×

وقتی که در قبال تقاضای افراز مدعی علیه منکر مالکیت مدعی گردد محکمه مکلف است به اساس مالکیت مدعی رسیدگی نموده سپس حکم به افراز دهد و صدور حکم به افراز بدون رسیدگی به مالکیت تخلف است

وقتی که در قبال تقاضای افراز مدعی علیه منکر مالکیت مدعی گردد محکمه مکلف است به اساس مالکیت مدعی رسیدگی نموده سپس حکم به افراز دهد و صدور حکم به افراز بدون رسیدگی به مالکیت تخلف است

وقتی-که-در-قبال-تقاضای-افراز-مدعی-علیه-منکر-مالکیت-مدعی-گردد-محکمه-مکلف-است-به-اساس-مالکیت-مدعی-رسیدگی-نموده-سپس-حکم-به-افراز-دهد-و-صدور-حکم-به-افراز-بدون-رسیدگی-به-مالکیت-تخلف-است-

وکیل


رای محکمه عالی انتظامی قضات
81- وقتی که درقبال تقاضای افرازمدعی علیه منکرمالکیت مدعی گردد محکمه مکلف است به اساس مالکیت مدعی رسیدگی نموده سپس حکم به افراز دهدوصدورحکم به افرازبدون رسیدگی به مالکیت تخلف است .
حکم شماره -3732-18تیر1324

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی

6

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 3732

تاریخ تصویب : 1324/04/18

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.