×

به علت شبهه دارائه حد رجم ساقط می شود

به علت شبهه دارائه حد رجم ساقط می شود

به-علت-شبهه-دارائه-حد-رجم-ساقط-می-شود
کلاسه پرونده : 1/3773/2
تاریخ رسیدگی : 25/5/71
شماره دادنامه : 285/2
فرجامخواه :
فرجامخواسته : دادنامه شماره 17188185/11/70 صادره از شعبه هشتم دادگاه کیفری یک ...
مرجع رسیدگی : شعبه دوم دیوانعالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ... رئیس و ... عضو معاون

خلاصه جریان پرونده :
در تعقیب گزارش قبلی و دادنامه شماره 1/272/12/70 اجمالا" اینکه 1 آقای (الف )26 ساله 2 خانم (ب )27ساله باتهام ارتکاب و تمکین به عمل زنای محصن و محصنه تحت تعقیب قرار گرفته اند وپس از صدور کیفرخواست ودرخواست مجازات آنان شعبه هفتم دادگاه کیفری یک به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره 17188185/11/70 توضیح داده که برابرصورتجلسه تنظیمی که به امضای شش نفررسیده است آمده که آن دو نفر را در خانه و در حالیکه وضع غیرعادی داشتنددستگیر می کنند و متهم ردیف اول در صفحات 12الی 4 پرونده جریان و ارتکاب زنا را مفصلا" اقرار کرده و در محضر قاضی تحقیق نیز ارتکاب زنا را اقرار دارد و متهمه ردیف دوم نیز در صفحات 8و14و15 پرونده اقرار به زنا کرده و در محضر دادگاه چهار نفر ازبرادران مسلمان که آن دو را دستگیر و در خانه و اطاق متهم آنها را باهم دیده اند و وضع غیرعادی داشته اند و لخت و زیر یک لحاف بوده اند و شهادت داده اند و متهمین در دادگاه با انکار اقاریر سابق خود آنها را مبتنی بر اکراه عنوان کرده اند ولی کیفیت اقرار نفی هرگونه اکراه را می نماید النهایه در شب دستگیری متهمه شوهرش دراختیاراونبوده و می گوید در تهران کار می کند و ایضاء می گوید شوهرم دراثر بیماری که دارد نمی گذارم با من تماس بگیرد و بنا به اقاریر متهم ردیف اول وقتی متهمه را از ]شهرستان ... [ به خانه می برد همسرش درخانه نبود ولی با توجه به صورتجلسه مورد اشاره همسر متهم ردیف اول در محل بوده لذا بزه ارتکاب زنای محصن از سوی متهم ردیف اول و بزه زنای غیر محصن از سوی متهمه ردیف دوم محرز و مسلم است وطبق مواد 83و88و120 قانون حدود متهم ردیف اول به رجم و متهمه ردیف دوم به تحمل یکصد تازیانه محکوم می گردند0
و پس از ابلاغ رای دادگاه متهم ردیف اول طی لایحه ای با ضم استشهادیه حاکی از گواهی وجود اختلاف بین متهم ردیف اول و همسرش وانیکه مدت یکسال بوده که از یکدیگر جدا بوده اند و وی در خانه برادر خود زندگی می کرده (77) و وکیل وی نیز طی لایحه ای اعلام اعتراض و تجدیدنظرخواهی نموده اند و پس از عدم پذیرش آن توسط دادگاه پرونده به این شعبه ارجاع که پس از رسیدگی طی دادنامه مرقوم ابرام شده است و پس از عودت پرونده وکیل متهم ردیف اول طی لایحه ای که هنگام شور قرائت خواهد شد نسبت به دادنامه مذکور تجدیدنظرخواهی مجدد نموده است و پرونده به این شعبه جهت رسیدگی ارجاع شده است 0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای 00 عضو ممیز واوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوانعالی کشور اجمالا" مبنی بر رد تجدیدنظرخواهی در مورد دادنامه شماره 7188185/11/70 فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهند0
بسمه تعالی رای هر چند تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه در این پرونده برای بار دوم است لیکن چون جهت تجدیدنظرخواهی مجدد غیر از جهت تجدیدنظرخواهی مرحله اول و مورد مشمول ذیل ماده 12 قانون تعیین موارد تجدیدنظراحکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها است پرونده قابل طرح در دیوانعالی کشور است توضیح اینکه دادگاه صادر کننده حکم در مرحله بدوی با این استدلال که چون همسر متهم (آقای الف ) در محل بوده است احصان وی را احراز و او را محکوم به رجم نموده است و رای صادره در دیوانعالی کشور ابرام گردیده است ول یدر این مرحله حسب لوایح تقدیمی و خصوصا" استشهادیه به نحو لازم مقید در موازین شرعی و قانونی (بند الف ماده 82 قانون مجازات اسلامی ) شده است و با این اوصاف شبهه دارئه وجود دارد و بدیهی است که ثبوت کلیه شرائط احصان مانند اصل عمل متوقف بر دلائل احرازی و تحقیق از مسجلین استشهادیه پیوست و از همسر وی که لایحه تکذیب شهادت شهود مبنی بر اینکه متهم را عریانا" بامتهمه مشاهده کرده است امضاء نموده برای احراز حقیقت ضروری به نظرمی رسدعلیهذا با توجه به مراتب دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و رسیدگی مجدد آن به شعبه دیگر دادگاه کیفری یک ... محول می گردد0

مرجع :
کتاب قانون مجازات اسلامی درآئینه آراء دیوان عالی کشور
حدود جرائم خلاف اخلاق حسنه به اهتمام یداله بازگیر،نشرنخستین
نشرهستان ، چاپ اول 1378

123

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 285

تاریخ تصویب : 1371/05/25

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.