


کلاسه پرونده : 44 358426
تاریخ رسیدگی : 7/10/70
دادنامه : 752

خلاصه جریان پرونده :
بسمه تعالی
1 آقای (الف )22 ساله متهم است به ارتکاب زنا به عنف به خانم (ب ) 2 بانو(ج )30 ساله خانه دار متهم است به ارتکاب قوادی فیمابین (الف ) و (ب ) بدین شرح که :
آقای (د) از کنار خانه متهمه (بانوج ) رد می شده که صدای زن برادرش را که داد و فریاد می کرده از داخل منزل می شنیده ودراطاق بسته بوده که درب را باز می کند و زن برادرش با متهم را مشاهده می کند که روی هم بوده اند و با دیدن او متهم می خواسته فرارکندکه دستگیر شده است و خانم (ب ) اظهار داشته که من به طرف خانه پدر شوهرم می رفتم که (ج ) مرا صدا کرد من نزد او رفتم که گفت قابلمه را از داخل اطاق بیاور وقتی من داخل اطاق رفتم او درب را از پشت بست که من متوجه شدم (الف ) در اطاق است مرا گرفت و دستهای مرا بست و دوبار با من تجاوز کرد بر اساس شکایت شاکیه وهمسرش دادسرای عمومی ... طبق کیفرخواست مورخه 24/8/69 تقاضای تعیین کیفر نموده دادگاه کیفری یک ... شعبه 8 باتوجه به اظهارات و اقاریر متهم ردیف اول در مراحل اولیه دستگیری در منزل (ج ) چون اقاریر وی کمتر از چهار بار و عندالحاکم نبوده و بینه شرعی نیز وجود ندارد شرائط حد وجود ندارد مستند به قسمت اخیر ماده 85 و تبصره ماده 168 قانون حدود و قصاص و با استفاده ازماده 11 قانون مجازات اسلامی متهم ردیف اول را به تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم نموده و بانو(ج ) را به تحمل 75 ضربه به عنوان حد قواد محکوم نموده است که رای دادگاه از جانب متهمین و وکیل متهمین و وکیل متهم ردیف اول مورد اعتراض قرار گرفته و دادگاه با غیرموجه دانستن اعتراض و بقاء بر رای خود پرونده را به دیوانعالی کشور شعبه 26 ارسال داشته اند0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیدپس ازقرائت گزارش آقای ... عضو ممیز واوراق پرونده فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهند:
بسمه تعالی با توجه به محتویات پرونده وگزارش کمیته انقلاب اسلامی و اظهارات ... برادر شوهر (ب ) و اعترافات متهم ردیف اول و قرائن و امارات موجود در پرونده رای دادگاه مبنی بر تعزیر متهم ردیف اول و اجرای حد قوادی نسبت به متهمه ردیف دوم برطبق موازین می باشد و با ملاحظه اعتراض متهمان و وکیل وجهی در آن مشاهده نشده که موجب نقض رای صادره باشدو لذا طبق بند ب از ماده 10 قانون تجدیدنظر رای دادگاه ابرام و پرونده برای اقدام مقتضی عودت داده می شود0

مرجع :
کتاب قانون مجازات اسلامی درآئینه آراء دیوان عالی کشور
حدود جرائم خلاف اخلاق حسنه به اهتمام یداله بازگیر،نشرنخستین
نشرهستان ، چاپ اول 1378

125

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 752

تاریخ تصویب : 1370/10/07

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

قانون-اقدامات-تامینی

قانون اقدامات تامینی

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.