جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127016280 در تماس باشید.کلاسه 18/33/7000ک
ردیف : 79/1
رای شماره : 3-13/2/1379

رای هیئت عمومی دیوانعالی کشور( شعب کیفری )
شعبه سوم دادگاه عمومی بهبهان با اجرای قسامه ، متهم به قتل عمدی را به قصاص نفس محکوم نموده ، شعبه 33 دیوان عالی کشور این حکم را در مرحله رسیدگی به درخواست تجدیدنظرنقض کرده ، شعبه چهارم دادگاه عمومی بهبهان متعاقب نقض حکم شعبه سوم دادگاه عمومی به موضوع رسیدگی و حکم به قصاص نفس صادر نموده 0 شعبه 33 دیوان عای کشور این حکم را به علت نقص تحقیقات ، نقض و پرونده را به همان دادگاه ارجاع کرده ، شعبه چهارم دادگاه عمومی پس ازرفع نقائص ، حکم به قصاص نفس صادر نموده و شعبه 33 این حکم را اصراری تشخیص داده و پرونده در هیات عمومی مطرح و با رای اکثریت غیر قابل طرح اعلام گردیده است 0
نظریه - با توجه به اینکه موضوع با رای اکثریت در هیات عمومی غیر قابل طرح اعلام گردیده و در این صورت شعبه 33 محترم دیوانعالی کشور بایستی نسبت به نقض حکم شعبه چهارم اقدام و دادگاه دیگری به موضوع رسیدگی و حکم صادر نماید، بدون انجام اقدامات مزبور طرح مجدد در هیات عمومی منطبق با مقررات به نظر نمیرسد0%

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
3
تاریخ تصویب :
1379/02/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :