×

صدور رای به افراز بطریق اجمال قبل از تعیین سهم مدعی طبق نظرخبره وذکرمشخصات آن تخلف است زیراحکم مبهم قابل اجرانیست

صدور رای به افراز بطریق اجمال قبل از تعیین سهم مدعی طبق نظرخبره وذکرمشخصات آن تخلف است زیراحکم مبهم قابل اجرانیست

صدور-رای-به-افراز-بطریق-اجمال-قبل-از-تعیین-سهم-مدعی-طبق-نظرخبره-وذکرمشخصات-آن-تخلف-است-زیراحکم-مبهم-قابل-اجرانیست-
رای محکمه عالی انتظامی قضات
80-صدوررای به افرازبطریق اجمال قبل ازتعیین سهم مدعی طبق نظرخبره وذکرمشخصات آن تخلف است زیراحکم مبهم قابل اجرانیست درحالتی که منظور اصلی وغرض ازرسیدگی اجراءآن می باشد.
حکم شماره 2244-18آذر1316

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی

6

نوع : نامشخص

شماره انتشار : 2244

تاریخ تصویب : 1316/09/18

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.