×

زنای مرد یا زنی که همسر دائم در سفریاحبس دارد موجد رجم نیست

زنای مرد یا زنی که همسر دائم در سفریاحبس دارد موجد رجم نیست

زنای-مرد-یا-زنی-که-همسر-دائم-در-سفریاحبس-دارد-موجد-رجم-نیست

وکیل


تجدیدنظر : 22/4/3527
شماره رای : 671/4
تاریخ رسیدگی : 29/11/70
تجدیدنظرخواه :
تجدیدنظرخوانده :
تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره 91231/6/1370 دادگاه کیفری یک
مرجع رسیدگی : شعبه 4دیوانعالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ... رئیس و ... عضو معاون

خلاصه جریان پرونده :
1 طبق کیفرخواست شماره 1217/3/1370 دادسرای عمومی یک آقای (الف )35 متاهل متهم شده به زنای محصن
2 دوشیزه (ب )19 ساله مجرد متهم شده به زنای غیرمحصنه دادسرا باستناد ماده 100 و102 قانون حدود و قصاص برای متهمان (به ترتیب ) درخواست تعیین مجازات کرد است 0
3 برادر بانو (ب ) به دادسرا شکایت می نماید که خواهرم از شوهرخواهر دیگرم فرزندی به دنیا آورده ... (ص ) 3 از (ب ) متولد 1351 مجرد در کمیته انقلاب اسلامی تحقیق شده وی در جلسه 15/2/1370 توضیح داده که (یکشب آمد در خانه بالای سرم توی اطاق ما بیدارم کرد ... ام داد داشت مرا خفه (می )کرد چون نگذاشتم دست درازی کند می خواست خفه ام کند و من بخاطر اینکه گفت ترا می کشم گذاشتم بامن رابطه جنسی برقرار کند سعی کردم خانواده ام را با خبر کنم گفت هم زندگی ترا خراب می کنم و هم زندگی خواهرت را ... چون می گفت هم ترا می کشم و هم خواهرت را می کشم و خودم فرار می کنم ... من هیچگونه علائم ویاری نداشتم دو شب پشت سر هم اینکار را کرد و بطور کامل رابطه جنسی برقرار نمود ... فقط دهنم را گرفت تا جیغ نکشم ... (در اطاق مذکور) برادرم و خواهرم بودند تقریبا" نصفه های شب بود من خواب بودم و او بیدارم کردو به محض ]بیداری [ دهانم را گرفت ... مکوقع زایمان تنها زن برادرم منزل بوده است که بدون ماماو بدون رفتن به بیمارستان بچه خودش به دنیا آمد ... چون حیض نمی شدم به دامادم گفتم او گفت بکسی نگو من هم نگفتم ...
در دادسرا از وی تحقیق شده وی ضمن تکرار مفاد اظهارات خود افزدوده من و خواهرم در یک رختخواب و بقیه جداگانه هرکدام در آن اطاق خوابیدیم ... از رحم من خون آمد هرچه به او اعتراض می کردم که چنین اری را نکن بازهم ادامه می داد ... فردا شب هم در منزل ما بود شب بود مجددا" با من مرتکب عمل زنا شد ... بطور کامل انجام داد و منی را داخل رحم من ریخت و من حامله شدم ودرتاریخ 10/2/70 وضع حمل کردم پسر بدنیا آوردم ... با کسی هیچگونه رابطه ای نداشتم دو بار ... با من عمل شنیع زنا انجام داده حاتضر هستم از خون بچه و ... آزمایش کنند مطمئن هستم که بچه (الف ) است ...
4 از آقای (الف ) متولد1345 در15/2/70 در کمیته تحقیق شده وی گفته (ایشان مرا وادار به این عمل می نمود ... سه باربااو عمل نامشروع انجام داده ام ... منزل پدر زنم با او عمل انجام دادم سه باری که با او خلوت کردم تقریبا" مدت سه ماه بود یعنی یکماه در میان بود0 هیچکس در منزل نبود غیر از ماد دو نفر ... اوباکره نبود ... (همسرم از لحاظ زناشوئی ) سالم است همسرم دراولین ارتباط من با متهمه مریض بود و در دو مرحله دیگر سالم بود ... یعنی سه بار عمل زنا انجام داده ام ... قبول دارم (زنای محصنه ) ولی هیچ گناهی ندارم چون او مرا وادار میکرد من به هنگام عمل زنا(جلو گیری ) می کردم (از ریختن منی منظور است ) در تاریخ 22/2/1370 در دادسرا از متهم آقای الف تحقیق شده وی از اتهام وارده تکذیب کرده گفت (من چون از موضوع رابطه نامشروع این دختر یا پسری از اهل محل آنها اطلاع داشتم این تهمت را به من نسبت داده اند) در مورد اظهارات خود در ... گفته (بخدا قسم در کمیته ازروی 00 ]فشار[ به این عمل اقرار کردم وی اظهارات بانو ... را قبول نکرده است 0 در مواجهه بین (ب ) و (الف ) متهم (الف ) از اظهارات متهمه تکذیب کرده است 0
5 پرونده در دادگاه کیفری یک رسیدگی شده (ب ) اتهام خودرا قبول ولی (الف ) از آن تکذیب کرده وکیل وی در دفاع از او لایحه ای تقدیم کرده دادگاه با اعلام ختم رسیدگی مبادرت به صدور حکم کرده و به موجب آن باستناد ماده 102 قانون حدود و قصاص بانو (ب )را به تحمل 100 ضربه شلاق محکوم کرده است ولی الف را از لحاظ ارتکاب زنای مخصنه تبرئه ولی از جهت داشتن رابطه نامشروع با (ب ) به استناد ماده 101 قانون تعزیرات وماده 14 قانون مجازات اسلامی به تحمل 99 ضربه شلاق تعزیری علنی و باقامت اجباری مدت 2 سال در شهرستان ... محکوم کرده است 0
6 حکم به متهمان ابلاغ شده هر دو قبول کرده اند و گفته اند اعتراض نداریم 0(20/6/70)
7 آقای ... پدر همسر (الف ) به حکم صادره از جهت تبرئه متهم از ارتکاب زنای محصن اعتراض کرده اند و نیز آقای ... با تقدیم وکالت نامه مورخه 1/7/70 بدون تصریح به حق اعتراض به رای صادره و فقط با اخذ حق تعقیب پرونده در دادگاه کیفری یک ودیوانعالی کشور و مطالبه ضرر و زیان مبادرت به اعتراض به حکم صادره کرده است و تصور کرده که موکله اش به حکم صادره اعتراض کرده است و جهات و دلائل اعتراض موکله را نوشته است 0
دادگاه اعتراض را نپذیرفته و به عقیده خود باقیمانده وپرونده به دیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است 0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوانعالی کشور اجمالا" مبنی بر توجه به جامع اوراق پرونده از طرف تجدید نظر خواهان متهمه و وکیل وی و همسر متهم و پدر همسرش ایراد و اعتراض موثری از لحاظ تبرئه (الف ) در مورد زنای مخصن و هم از لحاظ محکومیت (الف ) و بانو (ب ) به عمل نیامده عقیده بررداعتراضات و تایید دادنامه تجدیدنظرخواسته دارم 0 ودادنامه شماره 191231/6/70 تجدیدنظر خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:
1 اولا" : اعتراض همسر متهم و پدرش و وکیل (ب ) به حکم صادره از لحاظ تبرئه متهم (الف ) از زنای محصنه با وجود محکوم کردن او به اتهام داشتن رابطه نامشروع بدون زنا با توجه به ماده 34 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوانعالی کشور صرفنظر از اینکه صفت شاکی در مورد آنها صادق است یا نه مردود است 0
2 ثانیا" : اعتراض وکیل محکوم علیها به حکم محکومیت موکله اش علاوه بر اینه حکم صادره در مورد بانو(ب ) بلااشکال است اصولا" خود محکوم علیها به حکم تسلیم شده بود و حق اعتراض به آن راهم صریحا" به وکیل نداده بود رد می گردد و با تایید حکم مزبور پرونده اعاده می شود0

مرجع :
کتاب قانون مجازات اسلامی درآئینه آراء دیوان عالی کشور
حدود جرائم خلاف اخلاق حسنه به اهتمام یداله بازگیر،نشرنخستین
نشرهستان ، چاپ اول 1378

123

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 671

تاریخ تصویب : 1370/11/29

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.